Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียด..

 ขอบเขตการให้บริการ

        พื้นที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนในเขตอำเภอท่าตูม จำนวน 101,119 คน และอำเภอใกล้เคียงดังนี้                                   

1. บริการรักษาพยาบาล

   1.1 เชิงรุก ให้บริการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับประชาชนในพื้นที่ 

   1.2 เชิงรับ ให้บริการระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ตลอด 24 ชั่วโมง แลับริการฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการ                                      

2. บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุข

   2.1 เป็นที่ศึกษาดูงาน ทางด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นที่สนใจ