Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

อัตลักษณ์/ค่านิยมองค์กร/คำขวัญหน่วยงาน

รายละเอียด..

อัตลักษณ์

บริการดี   มีน้ำใจ   ซื่อสัตย์
ค่านิยมองค์กร
T: Team Work                      การทำงานเป็นทีม
H: Humanized health care   บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

A: Achievemnet                    การมุ่งเน้นผลสำเร็จ

T: Technology                      ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

U: Unity                                ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

M: Management                   การจัดการที่ดี

คำขวัญหน่วยงาน
งดงามสถานที่     สามัคคีการงาน
บริการประทับใจ  มั่นในคุณธรรม