Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

รายละเอียด..

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

"พัฒนาเครือข่าย  ขยายบริการ  ผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล

 

 

พันธกิจ

 

 

     1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
     2.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้
     3.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมมาภิบาล