Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

มติครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนขรก.ป.ตรี15,000บ.แล้ว

DateTime : 1469-02-01 09:15:24
Post By : tharatip
IP Address : 125.26.95.53

356602
ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีเพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อเดือน มีผล 1 ม.ค. 2555  ขณะที่มีมติให้หยุด 9 เม.ย. พระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ 8 - 10 เม.ย. ไว้ทุกข์

นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรี เพิ่มเป็น 15,000 บาท โดยที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 ขณะที่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้กล่าวว่า การปรับฐานเงินเดือนใหม่ครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณในปี 2555 จำนวน 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี มีเงินเดือนอยู่ที่ 11,680 บาท ได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มรวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการปริญญาโท รับเงินเดือนเพิ่มจาก 15,300 บาท เป็น 17,500 บาท ปริญญาเอก เพิ่มจาก 19,000 บาท เป็น 21,000 บาท ปวส. เพิ่มจาก 9,300 บาท เป็น 10,500 บาท และ ปวช. จาก 7,620 บาท เป็น 9,000 บาท ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการของรัฐ

 

 

ครม.ให้หยุด9เมย.พระราชทานเพลิงเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

นาง ฐิติมา ฉายแสง รักษาการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เรื่องการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยกำหนดให้วันจันทร์ ที่ 9 เม.ย. 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และในช่วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เห็นสมควรขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์ โดยทั่วกันระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555 รวม 3 วัน และให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสาขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้ เหมาะสม

 

นักท่องเที่ยวปี 54 เพิ่มขึ้น 3 ล้านคน

น.ส.อนุ ตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 19,098,323 คน เพิ่มขึ้น 3,161,923 คน หรือเพิ่มขึ้น 19.84 % สำหรับประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี อินเดีย ลาว ออสเตเรีย สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการขยายตัวของนักท่องเที่ยว เป็นผลมาจากความมั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ รวมทั้งความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ขณะที่แนวโน้มนักท่องเที่ยวในปี 2555 คาดว่า จะขยายตัวได้ประมาณ 8-10 %

 

ครม.เว้นภาษีขาเข้าให้รง.น้ำท่วมในนิคมอุตฯ

นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วยเม็ดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมเปล่า ฝากระป๋องอลูมิเนียมเปล่า ตู้เย็นและเครื่องซักผ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยกเวนอากร คือ ผู้ประกอบผลิตสินค้าที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดูแลกำกับเรื่องนี้ ซึ่งระยะเวลาให้สิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวข้างต้น ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555

ทั้งนี้ การยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภันนั้น คาดว่า จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีศุลกากรไปบางส่วน แต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยรักษาตลาดรวมถึงฐานการผลิตสินค้าดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน ประเทศ

 

ครม.รับทราบการทางพิเศษบริหารพื้นที่ใต้ทางด่วนเชิงพาณิชย์

น.ส.อนุ ตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาในเขตพื้นที่ทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ที่จะนำพื้นที่เขตทางด่วนพิเศษ บริเวณถนนสุขุมวิท จัดทำเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป ศูนย์สุขภาพรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชนว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการดำเนินงานแล้ว เช่น โครงการดังกล่าวได้มีการรวมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการและได้เห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการขายสินค้าโอท็อป จากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยสินค้าจะมีการสับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งเสริมสุขภาพและเยาวชนจะได้ห่างไกล จากอบายมุขด้วย ซึ่งกำหนดเวลาการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ในแต่ละช่วงจะไม่เกิน 5 ปี

 

ครม.อนุมัติราคาอ้อยฤดู54/55ขั้นต้นพันบาท/ตัน

นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 ในอัตรา 1,000 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ccs หรือเท่ากับร้อยละ 94.05 ของปริมาณราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,063.31 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 60 บาทต่อ 1 หน่วย ccs ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิต ปี 2554/2555 เท่ากับ 428.57 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวจะทำให้ชาวอ้อยได้รับค่าอ้อยสำหรับนำไปใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกและบำรุงรักษาอ้อยและการดำรงชีพต่อไป

 

ครม.รับทราบ7นิคมฯน้ำท่วมผลิตแล้ว258ราย

นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบการดำเนินการฟื้นฟูเยียวยานิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรม และส่วนอุตสาหกรรม 7 แห่ง ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปทุมธานี ขณะนี้มีโรงงานประกอบกิจการแล้ว 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 ของโรงงานทั้งหมด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ ที่นำมาทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบนำเข้า ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 154 โครงการ

 

ครม.อนุมัติจ่ายผู้ประสบอุทกภัย5,000บาท

นาง ฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติมใน 53 จังหวัด ตามที่คณะกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย หรือ กฟย. เสนอมา ซึ่งการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 273,422 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,367 ล้านบาท โดยใช้เงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2554 งบประมาณเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 467,887 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,339 ล้านบาท

INN News Image     INN News Image    

ที่มา สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด


Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ