Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

DateTime : 1469-05-02 12:59:23
Post By : tharatip
IP Address : 182.53.110.42

เอกสารแนบ

 

ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กำหนดให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ
ในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องมีเงินเพียงพอในการจ่ายนั้น ซึ่งกรณี
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการ
ดังกล่าวเพื่อหารือไปยังกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงว่าสามารถนำมา
เบิกจ่ายได้หรือไม่ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินที่มาช่วยสนับสนุนเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้รับสิทธิประโยชน์
เหมือนเช่นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสามารถนำไปคำนวณหาวงเงินที่ต้องนำมาสนับสนุนเพื่อการนี้
จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการของท่านรวบรวมข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดตาม
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบโดยด่วน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม
2555 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (excel) เท่านั้น ไปที่อีเมลล์ KUTONEE@GMAIL.COM และ
NOOM365@HOTMAIL.COM


Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ

เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปจากการประชุม 26 มี.ค 55
- กำหนดทางเลือกในการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 12  ลงวันที่  25  มกราคม  2555
- สรุปประเด็นสำคัญๆที่ต้องพิจารณา  แบ่งเป็น  3 ประเด็น  คือ
        1. ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544   หน่วยบริการสามารถนำเงินบำรุงมาเบิกจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราว-เงินบำรุงได้หรือไม่  เนื่องจาก  กลุ่มกฎหมายเคยมีหนังสือแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า  ขัดกับระเบียบฯไม่สามารถเบิกจ่ายได้
        2. หากเบิกจ่ายได้  ควรจ่ายในอัตราเท่าใด
        3. แหล่งเงินควรมาจากส่วนใด  เช่น  งบกลางจากสำนักงบประมาณ   เงินจากสปสช.  หรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ
         
        โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  รวมถึงนำเสนอทางเลือกการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตราต่างๆ  ผลการอภิปรายสรุปได้ดังนี้
        ประเด็นที่ 1  เรื่องของระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ  ที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายเป็นเจ้าของเรื่อง  มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง  เพื่อขอความชัดเจนว่า  หากหน่วยบริการประสงค์นำเงินบำรุงของสถานบริการมาเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้าง-ชั่วคราวจะขัดกับระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการหรือไม่  รวมถึงให้หาความชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีว่า  ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี นั้น  คุณวุฒิต่ำสุดคือวุฒิใด  เช่น  ป.4  หรือถ้าไม่มีวุฒิเลยจะได้หรือไม่
        ประเด็นที่ 2  อัตราการจ่ายเงินเพิ่มการการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราว-เงินบำรุง  เลือกใช้อัตราตามมติคณะรัฐมนตรี  เนื่องจากเห็นว่าลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในระบบเดียวกันกับข้าราชการและลูกจ้างประจำควรได้รับความเท่าเทียมกัน  และมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าของเรื่องในการสรุปยอดจำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  รวมถึงยอดจำนวนวงเงินที่ต้องนำมาใช้สนับสนุนเพื่อการนี้  ว่าต้องใช้วงเงินจำนวนเท่าใด  รวมถึงเงินชดเชยลูกจ้างรายเดิม  เพื่อสรุปเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข    และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ในการหาแหล่งเงินที่
                  ประเด็นที่ 3  แหล่งเงินที่นำมาใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวนั้น  หากขอสนับสนุนจากงบกลางของสำนักงบประมาณ  คงเป็นเรื่องยากมากเพราะในกระทรวงอื่นก็มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเช่นเดียวกัน  ดังนั้น  ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจขอสนับสนุนเงินจาก สปสช.แทนเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ซึ่งทุกจังหวัดต้องส่งข้อมูลละเอียดภาระงาน  และข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของแต่ละกลุ่ม  เพื่อนำไปต่อรองในการพิจารณาจัดสรรเงิน สปสช. ที่ควรจะต้องแยกเงินเดือน  ค่าจ้าง  ออกจากงบดำเนินงาน  หรือพยายามตัดลดงบเงินเดือน  ค่าจ้าง  ให้น้อยลงจากปัจจุบันให้มากที่สุด(ร้อยละ 50)  โดยมอบให้  กลุ่มประกันสุขภาพไปหาแนวทางในเรื่องนี้ต่อไป

                     กระทรวงสาธารณสุขได้นัด คณะกรรมการ สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) เพื่อประชุมต่อเนื่อง
จากวันที่ 26 มีนาคม 55 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 255 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                  

CCF01012545_00008.jpg (305.95 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 6)

 

CCF01012545_00008.jpg

ว169_มีค55_ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราวรวม.pdf.pdf


Post โดย :  tharatip Date: 1469-06-05 11:30:05 ip: 182.53.110.47