Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

รพ.ท่าตูม อบรม Hosxp ให้ จนท.ทุกท่าน วันที่ 23-24 ก.ย. 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรังษี เพื่อรองรับการส่ง 21 แฟ้ม 43 แแฟ้ม ปี2557

DateTime : 1470-09-12 10:15:12
Post By : tharatip
IP Address : 101.51.233.98

รพ.ท่าตูม อบรม Hosxp ให้ จนท.ทุกท่าน
วันที่ 23-24 ก.ย. 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมธรรมรังษี
เพื่อรองรับการส่ง 21 แฟ้ม 43 แแฟ้ม ปี2557
(มีอาหารเที่ยง และอาหารว่างให้) บอกต่อด้วยครับ...


Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ