Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ด่วนที่สุด ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( ว 815 / 23 กันยายน 2556 )

DateTime : 1470-09-25 14:26:15
Post By : tharatip
IP Address : 110.164.40.81

 เอกสารแนบ

ชลอการจัดทำสัญญาจ้าง เร่งจัดทำกรอบอัตรากำลังให้เสร็จภายใน 31 ต.ค.56

ยกเลิกบัญชีค่าจ้างบัญชี 1 และ 2 แล้วใช้บัญชีจ้างใหม่

การรับค่าจ้างรับอัตราจ้างไม่เกินขั้นต่ำของบัญชีแนบท้าย มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค. 56

ให้หน่วยบริการมีคำสั่งจ้างลูกจ้างตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 -31ธ.ค.56จนกว่าการจัดทำกรอบอัตรากำลังคนในภาพรวมจะแล้วเสร็จ

 

โดยสรุป.......คร่าวๆ...


Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ

แก้ไขถาม - ตอบ ว 815_27กย56


Post โดย :  tharatip Date: 1470-09-30 11:46:49 ip: 101.51.231.52