Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

แบบส่งถ่ายเอกสาร

Owner : beawsak | 2014-08-05 10:57:58

รายละเอียด..

 แบบฟอร์มส่งถ่ายเอกสารโรงพยาบาลท่าตูม

หน่วยงานที่จะส่งถ่ายเอกสารรบกวนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. แบบส่งถ่ายเอกสารต้องกรอกข้อมูล ครบถ้วน ชัดเจน

2. ก่อนส่งถ่ายเอกสารต้องให้หัวหน้ากลุ่มงานเซ็นอนุมัติทุกครั้งในช่องผู้อนุมัติ  เช่น งานอุบัติเหตุฯส่งถ่ายเอกสาร ต้องให้หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเซ็นต์อนุมัติทุกครั้ง

3. หน่วยงานที่ส่งถ่ายเอกสาร นำแบบฟอร์มไปที่ยื่นที่พนักงานถ่ายเอกสารโดยตรง

4. ก่อนรับงานตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง