ThatoomHSP.com | โรงพยาบาลท่าตุม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

งานสุขศึกษาและประชาสัมพนธ์ ร่วมรณค์ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน"เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย"

รายละเอียด..

***บทความสุขภาพโรคเรื้อน (Leprosy)2561.pdf***

***ประชาสัมพันธ์/ให้สุขศึกษาผ่านระบบเสียงตามสาย***