Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

บทความ/ความรู้..

## หัวข้อบทความ/ความรู้ OWNER Views คลิกอ่าน
1 คู่มือ KEY MESSAGE ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย sathit : 2022-11-25 15:23:01 16 อ่าน..
2 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก sathit : 2022-11-12 10:53:18 128 อ่าน..
3 inforgraphicความรู้ด้านสุขภาพชุดที่ 1/2565 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2022-10-31 15:18:33 63 อ่าน..
4 บทความสุขภาพ "โรคที่มักพบกันบ่อยๆ" และเป็นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย sathit : 2022-10-15 11:31:24 113 อ่าน..
5 คู่มือเรื่อง...การป้องกันโรค และดูแลสุขภาพในภาวะ น้ำท่วม sathit : 2022-10-02 10:37:01 67 อ่าน..
6 บทความสุขภาพ โรคที่่มักจะเกิดขึ้นในฤดูฝน sathit : 2022-10-02 10:17:48 82 อ่าน..
7 โปสเตอร์ความรู้ด้านสุขภาพ"พิชิตอ้วน พิชิตเบาหวาน" sathit : 2022-09-11 14:48:33 67 อ่าน..
8 รู้ทันโรคมือ เท้า ปาก sathit : 2022-09-04 15:23:34 110 อ่าน..
9 สาระความรู้เรื่องโรคหัวใจ sathit : 2022-09-05 17:19:49 103 อ่าน..
10 สาระสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไต จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-09-05 17:20:32 117 อ่าน..
11 สาระสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-08 19:09:18 99 อ่าน..
12 รวมบทความสุขภาพชุดที่ 2 (เรื่องกัญชา)งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-06 15:54:10 105 อ่าน..
13 inforgraphic ฝีดาษวานร sathit : 2022-08-06 10:30:27 119 อ่าน..
14 รวมบทความสุขภาพชุดที่ 1 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-06 09:41:32 95 อ่าน..
15 โปสเตอร์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) sathit : 2022-08-04 18:00:52 104 อ่าน..
16 คู่มือรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง sathit : 2022-08-03 17:20:56 144 อ่าน..
17 คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation.pdf sathit : 2022-02-27 13:32:43 181 อ่าน..
18 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน.pdf sathit : 2022-02-27 13:31:53 171 อ่าน..
19 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุดที่ 2 ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2022-02-09 17:34:54 325 อ่าน..
20 โปสเตอร์ "กินเพื่อพิชิตโรคความดันโลหิตสูง" sathit : 2022-01-28 15:05:13 299 อ่าน..
21 โปสเตอร์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง sathit : 2022-01-26 17:52:07 338 อ่าน..
22 แผ่นพลิกความรู้ด้านสุขภาพ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" sathit : 2022-01-26 17:44:03 356 อ่าน..
23 แผ่นพับ โรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ (คณะพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล) จำนวน 38 เรื่อง sathit : 2021-10-16 11:50:48 276 อ่าน..
24 สื่อสิ่งพิมพ์ อย. sathit : 2021-10-08 19:38:36 235 อ่าน..
25 คู่มือวัคซีนสู้โควิด sathit : 2021-05-18 10:05:26 343 อ่าน..
26 แนวทางและคู่มือปฏิบัติงาน โรคไข้เลือดออก, โรคมาลาเรีย, ไวรัสซิกา, ไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคเท้าช้าง, กีฏวิทยา, เครื่องพ่นหมอกควัน, โครงการพระราชดำริมาลาเรีย และแนวทางการดำเนินงานกองฯ sathit : 2020-10-18 09:01:48 445 อ่าน..
27 28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ sathit : 2020-05-30 08:24:22 610 อ่าน..
28 หนังสือคู่มือความรู้ด้านสุขภาพกรมอนามัย รวบรวมเผยแพร่โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-05-16 11:32:49 612 อ่าน..
29 คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน sathit : 2020-05-04 11:39:30 634 อ่าน..
30 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุดที่ 1 ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2020-03-28 14:28:47 5124 อ่าน..
31 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) sathit : 2020-03-05 12:39:17 764 อ่าน..
32 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพ รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-02-23 15:55:34 698 อ่าน..
33 สื่อความรู้ด้านสุขภาพ infographic โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2020-03-05 11:57:04 628 อ่าน..
34 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) sathit : 2020-02-04 08:41:57 563 อ่าน..
35 ความรอบรู้มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต sathit : 2020-01-22 15:31:19 556 อ่าน..
36 บทความสุขภาพ กินดี กินถูกหลัก สุขภาพแข็งแรง sathit : 2019-12-11 18:44:49 546 อ่าน..
37 youtube ความรู้ด้านสุขภาพ นายแพทย์สฤษฏ์ ถอสุวรรณ์(หมอทีม) sathit : 2019-11-27 17:28:41 1044 อ่าน..
38 คลังความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2019-11-22 11:53:27 479 อ่าน..
39 สื่อความรู้ด้านสุขภาพ infographic งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-11-18 19:13:17 518 อ่าน..
40 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศิกายนของทุกปี ด้วยบทความสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน sathit : 2019-11-15 11:56:59 585 อ่าน..
41 สื่อสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน sathit : 2019-11-13 09:39:02 321 อ่าน..
42 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ sathit : 2019-11-12 13:46:30 432 อ่าน..
43 บทความสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-11-04 19:40:51 989 อ่าน..
44 บทความสุขภาพ 15 เรื่อง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-10-27 15:40:37 492 อ่าน..
45 พัฒนาการเด็ก 0-1 ปี ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-10-10 13:17:47 473 อ่าน..
46 โรคในเด็ก จำนวน 22 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-10-09 13:51:11 484 อ่าน..
47 รอบรู้เรื่องกัญชา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-10-03 13:18:15 530 อ่าน..
48 สื่อแผ่นพับสุขศึกษาจำนวน 6 เรื่อง ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-09-29 15:05:16 559 อ่าน..
49 ชุดแผ่นพลิกความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-09-10 17:34:53 555 อ่าน..
50 วารสารรู้ไว้...ห่างไกลโรคเบาหวาน (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-08-31 11:46:47 458 อ่าน..
51 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพPDF จำนวน 106 เรื่อง ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2019-08-30 17:00:10 489 อ่าน..
52 คู่มืออาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน sathit : 2019-08-21 16:54:58 471 อ่าน..
53 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น sathit : 2019-08-18 09:16:56 374 อ่าน..
54 ชุดนิทรรศการการ์ตูนความรู้เรื่อง ลดพุงอย่างเข้าใจ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลมูลด้านสื่อสุขศึกษาฯ) sathit : 2019-08-14 14:55:30 479 อ่าน..
55 ชุดนิทรรศการการ์ตูน ความรู้เรื่อง กินเค็มแล้วเป็นไง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลมูลด้านสื่อสุขศึกษาฯ) sathit : 2019-08-14 14:50:20 435 อ่าน..
56 รับมือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “NCDs” sathit : 2019-08-13 15:52:15 508 อ่าน..
57 โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2019-08-09 10:43:43 551 อ่าน..
58 วารสารโรคไต...ภัยร้ายใกล้ตัว โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-08-09 10:51:08 478 อ่าน..
59 รอบรู้เรื่องมะเร็ง sathit : 2019-08-02 11:28:29 521 อ่าน..
60 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 6 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-07-29 14:41:30 566 อ่าน..
61 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009 (ฐานข้อมูลด้านสุขศึกษา ประจำปี 2562) sathit : 2019-07-25 17:44:58 502 อ่าน..
62 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา ประจำปี 2562) sathit : 2019-07-11 15:33:22 503 อ่าน..
63 แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ สื่อความรู้สุขภาพสำหรับประชาชน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล sathit : 2019-07-04 15:33:37 438 อ่าน..
64 คู่มือ/หนังสือ สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-07-03 15:58:12 455 อ่าน..
65 infographic โรคไข้เลือดออก งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-07-01 18:29:33 734 อ่าน..
66 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 sathit : 2019-06-28 11:05:47 2260 อ่าน..
67 รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซี่ยน 16 มิถุนายน 2562 รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-06-26 15:59:21 468 อ่าน..
68 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 5 จำนวน 10 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-06-20 19:50:35 483 อ่าน..
69 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 4 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-05-06 14:17:02 503 อ่าน..
70 โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-05-02 17:17:53 538 อ่าน..
71 โปสเตอร์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ผลิตและเผยแพร่โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม(ฐานข้อมูลด้า่นสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-04-27 14:43:57 520 อ่าน..
72 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 3 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-04-24 14:09:09 572 อ่าน..
73 รวมแผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพประจำปี 2562 จำนวน 101 เรื่อง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-08-29 13:34:54 712 อ่าน..
74 รวมคู่มือความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 30 เรื่อง รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-04-20 14:52:27 587 อ่าน..
75 คู่มือโรคที่มากับฤดูร้อน sathit : 2019-04-20 10:00:46 552 อ่าน..
76 บทความสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ชุดที่ 2 จำนวน 50 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่ิอสุขศึกษา) sathit : 2019-04-14 15:16:51 678 อ่าน..
77 8 วิธีขับขี่ ให้สงกรานต์นี้กลับบ้านปลอดภัย sathit : 2019-04-11 14:32:32 353 อ่าน..
78 สัปดาห์รณรงค์วัน"วัณโรคโลก" sathit : 2019-03-20 14:41:29 1164 อ่าน..
79 รอบรู้โรคไข้ชิกุนคุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) : 2019-01-29 10:48:05 431 อ่าน..
80 รวมบทความความรู้ด้านสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ชุดที่ 1 ประจำปี 2562 sathit : 2019-01-02 14:14:03 457 อ่าน..
81 โปสเตอร์ความโรคเรื่องโรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-12-03 13:57:17 596 อ่าน..
82 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2018-12-03 13:51:43 416 อ่าน..
83 นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) sathit : 2018-11-21 15:42:39 419 อ่าน..
84 10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ sathit : 2018-09-21 12:33:58 380 อ่าน..
85 หนังสือธรรมะ โดยท่านปัญญา นันทภิกขุ sathit : 2018-09-18 16:20:47 416 อ่าน..
86 สปสช.หนุนมติ สธ.ห้ามใช้ 3 ยากำจัดศัตรูพืช 3 ปี พบผู้เสียชีวิต 1.7 พันราย รักษาปีละ 5 พันราย sathit : 2018-09-13 14:05:14 387 อ่าน..
87 ข่าวสารด้านสุขภาพจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร sathit : 2018-09-03 13:48:28 441 อ่าน..
88 เพราะ ‘ขยะ’ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว sathit : 2018-08-31 14:33:50 414 อ่าน..
89 ที่กินอยู่ คลีนไหม? sathit : 2018-08-31 13:54:54 405 อ่าน..
90 อะไรจริง อะไรปลอม? sathit : 2018-08-31 13:51:10 383 อ่าน..
91 สมาคมโรคไตฯยืนยัน ไม่มีสมุนไพรใดรักษาโรคไตได้ sathit : 2018-08-31 13:33:21 403 อ่าน..
92 รวมบทความสุขภาพที่น่าสนใจ...งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2018-08-31 14:55:57 474 อ่าน..
93 ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 –2561) sathit : 2018-08-23 14:23:41 409 อ่าน..
94 ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา sathit : 2018-08-23 14:21:41 378 อ่าน..
95 ผลักดัน ‘กระชายดำ ไพล บัวบก ขมิ้นชัน’ เป็น 4 สุดยอดสมุนไพรกระตุ้นเศรษฐกิจ sathit : 2018-08-23 14:26:12 358 อ่าน..
96 ดีเดย์ 1 ต.ค.61 รพ.สังกัด สธ.ทุกแห่ง เลิกใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ผู้ป่วยพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน sathit : 2018-08-23 14:19:03 414 อ่าน..
97 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสิทธิหลักประกันสุขภาพปี 2562 sathit : 2018-08-23 14:17:42 381 อ่าน..
98 ความจริง 'ไขมันทรานส์' sathit : 2018-08-23 14:14:50 374 อ่าน..
99 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน2561) sathit : 2018-06-22 11:37:35 1901 อ่าน..
100 หน้าฝนนี้ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนู..งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบท่าตูม sathit : 2018-06-21 14:15:45 394 อ่าน..
101 รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก(รณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2018-06-21 13:58:08 507 อ่าน..
102 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก(17 พฤษภาคมของทุกปี) sathit : 2018-05-18 16:52:05 2077 อ่าน..
103 รู้ทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง sathit : 2018-05-08 11:12:57 437 อ่าน..
104 โปสเตอร์โรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-03-12 18:14:41 566 อ่าน..
105 คู่มือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข sathit : 2018-02-17 15:31:03 474 อ่าน..
106 โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า sathit : 2018-04-17 09:28:14 2148 อ่าน..
107 หวาน มัน เค็ม ใครกันแน่ร้ายกว่ากัน sathit : 2018-01-30 15:11:00 535 อ่าน..
108 หวาน ซ่อน ร้าย sathit : 2018-01-30 14:25:16 500 อ่าน..
109 โรคสมาธิสั้น : เป็นได้ เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม sathit : 2018-01-30 10:19:28 507 อ่าน..
110 เสียงแหบเรื้อรัง...ระวังมะเร็งกล่องเสียง sathit : 2018-01-30 10:13:50 437 อ่าน..
111 รอบรู้เรื่องโรคไต(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-25 13:43:59 581 อ่าน..
112 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปาก sathit : 2018-01-24 15:23:31 1082 อ่าน..
113 คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส.(ตามกลุ่มวัย) sathit : 2018-01-24 15:24:44 522 อ่าน..
114 งานสุขศึกษาและประชาสัมพนธ์ ร่วมรณค์ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน"เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย" sathit : 2018-01-24 15:29:43 737 อ่าน..
115 คู่มือความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง sathit : 2018-01-12 11:39:31 615 อ่าน..
116 โปสเตอร์ความโรคเรื่องโรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-12 10:51:54 857 อ่าน..
117 รวมบทความสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ ๑ sathit : 2018-01-11 14:27:52 623 อ่าน..
118 รอบรู้เรื่องโรคมะเร็ง (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-22 16:15:03 414 อ่าน..
119 เกาะติดสถานการณ์ข่าว เจาะลึกระบบสุขภาพ โดย...งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์... sathit : 2017-12-15 14:51:00 449 อ่าน..
120 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพทั่วไป(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2017-12-09 15:36:07 429 อ่าน..
121 โปสเตอร์อุบัติเหตุและการป้องกัน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:32:03 2516 อ่าน..
122 โปสเตอร์อุบัติเหตุและการป้องกันการจมน้ำ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:35:03 426 อ่าน..
123 โปสเตอร์ ขอความช่วยเหลือรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:35:56 697 อ่าน..
124 โปสเตอร์ รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม) sathit : 2018-02-04 14:13:47 501 อ่าน..
125 รายการชีวิตชีวาFM (ทุ่งใหญ่เรดิโอ) sathit : 2017-11-11 10:51:03 431 อ่าน..
126 "รายการชีวิตชีวา"ออกอากาศทางช่อง 3 HD. sathit : 2017-11-11 10:24:25 386 อ่าน..
127 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2017-11-03 15:42:24 468 อ่าน..
128 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-12-05 17:13:43 76003 อ่าน..
129 หนังสือธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ จำนวน 22 เรื่อง (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2017-10-05 10:26:20 548 อ่าน..
130 บทความสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม 2560 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม) sathit : 2017-08-08 11:39:32 684 อ่าน..
131 บทความสุขภาพทั่วไป(งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตูม ปี 2560) sathit : 2017-02-08 11:52:50 701 อ่าน..
132 คลังสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2016-09-08 11:34:02 586 อ่าน..
133 แผ่นพับความรู้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ sathit : 2016-06-15 09:47:21 662 อ่าน..
134 บทความสุขภาพ โรคและการป้องกัน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2016-06-03 11:06:04 626 อ่าน..
135 newsinfographic ด้านสุขภาพ sathit : 2016-09-08 11:47:52 619 อ่าน..
136 บทความสุขภาพโรคเกี่ยวกับเด็ก sathit : 2016-05-23 14:47:15 612 อ่าน..
137 โปสเตอร์พิชิตอ้วนพิชิตเบาหวาน(ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2016-05-20 09:27:50 789 อ่าน..
138 โปสเตอร์เรื่องยาและเวชภัณฑ์ sathit : 2016-02-10 15:54:19 1015 อ่าน..
139 ชุดแผ่นพลิกความรู้ด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-09-10 17:26:49 726 อ่าน..
140 ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องโรคภัยสุขภาพในฤดูหนาว ชุดที่ 1 sathit : 2015-10-15 09:51:37 566 อ่าน..
141 บทความสุขภาพที่น่าสนใจ(งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตูม) sathit : 2015-10-16 10:39:36 643 อ่าน..
142 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง sathit : 2015-10-02 16:06:45 762 อ่าน..
143 ...รู้เท่าทันไวรัสเมอร์ส...ตัวร้าย... sathit : 2015-06-16 11:57:36 648 อ่าน..
144 สปอตวิทยุความรู้ด้านสุขภาพ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-05-12 11:26:58 588 อ่าน..
145 บทความสุขภาพจิตน่ารู้...ฐานข้อมูลด้านสื่อ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-02-28 08:39:27 635 อ่าน..
146 บทความสุขภาพชุดที่ ๔ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-12-11 11:35:37 683 อ่าน..
147 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพPDF...ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-12-25 11:21:23 9656 อ่าน..
148 สาระสุขภาพด้านโภชนาการ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:40:24 832 อ่าน..
149 บทความสุขภาพ ชุดที่ ๓ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:39:56 656 อ่าน..
150 พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ ฐานข้อมูลด้านสื่อ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:39:29 676 อ่าน..
151 สารคดี"ถนนสายสุขภาพ "ตอน รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ลูกน้ำ,วัณโรค,บุหรี่,เหล้า 045 . sathit : 2014-10-31 13:45:15 622 อ่าน..
152 บทความสุขภาพชุดที่ ๒ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:38:05 738 อ่าน..
153 บทความสุขภาพชุดที่ ๑ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:37:33 686 อ่าน..
154 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายในโรงพยาบาลท่าตูม tharatip : 2014-06-11 14:25:39 718 อ่าน..
155 5 โรคฮิตของคนติดจอ tharatip : 2014-06-11 15:26:22 1356 อ่าน..
156 NCDs กลุ่มโรคที่คุณสร้างเอง tharatip : 2014-06-11 15:49:05 653 อ่าน..
157 ปัจจุบันหลายคนตระหนักดีว่า "อ้วน" มากเกินไปไม่ดีกับสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผอมมากจะดีกับสุขภาพ+น้ำหนักตัวที่พอดี ไม่อ้วนและผอมคงจะดีที่สุด tharatip : 2014-07-09 11:08:58 1139 อ่าน..
158 หลักการขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัย tharatip : 2014-07-09 11:17:59 740 อ่าน..
159 สารฟอกขาวในถั่วงอก tharatip : 2014-07-09 11:45:28 990 อ่าน..
160 ปวดหลัง ป้องกันได้โดยพฤติกรรม tharatip : 2014-07-09 13:01:04 771 อ่าน..
161 คุณ ‘อ้วนลงพุง’ หรือเปล่า tharatip : 2014-07-09 13:05:24 945 อ่าน..
162 ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ทำให้ดวงตามีการใช้งานอย่างหนัก tharatip : 2014-07-21 11:29:05 591 อ่าน..
163 “สมอง” เจริญเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องจนถึงอายุ 25 ปี และจะเริ่มเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น tharatip : 2014-07-21 11:32:17 628 อ่าน..
164 กรมแพทย์แผนไทยฯ แนะกิน “ขิง ข่า ตะไคร้ ผลไม้ตามฤดูกาล” ช่วงปรับร่างกายให้อบอุ่น เพิ่มพลังงาน หลังพบอากาศเริ่มเย็นลง แนะต้องปรับพร้อมธาตุประจำเดือนเกิด หากยังป่วยยาแผนไทยประจำบ้าน 10 ตัวช่วยได้ tharatip : 2014-07-21 11:36:13 636 อ่าน..
165 โรคเครียด อาการ สาเหตุ วิธีการรักษา โรคเครียด tharatip : 2014-07-21 11:40:20 606 อ่าน..
166 เดินทางอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ด้วยแอพ Safemate admin : 2014-04-17 22:38:35 570 อ่าน..