Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวสารประชาสัมพันธ์..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) beawsak : 2023-03-30 18:00:33 ประชาสัมพันธ์ 6 อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-28 16:24:03 ประกวดราคม 5 อ่าน..
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-28 16:22:40 ประกวดราคม 3 อ่าน..
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-28 16:21:22 ประกวดราคม 4 อ่าน..
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-28 16:19:49 ประกวดราคม 3 อ่าน..
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-28 16:18:35 ประกวดราคม 3 อ่าน..
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-27 15:43:52 ประกวดราคม 9 อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-27 15:34:12 ประกวดราคม 6 อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-27 10:53:13 ประกวดราคม 7 อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1320700033705 : 2023-03-27 07:25:18 ประกวดราคม 4 อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-25 10:48:57 ประกวดราคม 7 อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-25 10:47:53 ประกวดราคม 7 อ่าน..
13 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 beawsak : 2023-03-23 14:24:14 ประชาสัมพันธ์ 20 อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-23 09:07:21 ประกวดราคม 8 อ่าน..
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-23 09:05:33 ประกวดราคม 9 อ่าน..
16 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ beawsak : 2023-03-15 17:00:34 ประชาสัมพันธ์ 33 อ่าน..
17 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 beawsak : 2023-03-15 16:51:13 ประชาสัมพันธ์ 13 อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-08 10:49:27 ประกวดราคม 19 อ่าน..
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-07 11:01:51 ประกวดราคม 19 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-07 10:24:25 ประกวดราคม 23 อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-05 10:10:17 ประกวดราคม 15 อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-05 10:07:29 ประกวดราคม 18 อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-05 10:04:40 ประกวดราคม 21 อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-05 10:05:06 ประกวดราคม 17 อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-05 10:05:33 ประกวดราคม 22 อ่าน..
26 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ?โรงพยาบาลท่าตูมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต? beawsak : 2023-03-02 16:57:38 ประชาสัมพันธ์ 29 อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-03-02 10:20:26 ประกวดราคม 14 อ่าน..
28 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 beawsak : 2023-02-25 10:35:07 ประชาสัมพันธ์ 103 อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-18 09:47:42 ประกวดราคม 25 อ่าน..
30 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 beawsak : 2023-02-16 19:07:34 ประชาสัมพันธ์ 30 อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-12 12:42:41 ประกวดราคม 28 อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-12 12:41:31 ประกวดราคม 21 อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-12 12:39:55 ประกวดราคม 22 อ่าน..
34 โรงพยาบาลท่าตูมเผยแพร่ งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 beawsak : 2023-02-10 16:30:00 ประชาสัมพันธ์ 32 อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-10 13:56:13 ประกวดราคม 27 อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-09 15:48:54 ประกวดราคม 52 อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-09 15:47:22 ประกวดราคม 24 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-02-07 10:08:43 ประกวดราคม 56 อ่าน..
39 โรงพยาบาลท่าตูมเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย beawsak : 2023-02-01 17:31:04 ประชาสัมพันธ์ 44 อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-02-01 09:55:59 ประกวดราคม 31 อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-02-01 09:55:03 ประกวดราคม 30 อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-02-01 09:53:31 ประกวดราคม 28 อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-02-01 09:51:27 ประกวดราคม 28 อ่าน..
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-02-01 09:49:40 ประกวดราคม 31 อ่าน..
45 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2023-02-02 14:30:34 ประกวดราคม 40 อ่าน..
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 tharatip : 2023-01-20 15:30:35 ประกวดราคม 42 อ่าน..
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 tharatip : 2023-01-20 15:22:57 ประกวดราคม 32 อ่าน..
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบลงทุน) tharatip : 2023-01-17 14:26:02 ประกวดราคม 38 อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2023-01-17 11:34:27 ประกวดราคม 29 อ่าน..
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 beawsak : 2023-01-10 14:04:35 ประชาสัมพันธ์ 98 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ / วัสดุการแพทย์ ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 10:16:50 ประกวดราคม 40 อ่าน..
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 09:18:33 ประกวดราคม 37 อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 09:17:01 ประกวดราคม 35 อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 09:15:43 ประกวดราคม 35 อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 09:14:52 ประกวดราคม 33 อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2023-01-05 09:13:38 ประกวดราคม 29 อ่าน..
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2023-01-04 15:37:33 ประกวดราคม 34 อ่าน..
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1320700033705 : 2023-01-01 15:06:54 ประกวดราคม 34 อ่าน..
59 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ beawsak : 2022-12-28 18:07:54 ประชาสัมพันธ์ 107 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-15 10:06:30 ประกวดราคม 41 อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-12-14 14:17:25 ประกวดราคม 41 อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-12-14 14:15:44 ประกวดราคม 39 อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-12-14 14:14:10 ประกวดราคม 42 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-12-14 14:13:13 ประกวดราคม 47 อ่าน..
65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 3320200239751 : 2022-12-13 14:00:32 ประกวดราคม 44 อ่าน..
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-10 10:59:18 ประกวดราคม 42 อ่าน..
67 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 beawsak : 2022-12-08 17:05:42 ประชาสัมพันธ์ 150 อ่าน..
68 โรงพยาบาลท่าตูม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 beawsak : 2022-12-07 17:42:36 ประชาสัมพันธ์ 66 อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-07 14:09:55 ประกวดราคม 50 อ่าน..
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-07 13:54:44 ประกวดราคม 42 อ่าน..
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-06 15:51:57 ประกวดราคม 37 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-12-06 15:50:19 ประกวดราคม 42 อ่าน..
73 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) tharatip : 2022-12-06 15:41:33 ประกวดราคม 46 อ่าน..
74 9 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 beawsak : 2022-11-28 16:16:13 ประชาสัมพันธ์ 65 อ่าน..
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิการยน ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-11-28 11:05:30 ประกวดราคม 46 อ่าน..
76 โรงพยาบาลท่าตูม ขอเชิญ นักเรียน อายุ 5 - 11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ beawsak : 2022-11-27 11:07:52 ประชาสัมพันธ์ 56 อ่าน..
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๖๕๖ 3320200239751 : 2022-11-25 10:56:22 ประกวดราคม 53 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-24 10:34:01 ประกวดราคม 55 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-24 10:33:05 ประกวดราคม 48 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-11 10:19:36 ประกวดราคม 50 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-11 10:20:01 ประกวดราคม 53 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-10 13:50:47 ประกวดราคม 53 อ่าน..
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-07 17:01:44 ประกวดราคม 63 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-07 17:00:24 ประกวดราคม 57 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-07 16:59:08 ประกวดราคม 56 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-07 16:58:09 ประกวดราคม 52 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-11-07 16:55:55 ประกวดราคม 52 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-28 15:50:15 ประกวดราคม 50 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-27 16:33:42 ประกวดราคม 58 อ่าน..
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2022-10-26 17:42:22 ประชาสัมพันธ์ 140 อ่าน..
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 tharatip : 2022-10-26 10:34:03 ประกวดราคม 61 อ่าน..
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 tharatip : 2022-10-26 10:23:23 ประกวดราคม 56 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-21 11:25:58 ประกวดราคม 88 อ่าน..
94 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ beawsak : 2022-10-20 18:01:35 ประชาสัมพันธ์ 114 อ่าน..
95 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง beawsak : 2022-10-14 13:56:48 ประชาสัมพันธ์ 116 อ่าน..
96 โรงพยาบาลท่าตูมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 beawsak : 2022-10-19 16:30:17 ประชาสัมพันธ์ 106 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-07 11:23:26 ประกวดราคม 83 อ่าน..
98 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 beawsak : 2022-10-06 17:34:09 ประชาสัมพันธ์ 150 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 10:33:05 ประกวดราคม 92 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 10:32:03 ประกวดราคม 76 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 10:27:22 ประกวดราคม 77 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 10:27:04 ประกวดราคม 66 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 09:59:12 ประกวดราคม 80 อ่าน..
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 09:56:25 ประกวดราคม 78 อ่าน..
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-04 09:52:05 ประกวดราคม 69 อ่าน..
106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ ไตรมาส ๔ เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-10-03 09:13:08 ประกวดราคม 62 อ่าน..
107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2022-09-29 17:32:52 ประชาสัมพันธ์ 128 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-29 15:06:03 ประกวดราคม 68 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-29 15:01:46 ประกวดราคม 70 อ่าน..
110 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ beawsak : 2022-09-21 08:41:20 ประชาสัมพันธ์ 144 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-13 14:23:28 ประกวดราคม 86 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-13 13:52:06 ประกวดราคม 85 อ่าน..
113 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-09-06 11:46:32 ประกวดราคม 105 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-03 08:30:36 ประกวดราคม 85 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-02 10:50:07 ประกวดราคม 97 อ่าน..
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-02 07:40:53 ประกวดราคม 84 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-01 17:17:10 ประกวดราคม 82 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-01 17:16:10 ประกวดราคม 82 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-01 17:15:00 ประกวดราคม 75 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-01 17:14:01 ประกวดราคม 74 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-09-01 17:13:15 ประกวดราคม 76 อ่าน..
122 คปสอ.ท่าตูม ได้จัด มหกรรม CQI คปสอ.ท่าตูม 2022 beawsak : 2022-08-25 18:05:02 ประชาสัมพันธ์ 114 อ่าน..
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-22 16:43:55 ประกวดราคม 89 อ่าน..
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-22 16:40:39 ประกวดราคม 83 อ่าน..
125 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) beawsak : 2022-08-19 16:00:14 ประชาสัมพันธ์ 207 อ่าน..
126 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beawsak : 2022-08-13 10:33:56 ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน..
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-11 14:56:28 ประกวดราคม 98 อ่าน..
128 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ beawsak : 2022-08-10 17:54:23 ประชาสัมพันธ์ 180 อ่าน..
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-09 17:00:40 ประกวดราคม 102 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-09 16:57:45 ประกวดราคม 113 อ่าน..
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-09 16:55:56 ประกวดราคม 97 อ่าน..
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-09 16:54:30 ประกวดราคม 100 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-09 16:52:15 ประกวดราคม 94 อ่าน..
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-03 13:17:48 ประกวดราคม 98 อ่าน..
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-02 12:44:05 ประกวดราคม 85 อ่าน..
136 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ beawsak : 2022-07-31 11:27:54 ประชาสัมพันธ์ 121 อ่าน..
137 พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 beawsak : 2022-08-01 18:20:18 ประชาสัมพันธ์ 104 อ่าน..
138 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 อัตรา beawsak : 2022-07-25 18:28:57 ประชาสัมพันธ์ 300 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-25 16:44:06 ประกวดราคม 92 อ่าน..
140 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง beawsak : 2022-07-21 10:26:38 ประชาสัมพันธ์ 186 อ่าน..
141 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2022-07-19 12:30:48 ประกวดราคม 94 อ่าน..
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2022-07-19 12:21:03 ประกวดราคม 105 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-08-18 10:11:04 ประกวดราคม 121 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-10 10:29:46 ประกวดราคม 121 อ่าน..
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-10 10:28:22 ประกวดราคม 111 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-10 10:26:56 ประกวดราคม 114 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-10 10:25:09 ประกวดราคม 115 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-10 10:23:55 ประกวดราคม 110 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุท้นตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-07 17:25:56 ประกวดราคม 115 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-07 17:24:25 ประกวดราคม 115 อ่าน..
151 โรงพยาบาลท่าตูมขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 24 beawsak : 2022-07-06 16:46:23 ประชาสัมพันธ์ 126 อ่าน..
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-05 09:47:41 ประกวดราคม 104 อ่าน..
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-04 14:12:03 ประกวดราคม 103 อ่าน..
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-07-04 14:12:21 ประกวดราคม 101 อ่าน..
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-28 09:40:25 ประกวดราคม 105 อ่าน..
156 โรงพยาบาลท่าตูม รณรงค์การใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม beawsak : 2022-06-23 16:44:35 ประชาสัมพันธ์ 139 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-23 10:22:14 ประกวดราคม 110 อ่าน..
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-23 10:20:42 ประกวดราคม 118 อ่าน..
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-22 10:28:11 ประกวดราคม 111 อ่าน..
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-08 16:00:39 ประกวดราคม 126 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-08 10:43:30 ประกวดราคม 118 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-06 10:02:53 ประกวดราคม 116 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-06 10:01:01 ประกวดราคม 108 อ่าน..
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-06 09:58:34 ประกวดราคม 120 อ่าน..
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-06 09:55:54 ประกวดราคม 125 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-06-06 09:54:33 ประกวดราคม 123 อ่าน..
167 โรงพยาบาลท่าตูมขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ beawsak : 2022-06-03 10:11:25 ประชาสัมพันธ์ 160 อ่าน..
168 โรงพยาบาลท่าตูม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข anakins : 2022-06-01 12:59:04 ประชาสัมพันธ์ 144 อ่าน..
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-30 11:29:39 ประกวดราคม 105 อ่าน..
170 เปิดการใช้งานระบบร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ beawsak : 2022-05-26 17:21:56 ประชาสัมพันธ์ 122 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-26 09:51:45 ประกวดราคม 116 อ่าน..
172 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-05-25 13:37:54 ประกวดราคม 126 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-23 16:06:22 ประกวดราคม 132 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-21 08:40:55 ประกวดราคม 124 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-21 08:39:31 ประกวดราคม 110 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-20 14:33:10 ประกวดราคม 117 อ่าน..
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-20 13:52:52 ประกวดราคม 116 อ่าน..
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-11 13:54:00 ประกวดราคม 118 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-11 13:51:06 ประกวดราคม 122 อ่าน..
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-11 13:49:37 ประกวดราคม 140 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-11 13:47:55 ประกวดราคม 136 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-11 13:46:55 ประกวดราคม 140 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-07 11:09:42 ประกวดราคม 128 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-06 09:15:30 ประกวดราคม 146 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-05 11:10:11 ประกวดราคม 151 อ่าน..
186 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-05-04 11:16:18 ประกวดราคม 150 อ่าน..
187 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ beawsak : 2022-05-03 14:22:07 ประชาสัมพันธ์ 152 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-05-03 13:07:25 ประกวดราคม 127 อ่าน..
189 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) sathit : 2022-04-25 09:02:16 ประชาสัมพันธ์ 202 อ่าน..
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพีื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว sathit : 2022-04-21 10:50:53 ประชาสัมพันธ์ 176 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-20 14:35:03 ประกวดราคม 145 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-20 14:33:33 ประกวดราคม 144 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-04-20 13:47:55 ประกวดราคม 140 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-19 09:10:10 ประกวดราคม 146 อ่าน..
195 โรงพยาบาลท่าตูม ขอเชิญชวนนักเรียน 12-17 ปี ฉีดกระตุ้นก่อนเปิดเรียน beawsak : 2022-04-18 16:01:11 ประชาสัมพันธ์ 433 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-11 10:52:51 ประกวดราคม 156 อ่าน..
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2022-04-11 09:44:17 ประกวดราคม 137 อ่าน..
198 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-04-08 11:53:16 ประกวดราคม 139 อ่าน..
199 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 อัตรา beawsak : 2022-04-08 11:52:33 ประชาสัมพันธ์ 222 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-08 08:55:44 ประกวดราคม 156 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-08 08:54:30 ประกวดราคม 140 อ่าน..
202 โรงพยาบาลท่าตูม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุอำเภอท่าตูมฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ beawsak : 2022-04-07 16:21:49 ประชาสัมพันธ์ 153 อ่าน..
203 อำเภอท่าตูมเปิดสายด่วนสำหรับผู้ป่วยโควิด "บวกแล้ว บอก" beawsak : 2022-04-07 16:05:46 ประชาสัมพันธ์ 158 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-05 16:31:35 ประกวดราคม 134 อ่าน..
205 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2022-04-05 15:08:34 ประกวดราคม 141 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-05 09:54:44 ประกวดราคม 138 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-05 09:51:25 ประกวดราคม 130 อ่าน..
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-05 09:52:12 ประกวดราคม 119 อ่าน..
209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) beawsak : 2022-04-01 16:44:27 ประชาสัมพันธ์ 137 อ่าน..
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-04-01 10:01:35 ประกวดราคม 120 อ่าน..
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-30 08:13:49 ประกวดราคม 124 อ่าน..
212 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ beawsak : 2022-03-23 16:07:17 ประชาสัมพันธ์ 184 อ่าน..
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-23 14:35:34 ประกวดราคม 147 อ่าน..
214 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา beawsak : 2022-03-21 14:53:09 ประชาสัมพันธ์ 183 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-21 12:05:22 ประกวดราคม 143 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-15 17:12:02 ประกวดราคม 143 อ่าน..
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-15 17:09:49 ประกวดราคม 139 อ่าน..
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-15 17:08:47 ประกวดราคม 163 อ่าน..
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-15 17:07:42 ประกวดราคม 138 อ่าน..
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3320200239751 : 2022-03-15 12:10:32 ประกวดราคม 160 อ่าน..
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-10 08:18:16 ประกวดราคม 150 อ่าน..
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-07 10:44:23 ประกวดราคม 149 อ่าน..
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-07 10:43:06 ประกวดราคม 142 อ่าน..
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3320200239751 : 2022-03-06 11:20:51 ประกวดราคม 154 อ่าน..
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-03 10:40:07 ประกวดราคม 153 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-03-02 16:21:30 ประกวดราคม 171 อ่าน..
227 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา beawsak : 2022-03-02 15:11:28 ประชาสัมพันธ์ 194 อ่าน..
228 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน) beawsak : 2022-02-22 16:13:46 ประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-22 09:33:50 ประกวดราคม 192 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-22 09:32:08 ประกวดราคม 166 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-22 09:29:35 ประกวดราคม 148 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-22 09:28:16 ประกวดราคม 145 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-22 09:26:59 ประกวดราคม 166 อ่าน..
234 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ beawsak : 2022-02-15 16:04:33 ประชาสัมพันธ์ 169 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-09 14:40:51 ประกวดราคม 164 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-07 15:16:58 ประกวดราคม 160 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-07 11:07:27 ประกวดราคม 165 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำ Treatton ความยาว ๕๐ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:46:22 ประกวดราคม 164 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านโรตารี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:45:42 ประกวดราคม 168 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:45:04 ประกวดราคม 155 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:44:23 ประกวดราคม 157 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:43:44 ประกวดราคม 150 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:42:37 ประกวดราคม 156 อ่าน..
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:41:56 ประกวดราคม 153 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:41:18 ประกวดราคม 151 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:40:37 ประกวดราคม 157 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:39:58 ประกวดราคม 144 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:39:16 ประกวดราคม 158 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:38:37 ประกวดราคม 153 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล NEO Q (ขนาด ๙๐ เตียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:37:52 ประกวดราคม 188 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นช๊อปปิ้ง ขนาดบรรทุก ๑๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:37:10 ประกวดราคม 156 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd V.๘.D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:36:28 ประกวดราคม 162 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนกำมะหยี่ ๓ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:35:47 ประกวดราคม 149 อ่าน..
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าพลาสติก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:34:35 ประกวดราคม 164 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๐๗๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:33:51 ประกวดราคม 149 อ่าน..
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:33:09 ประกวดราคม 169 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ขนาด ๕.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:32:30 ประกวดราคม 156 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:31:50 ประกวดราคม 148 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียเหล็กแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:31:10 ประกวดราคม 148 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๐ - ๗๕% (๔๐ Kgs.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:30:30 ประกวดราคม 144 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:29:47 ประกวดราคม 142 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:29:05 ประกวดราคม 181 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:28:21 ประกวดราคม 159 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสแตนเลสหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:27:40 ประกวดราคม 152 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก ห้องจ่ายยานอกไปห้อง server ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:27:02 ประกวดราคม 153 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก ห้อง LAB ไปห้อง server ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:26:20 ประกวดราคม 147 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:25:38 ประกวดราคม 141 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๔๑๖๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:24:56 ประกวดราคม 165 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-02-05 16:24:10 ประกวดราคม 153 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:23:31 ประกวดราคม 145 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:22:54 ประกวดราคม 137 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:22:12 ประกวดราคม 158 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:21:31 ประกวดราคม 171 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:20:48 ประกวดราคม 140 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๖๖๙ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:20:02 ประกวดราคม 131 อ่าน..
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก คลินิก ARI ไปห้อง server ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:19:24 ประกวดราคม 139 อ่าน..
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๙๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:14:54 ประกวดราคม 135 อ่าน..
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:14:14 ประกวดราคม 135 อ่าน..
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:13:32 ประกวดราคม 126 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:12:12 ประกวดราคม 126 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:11:09 ประกวดราคม 126 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:10:32 ประกวดราคม 125 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:09:52 ประกวดราคม 130 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:09:14 ประกวดราคม 125 อ่าน..
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:08:35 ประกวดราคม 134 อ่าน..
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:07:55 ประกวดราคม 126 อ่าน..
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:07:13 ประกวดราคม 117 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:06:33 ประกวดราคม 118 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:05:52 ประกวดราคม 124 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:05:12 ประกวดราคม 133 อ่าน..
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:04:30 ประกวดราคม 148 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:03:49 ประกวดราคม 134 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:03:09 ประกวดราคม 132 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:02:29 ประกวดราคม 130 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:01:28 ประกวดราคม 123 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 16:00:47 ประกวดราคม 140 อ่าน..
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:59:56 ประกวดราคม 123 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:59:14 ประกวดราคม 128 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:58:30 ประกวดราคม 115 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:57:44 ประกวดราคม 136 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:57:00 ประกวดราคม 126 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:56:17 ประกวดราคม 120 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:55:37 ประกวดราคม 127 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:54:59 ประกวดราคม 133 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:54:03 ประกวดราคม 122 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:52:44 ประกวดราคม 130 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:52:03 ประกวดราคม 127 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:51:22 ประกวดราคม 125 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:50:16 ประกวดราคม 120 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:49:30 ประกวดราคม 118 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:48:48 ประกวดราคม 132 อ่าน..
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:46:18 ประกวดราคม 122 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:45:39 ประกวดราคม 137 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:43:45 ประกวดราคม 131 อ่าน..
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:43:07 ประกวดราคม 133 อ่าน..
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:41:53 ประกวดราคม 116 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:40:57 ประกวดราคม 135 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:40:17 ประกวดราคม 115 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:39:34 ประกวดราคม 129 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:38:50 ประกวดราคม 132 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:38:04 ประกวดราคม 133 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:37:21 ประกวดราคม 126 อ่าน..
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:36:42 ประกวดราคม 130 อ่าน..
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มอัตโนมัติ ขนาด ๓๕๐W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:35:30 ประกวดราคม 131 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:34:52 ประกวดราคม 128 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:34:10 ประกวดราคม 129 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:33:30 ประกวดราคม 133 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:32:46 ประกวดราคม 125 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:32:07 ประกวดราคม 127 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ ขนาดบรรจุ ๒๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:31:13 ประกวดราคม 123 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:30:22 ประกวดราคม 134 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:29:33 ประกวดราคม 138 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:28:51 ประกวดราคม 139 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-02-05 15:27:59 ประกวดราคม 117 อ่าน..
335 โรงพยาบาลท่าตูม ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) beawsak : 2022-02-04 10:12:57 ประชาสัมพันธ์ 162 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-02-01 13:47:24 ประกวดราคม 185 อ่าน..
337 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลกรัม ขับเคลื่อน 2 ล้อ ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-02-01 09:27:18 ประกวดราคม 160 อ่าน..
338 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา beawsak : 2022-01-31 14:27:26 ประชาสัมพันธ์ 170 อ่าน..
339 รายนามผู้บริจาคเงิน และสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม 2565 sathit : 2022-01-27 16:33:59 ประชาสัมพันธ์ 196 อ่าน..
340 Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 30 มกราคม นี้ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์แบบผสมผสานเทศบาลท่าตูม sathit : 2022-01-27 16:26:52 ประชาสัมพันธ์ 210 อ่าน..
341 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2022-01-27 14:41:55 ประชาสัมพันธ์ 149 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-26 11:24:10 ประกวดราคม 175 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-26 11:22:56 ประกวดราคม 156 อ่าน..
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-26 11:21:32 ประกวดราคม 184 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-26 11:20:25 ประกวดราคม 172 อ่าน..
346 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 3320200239751 : 2022-01-25 14:17:49 ประกวดราคม 174 อ่าน..
347 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2022-01-24 16:34:23 ประชาสัมพันธ์ 139 อ่าน..
348 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2022-01-24 16:34:23 ประชาสัมพันธ์ 144 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-24 12:03:46 ประกวดราคม 171 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-18 15:16:47 ประกวดราคม 163 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-18 15:17:38 ประกวดราคม 168 อ่าน..
352 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ beawsak : 2022-01-13 16:12:31 ประชาสัมพันธ์ 335 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-12 11:34:15 ประกวดราคม 163 อ่าน..
354 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 tharatip : 2022-01-10 15:08:03 ประกวดราคม 169 อ่าน..
355 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 tharatip : 2022-01-10 14:56:47 ประกวดราคม 173 อ่าน..
356 Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์คชศึกษา sathit : 2022-01-09 13:45:59 ประชาสัมพันธ์ 271 อ่าน..
357 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2022-01-09 10:42:15 ประชาสัมพันธ์ 215 อ่าน..
358 พิธี ยกเสาเอก เสาโท ตึกอุบัติเหตุหลังใหม่ รพ.ท่าตูม 6/1/65 sathit : 2022-01-09 09:42:27 ประชาสัมพันธ์ 234 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสารฝาล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:17:10 ประกวดราคม 174 อ่าน..
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๘๑๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:16:30 ประกวดราคม 174 อ่าน..
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๗,๖๓๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:15:50 ประกวดราคม 178 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๗,๖๓๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:14:38 ประกวดราคม 167 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๖,๔๒๑ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:13:26 ประกวดราคม 184 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:12:24 ประกวดราคม 175 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:11:41 ประกวดราคม 175 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:10:59 ประกวดราคม 171 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:10:20 ประกวดราคม 166 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:09:28 ประกวดราคม 159 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:08:26 ประกวดราคม 163 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:07:49 ประกวดราคม 163 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:07:03 ประกวดราคม 148 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:06:00 ประกวดราคม 151 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:04:48 ประกวดราคม 147 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:03:15 ประกวดราคม 143 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:45:14 ประกวดราคม 167 อ่าน..
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:44:36 ประกวดราคม 140 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:43:57 ประกวดราคม 152 อ่าน..
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดหลุมเสา ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๔ หลุม พร้อมถมคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:43:17 ประกวดราคม 155 อ่าน..
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:42:33 ประกวดราคม 157 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:41:50 ประกวดราคม 143 อ่าน..
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:41:08 ประกวดราคม 152 อ่าน..
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:37:46 ประกวดราคม 147 อ่าน..
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:37:02 ประกวดราคม 145 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 15:35:55 ประกวดราคม 138 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:35:10 ประกวดราคม 144 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:33:50 ประกวดราคม 148 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:33:10 ประกวดราคม 146 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:32:31 ประกวดราคม 155 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:31:39 ประกวดราคม 160 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:30:59 ประกวดราคม 122 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:30:20 ประกวดราคม 150 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:29:36 ประกวดราคม 141 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:28:51 ประกวดราคม 140 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่า แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:28:06 ประกวดราคม 131 อ่าน..
395 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันดลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-01-08 15:27:25 ประกวดราคม 126 อ่าน..
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:26:12 ประกวดราคม 155 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:19:03 ประกวดราคม 143 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:18:11 ประกวดราคม 139 อ่าน..
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:17:28 ประกวดราคม 124 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:16:36 ประกวดราคม 137 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาไซเพอร์เมทริน ๑๐% W V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:15:53 ประกวดราคม 143 อ่าน..
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ด CPU IPX๔๐๐ พร้อมคอนฟิกส์ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:15:03 ประกวดราคม 138 อ่าน..
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:14:25 ประกวดราคม 146 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:13:45 ประกวดราคม 131 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:13:04 ประกวดราคม 133 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:12:22 ประกวดราคม 141 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:11:41 ประกวดราคม 143 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซ็นติเมตร คาด ๒ แถบ สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:10:56 ประกวดราคม 130 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:09:06 ประกวดราคม 127 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตาพลาสติก กันลมกันฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:08:26 ประกวดราคม 140 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันสะเก็ด ฟองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:07:37 ประกวดราคม 135 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุรับส่ง (เครื่องสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:05:38 ประกวดราคม 133 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:01:38 ประกวดราคม 130 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:00:57 ประกวดราคม 134 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:00:17 ประกวดราคม 133 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:59:30 ประกวดราคม 137 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า ผ้าปูสีขาว ผ้าโทเร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:58:51 ประกวดราคม 138 อ่าน..
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:58:02 ประกวดราคม 139 อ่าน..
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:57:20 ประกวดราคม 139 อ่าน..
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:56:39 ประกวดราคม 147 อ่าน..
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:55:57 ประกวดราคม 138 อ่าน..
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:54:15 ประกวดราคม 132 อ่าน..
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:53:37 ประกวดราคม 137 อ่าน..
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:52:54 ประกวดราคม 135 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:52:14 ประกวดราคม 135 อ่าน..
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 tharatip : 2022-01-08 14:51:35 ประกวดราคม 131 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 14:50:56 ประกวดราคม 127 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:50:15 ประกวดราคม 134 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:49:28 ประกวดราคม 137 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:48:47 ประกวดราคม 123 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:48:04 ประกวดราคม 121 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:47:21 ประกวดราคม 130 อ่าน..
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:46:40 ประกวดราคม 136 อ่าน..
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มอัตโนมัติ ๓๐๐ W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:45:39 ประกวดราคม 131 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาแขวนผนัง ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:44:27 ประกวดราคม 125 อ่าน..
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:43:47 ประกวดราคม 140 อ่าน..
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่ง ขนาด ๒๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:43:01 ประกวดราคม 127 อ่าน..
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ถังบรรจุน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 14:41:49 ประกวดราคม 127 อ่าน..
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ถังบรรจุน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:41:07 ประกวดราคม 129 อ่าน..
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ไม้ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:40:27 ประกวดราคม 117 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ไม้ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:39:45 ประกวดราคม 126 อ่าน..
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงและลำโพงติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:39:04 ประกวดราคม 128 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:38:08 ประกวดราคม 124 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:37:07 ประกวดราคม 128 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๒๕๕ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:36:08 ประกวดราคม 133 อ่าน..
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนผง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:35:22 ประกวดราคม 136 อ่าน..
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:34:24 ประกวดราคม 141 อ่าน..
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:33:44 ประกวดราคม 124 อ่าน..
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:33:03 ประกวดราคม 137 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:32:23 ประกวดราคม 124 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:31:41 ประกวดราคม 151 อ่าน..
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:30:55 ประกวดราคม 139 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพาน เครื่องอบผ้า Image เบอร์ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:30:10 ประกวดราคม 135 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:29:11 ประกวดราคม 135 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง FiberOptic SM พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:28:11 ประกวดราคม 135 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:27:29 ประกวดราคม 120 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:26:47 ประกวดราคม 124 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:26:03 ประกวดราคม 134 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 13:13:49 ประกวดราคม 143 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:52:25 ประกวดราคม 145 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:50:58 ประกวดราคม 142 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:49:27 ประกวดราคม 159 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:48:22 ประกวดราคม 144 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:54:54 ประกวดราคม 133 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-04 15:23:40 ประกวดราคม 167 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-04 15:17:11 ประกวดราคม 188 อ่าน..
467 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2021-12-30 16:40:37 ประชาสัมพันธ์ 200 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-30 14:18:00 ประกวดราคม 173 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-30 14:16:23 ประกวดราคม 174 อ่าน..
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก tharatip : 2021-12-29 15:48:03 ประกวดราคม 189 อ่าน..
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร tharatip : 2021-12-29 15:45:54 ประกวดราคม 198 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-24 15:58:18 ประกวดราคม 187 อ่าน..
473 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด beawsak : 2021-12-24 10:21:26 ประชาสัมพันธ์ 181 อ่าน..
474 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2021-12-23 09:41:00 ประชาสัมพันธ์ 314 อ่าน..
475 คปสอ.ท่าตูม ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก sathit : 2021-12-22 17:59:44 ประชาสัมพันธ์ 231 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-22 13:35:09 ประกวดราคม 184 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-21 11:01:07 ประกวดราคม 186 อ่าน..
478 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันดลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-20 16:00:18 ประกวดราคม 209 อ่าน..
479 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วันที่ 18 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-17 19:55:22 ประชาสัมพันธ์ 260 อ่าน..
480 "สายธารแห่งศรัทธา" โรงพยาบาลท่าตูม ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปของโรงพยาบาล sathit : 2021-12-17 19:33:08 ประชาสัมพันธ์ 205 อ่าน..
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-15 15:01:08 ประกวดราคม 178 อ่าน..
482 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ระหว่างวันที่่ 14-24 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-14 16:44:50 ประชาสัมพันธ์ 317 อ่าน..
483 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา beawsak : 2021-12-14 13:54:34 ประชาสัมพันธ์ 357 อ่าน..
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-14 11:03:19 ประกวดราคม 177 อ่าน..
485 โรงพยาบาลท่าตูม รับมอบเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก จากบริษัทเมตตา เมดเทค จำกัด sathit : 2021-12-11 10:29:26 ประชาสัมพันธ์ 195 อ่าน..
486 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่อยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนที่มาจับจ่าย ใช้สอยตลาดนัดคลองถม sathit : 2021-12-11 10:22:52 ประชาสัมพันธ์ 199 อ่าน..
487 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วันที่ 12,15 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-10 11:01:17 ประชาสัมพันธ์ 303 อ่าน..
488 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-09 15:00:48 ประกวดราคม 200 อ่าน..
489 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-09 15:00:00 ประกวดราคม 188 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:20:06 ประกวดราคม 209 อ่าน..
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:19:18 ประกวดราคม 189 อ่าน..
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:18:27 ประกวดราคม 181 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุอื่น จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:11:22 ประกวดราคม 187 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:10:34 ประกวดราคม 190 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:09:42 ประกวดราคม 199 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:08:49 ประกวดราคม 180 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:07:51 ประกวดราคม 178 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๑๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:06:11 ประกวดราคม 192 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี จำนวน ๑๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:05:25 ประกวดราคม 181 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเสาไฟแรงต่ำ บริเวณก่อสร้างตึกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:04:33 ประกวดราคม 185 อ่าน..
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ใหม่ เครื่องอบผ้า Image เบอร์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:03:47 ประกวดราคม 172 อ่าน..
502 วันที่ 1ธันวาคม2564 คปสอ.ท่าตูม จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกและเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2021-12-02 11:40:03 ประชาสัมพันธ์ 223 อ่าน..
503 โรงพยาบาลท่าตูม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ sathit : 2021-12-02 11:33:47 ประชาสัมพันธ์ 256 อ่าน..
504 โรงพยาบาลท่าตูม แจกชุดตรวจ ATK ฟรี? sathit : 2021-11-29 17:18:15 ประชาสัมพันธ์ 229 อ่าน..
505 30 พ.ย. 64 รพ.ท่าตูม เปิด Walk in Pfizer เข็ม 1,2,3 sathit : 2021-11-29 17:12:10 ประชาสัมพันธ์ 249 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:06:19 ประกวดราคม 208 อ่าน..
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:03:13 ประกวดราคม 209 อ่าน..
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:00:48 ประกวดราคม 175 อ่าน..
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 11:57:29 ประกวดราคม 184 อ่าน..
510 ตารางนัดหมาย Pfizer vaccine ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 sathit : 2021-11-25 17:38:47 ประชาสัมพันธ์ 256 อ่าน..
511 26 พ.ย. 64 รพ.ท่าตูม เปิด Walk in Pfizer เข็ม 1,2,3 sathit : 2021-11-25 17:32:46 ประชาสัมพันธ์ 255 อ่าน..
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:58:02 ประกวดราคม 182 อ่าน..
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:04:52 ประกวดราคม 186 อ่าน..
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:01:05 ประกวดราคม 201 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:00:06 ประกวดราคม 188 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 09:26:50 ประกวดราคม 186 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-22 16:04:20 ประกวดราคม 194 อ่าน..
518 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีนโควิด19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 22-30 พ.ย.64 sathit : 2021-11-22 09:47:46 ประชาสัมพันธ์ 214 อ่าน..
519 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-11-19 17:02:14 ประชาสัมพันธ์ 1123 อ่าน..
520 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 sathit : 2021-11-19 16:59:50 ประชาสัมพันธ์ 213 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:42:33 ประกวดราคม 208 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:41:49 ประกวดราคม 185 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:41:08 ประกวดราคม 178 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน LED แบบ ๒ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:39:49 ประกวดราคม 170 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน LED แบบ ๒ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:38:04 ประกวดราคม 177 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกใส PVC A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:37:15 ประกวดราคม 188 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:35:44 ประกวดราคม 194 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:34:47 ประกวดราคม 204 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED แผงคู่ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:33:50 ประกวดราคม 193 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๖๖๙ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:32:29 ประกวดราคม 174 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:31:32 ประกวดราคม 190 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:30:08 ประกวดราคม 170 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งหน้าต่างบานเลื่อน กระจกหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:29:24 ประกวดราคม 181 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:27:09 ประกวดราคม 169 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2021-11-19 16:26:01 ประกวดราคม 173 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:24:14 ประกวดราคม 172 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:23:30 ประกวดราคม 168 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:22:49 ประกวดราคม 182 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:22:00 ประกวดราคม 199 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:21:16 ประกวดราคม 179 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๖,๕๒๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:20:34 ประกวดราคม 188 อ่าน..
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์และสายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:19:49 ประกวดราคม 163 อ่าน..
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 tharatip : 2021-11-19 16:15:27 ประกวดราคม 173 อ่าน..
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:14:37 ประกวดราคม 160 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:13:53 ประกวดราคม 188 อ่าน..
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:13:10 ประกวดราคม 174 อ่าน..
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:12:29 ประกวดราคม 169 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:11:33 ประกวดราคม 171 อ่าน..
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:10:51 ประกวดราคม 172 อ่าน..
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:10:00 ประกวดราคม 166 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:09:14 ประกวดราคม 172 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:08:28 ประกวดราคม 171 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด ๖๐ ลิตร k๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:07:37 ประกวดราคม 177 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:06:52 ประกวดราคม 176 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๘,๐๘๒ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:06:03 ประกวดราคม 159 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:05:10 ประกวดราคม 164 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ lambda ขนาด ๓Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:04:24 ประกวดราคม 186 อ่าน..
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:03:31 ประกวดราคม 160 อ่าน..
559 ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 tharatip : 2021-11-22 15:31:01 ประกวดราคม 178 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-18 15:18:36 ประกวดราคม 159 อ่าน..
561 ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล : 2021-11-16 10:06:41 ประชาสัมพันธ์ 237 อ่าน..
562 ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโควิด19 : 2021-11-16 10:03:58 ประชาสัมพันธ์ 242 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:46:36 ประกวดราคม 142 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:45:42 ประกวดราคม 142 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:44:41 ประกวดราคม 139 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:42:24 ประกวดราคม 154 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:41:07 ประกวดราคม 137 อ่าน..
568 สูตรวัคซีนโควิด19 อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-12 15:15:02 ประชาสัมพันธ์ 206 อ่าน..
569 โรงพยาบาลท่าตูม ออกให้บริการตรวจคัดกรองบุคลากรครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ด้วยชุด ATK sathit : 2021-11-11 14:40:33 ประชาสัมพันธ์ 210 อ่าน..
570 โรงพยาบาลท่าตูม ฝึกทักษะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ sathit : 2021-11-11 14:36:14 ประชาสัมพันธ์ 204 อ่าน..
571 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:45:45 ประชาสัมพันธ์ 242 อ่าน..
572 ข่าวประชาสัมพันธ์ To be number one อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:42:49 ประชาสัมพันธ์ 208 อ่าน..
573 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:33:59 ประชาสัมพันธ์ 163 อ่าน..
574 โปรแกรมการฉีดวัคซีนอำเภอท่าตูม 8-14 พ.ย. 2564 sathit : 2021-11-11 11:28:01 ประชาสัมพันธ์ 198 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-08 12:38:00 ประกวดราคม 217 อ่าน..
576 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร ในการดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรวงพยาบาลท่าตูม beawsak : 2021-11-02 11:21:57 ประชาสัมพันธ์ 307 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-02 11:11:59 ประกวดราคม 199 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:16:00 ประกวดราคม 224 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:14:52 ประกวดราคม 209 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:13:26 ประกวดราคม 210 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:11:08 ประกวดราคม 200 อ่าน..
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:09:50 ประกวดราคม 198 อ่าน..
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวััสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:45:42 ประกวดราคม 209 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:44:56 ประกวดราคม 184 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:44:15 ประกวดราคม 200 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:43:30 ประกวดราคม 188 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอน หนังน้ำตาลอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:42:45 ประกวดราคม 188 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:42:04 ประกวดราคม 188 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขมิ้นผง ผงไพล บดละเอียด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:41:22 ประกวดราคม 190 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์เตี้ย มีไฮ ไม่มีล้อ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:40:39 ประกวดราคม 178 อ่าน..
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:39:57 ประกวดราคม 179 อ่าน..
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:39:14 ประกวดราคม 168 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:37:23 ประกวดราคม 174 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:36:41 ประกวดราคม 182 อ่าน..
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:35:57 ประกวดราคม 189 อ่าน..
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:34:53 ประกวดราคม 187 อ่าน..
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:34:06 ประกวดราคม 171 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:31:43 ประกวดราคม 175 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:31:00 ประกวดราคม 165 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:30:14 ประกวดราคม 184 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:29:26 ประกวดราคม 171 อ่าน..
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:26:25 ประกวดราคม 189 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:25:42 ประกวดราคม 163 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:25:00 ประกวดราคม 174 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:24:16 ประกวดราคม 181 อ่าน..
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:23:27 ประกวดราคม 188 อ่าน..
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:22:44 ประกวดราคม 184 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:19:41 ประกวดราคม 195 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:16:24 ประกวดราคม 167 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:15:40 ประกวดราคม 145 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:14:57 ประกวดราคม 155 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:14:11 ประกวดราคม 155 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ.จง tharatip : 2021-10-27 11:13:25 ประกวดราคม 147 อ่าน..
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:12:41 ประกวดราคม 143 อ่าน..
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:10:39 ประกวดราคม 159 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:09:45 ประกวดราคม 174 อ่าน..
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:08:59 ประกวดราคม 147 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:08:15 ประกวดราคม 134 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:07:31 ประกวดราคม 149 อ่าน..
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:06:43 ประกวดราคม 149 อ่าน..
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน .๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:05:57 ประกวดราคม 144 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:05:14 ประกวดราคม 147 อ่าน..
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:04:30 ประกวดราคม 148 อ่าน..
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:01:52 ประกวดราคม 142 อ่าน..
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 tharatip : 2021-10-15 15:25:50 ประกวดราคม 160 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-15 11:23:01 ประกวดราคม 160 อ่าน..
627 สิทธิกรมบัญชีกลาง sathit : 2021-10-14 19:08:36 ทั่วไป 899 อ่าน..
628 สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ sathit : 2021-10-14 18:46:16 ทั่วไป 339 อ่าน..
629 สิทธิประกันสุขภาพ สปสช. sathit : 2021-10-14 17:50:47 ทั่วไป 338 อ่าน..
630 สิทธิประกันสังคม sathit : 2021-10-14 17:15:18 ทั่วไป 472 อ่าน..
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-14 15:50:07 ประกวดราคม 149 อ่าน..
632 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔ 3320200239751 : 2021-10-14 09:49:39 ประกวดราคม 184 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:17:55 ประกวดราคม 161 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:15:24 ประกวดราคม 152 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:11:29 ประกวดราคม 159 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:54:32 ประกวดราคม 150 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:51:57 ประกวดราคม 165 อ่าน..
638 จ้างเหมาทำอาหารสำหรับอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าตูมที่ปฏิบัติงานเวรยามโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา 3320200239751 : 2021-10-12 15:36:52 ประกวดราคม 156 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:45:49 ประกวดราคม 171 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:16:29 ประกวดราคม 141 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:08:20 ประกวดราคม 145 อ่าน..
642 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 beawsak : 2021-10-07 16:52:20 ประชาสัมพันธ์ 194 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-05 11:31:43 ประกวดราคม 156 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-05 11:30:49 ประกวดราคม 161 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:42:03 ประกวดราคม 163 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:40:56 ประกวดราคม 157 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:35:50 ประกวดราคม 161 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:34:58 ประกวดราคม 160 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:33:28 ประกวดราคม 144 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-02 12:02:36 ประกวดราคม 215 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-02 12:03:41 ประกวดราคม 189 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:40:58 ประกวดราคม 179 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:39:56 ประกวดราคม 204 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:38:53 ประกวดราคม 192 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:37:54 ประกวดราคม 184 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-09-26 11:04:20 ประกวดราคม 199 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-16 15:05:27 ประกวดราคม 207 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-16 14:55:38 ประกวดราคม 206 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-09-15 15:14:57 ประกวดราคม 217 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:47:18 ประกวดราคม 254 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:32:00 ประกวดราคม 191 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:42:38 ประกวดราคม 209 อ่าน..
663 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ tharatip : 2021-09-09 11:19:19 ประกวดราคม 232 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:37:26 ประกวดราคม 218 อ่าน..
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:35:59 ประกวดราคม 202 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:34:14 ประกวดราคม 217 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:31:43 ประกวดราคม 229 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:28:04 ประกวดราคม 204 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:22:52 ประกวดราคม 182 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:23:10 ประกวดราคม 181 อ่าน..
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:14:02 ประกวดราคม 213 อ่าน..
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:11:54 ประกวดราคม 179 อ่าน..
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:06:30 ประกวดราคม 187 อ่าน..
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำลานจอดรถยนต์ผู้มารับบริการ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-10 15:00:04 ประกวดราคม 186 อ่าน..
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-08 15:20:19 ประกวดราคม 200 อ่าน..
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-08 15:19:22 ประกวดราคม 213 อ่าน..
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:07:33 ประกวดราคม 201 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:03:56 ประกวดราคม 209 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:03:03 ประกวดราคม 215 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:01:57 ประกวดราคม 194 อ่าน..
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ ๓ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:01:12 ประกวดราคม 208 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:00:01 ประกวดราคม 179 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ Lambda โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:58:15 ประกวดราคม 204 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:57:00 ประกวดราคม 176 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:55:46 ประกวดราคม 186 อ่าน..
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:42:58 ประกวดราคม 197 อ่าน..
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:41:33 ประกวดราคม 199 อ่าน..
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:40:21 ประกวดราคม 197 อ่าน..
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:39:04 ประกวดราคม 178 อ่าน..
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:37:20 ประกวดราคม 187 อ่าน..
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:36:30 ประกวดราคม 216 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:35:22 ประกวดราคม 178 อ่าน..
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:34:05 ประกวดราคม 192 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:32:54 ประกวดราคม 194 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:31:34 ประกวดราคม 197 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:30:13 ประกวดราคม 186 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต กระจก มุกส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:29:00 ประกวดราคม 201 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟน พร้อมสายยาว ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:28:04 ประกวดราคม 185 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง ๓ พับ สแตนเลสพร้อมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:21:20 ประกวดราคม 195 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:20:31 ประกวดราคม 195 อ่าน..
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:19:38 ประกวดราคม 191 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:18:38 ประกวดราคม 194 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:17:31 ประกวดราคม 189 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๐ - ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:16:19 ประกวดราคม 182 อ่าน..
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๖๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:15:11 ประกวดราคม 190 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:14:05 ประกวดราคม 165 อ่าน..
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๖๘๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:11:23 ประกวดราคม 182 อ่าน..
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:10:16 ประกวดราคม 189 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมุ้งลวด จำนวน ๒๙ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:09:04 ประกวดราคม 185 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งระบบแลน อาคาร cohort ward จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:08:08 ประกวดราคม 193 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-05 15:52:30 ประกวดราคม 193 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-04 10:47:53 ประกวดราคม 197 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-04 10:45:29 ประกวดราคม 203 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลินิกเฉพาะทางโรคเบาหวานความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-04 10:40:58 ประกวดราคม 160 อ่าน..
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงนึ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-03 14:25:41 ประกวดราคม 187 อ่าน..
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนอาคารร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร และสุขาสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-30 15:09:29 ประกวดราคม 155 อ่าน..
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรังปรุงภูมิทัศน์เขตแนวป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-30 15:06:24 ประกวดราคม 175 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-30 10:16:38 ประกวดราคม 166 อ่าน..
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-29 16:27:23 ประกวดราคม 160 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-29 14:49:08 ประกวดราคม 172 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-28 14:02:48 ประกวดราคม 154 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันแดดคลินิกเบาหวานความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-28 14:01:41 ประกวดราคม 169 อ่าน..
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:39:39 ประกวดราคม 162 อ่าน..
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:38:43 ประกวดราคม 182 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:37:52 ประกวดราคม 179 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:36:38 ประกวดราคม 179 อ่าน..
727 โรงพยาบาลท่าตูม ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด *ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ sathit : 2021-07-20 19:50:43 ประชาสัมพันธ์ 545 อ่าน..
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-20 16:30:15 ประกวดราคม 184 อ่าน..
729 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2021-07-19 17:00:02 ประกวดราคม 217 อ่าน..
730 โรงพยาบาลท่าตูมเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 beawsak : 2021-07-11 15:04:03 ประชาสัมพันธ์ 299 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-09 09:41:59 ประกวดราคม 197 อ่าน..
732 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-07-06 11:15:46 ประชาสัมพันธ์ 398 อ่าน..
733 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลท่าตูม เปิดรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าตูม กลับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน sathit : 2021-07-04 10:17:12 ประชาสัมพันธ์ 450 อ่าน..
734 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) sathit : 2021-07-21 11:31:04 ประชาสัมพันธ์ 353 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-02 10:11:08 ประกวดราคม 185 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-02 10:09:52 ประกวดราคม 176 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-01 15:56:59 ประกวดราคม 223 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-29 09:07:15 ประกวดราคม 177 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-25 08:44:58 ประกวดราคม 174 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-24 08:37:52 ประกวดราคม 201 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-22 08:39:58 ประกวดราคม 222 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-17 09:14:27 ประกวดราคม 187 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:25:23 ประกวดราคม 175 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:23:51 ประกวดราคม 187 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:22:31 ประกวดราคม 205 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:21:26 ประกวดราคม 197 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:19:19 ประกวดราคม 178 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-08 09:00:41 ประกวดราคม 187 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-08 08:59:19 ประกวดราคม 200 อ่าน..
750 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป beawsak : 2021-06-07 18:55:18 ประชาสัมพันธ์ 583 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-05 08:51:42 ประกวดราคม 180 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-05 08:48:05 ประกวดราคม 189 อ่าน..
753 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 2 beawsak : 2021-06-04 16:07:03 ประชาสัมพันธ์ 246 อ่าน..
754 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 beawsak : 2021-06-17 17:30:12 ประชาสัมพันธ์ 173 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-03 13:08:57 ประกวดราคม 205 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-03 13:06:31 ประกวดราคม 197 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคากันสาดหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:58:12 ประกวดราคม 220 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคากันแดดโรงครัวทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:56:24 ประกวดราคม 196 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถว ระดับ ๑,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:52:58 ประกวดราคม 175 อ่าน..
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-01 15:06:28 ประกวดราคม 193 อ่าน..
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:25:20 ประกวดราคม 198 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม LED แผงคู่ ๕๖W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:24:07 ประกวดราคม 171 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:23:22 ประกวดราคม 172 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๓๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:12:59 ประกวดราคม 176 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:11:57 ประกวดราคม 165 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:11:12 ประกวดราคม 164 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-27 08:29:08 ประกวดราคม 196 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-27 08:27:45 ประกวดราคม 164 อ่าน..
769 ทีมหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง beawsak : 2021-05-26 15:48:59 ประชาสัมพันธ์ 206 อ่าน..
770 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 beawsak : 2021-05-26 10:13:52 ประชาสัมพันธ์ 215 อ่าน..
771 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ beawsak : 2021-05-26 09:13:32 ประชาสัมพันธ์ 250 อ่าน..
772 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ อสม กู้ชีพ และกลุ่มเสี่ยง beawsak : 2021-05-20 19:16:15 ประชาสัมพันธ์ 257 อ่าน..
773 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ beawsak : 2021-05-19 09:11:07 ประชาสัมพันธ์ 451 อ่าน..
774 โรงพยาบาลท่าตูมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 beawsak : 2021-05-19 09:04:42 ประชาสัมพันธ์ 248 อ่าน..
775 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 beawsak : 2021-05-31 19:06:00 ประชาสัมพันธ์ 333 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-18 10:20:22 ประกวดราคม 181 อ่าน..
777 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-16 14:36:29 ประชาสัมพันธ์ 198 อ่าน..
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-14 13:53:52 ประกวดราคม 217 อ่าน..
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน # ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-14 13:52:08 ประกวดราคม 193 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:15:03 ประกวดราคม 192 อ่าน..
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:13:39 ประกวดราคม 193 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:11:46 ประกวดราคม 213 อ่าน..
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:10:31 ประกวดราคม 190 อ่าน..
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:59:51 ประกวดราคม 199 อ่าน..
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 11:00:09 ประกวดราคม 210 อ่าน..
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:07:56 ประกวดราคม 182 อ่าน..
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:06:18 ประกวดราคม 184 อ่าน..
788 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-11 15:42:18 ประชาสัมพันธ์ 212 อ่าน..
789 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-06 15:12:26 ประชาสัมพันธ์ 210 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-06 11:14:06 ประกวดราคม 181 อ่าน..
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:43:37 ประกวดราคม 200 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:42:33 ประกวดราคม 203 อ่าน..
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:41:41 ประกวดราคม 205 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:55 ประกวดราคม 14734 อ่าน..
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:06 ประกวดราคม 175 อ่าน..
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:30:38 ประกวดราคม 205 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:55 ประกวดราคม 182 อ่าน..
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ.เจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:02 ประกวดราคม 165 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:26:45 ประกวดราคม 182 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:25:49 ประกวดราคม 162 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:24:20 ประกวดราคม 176 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:22:54 ประกวดราคม 190 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:04:06 ประกวดราคม 183 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:03:17 ประกวดราคม 203 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:01:15 ประกวดราคม 160 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:00:10 ประกวดราคม 166 อ่าน..
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:53:45 ประกวดราคม 152 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:52:22 ประกวดราคม 161 อ่าน..
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:50:31 ประกวดราคม 144 อ่าน..
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:49:13 ประกวดราคม 150 อ่าน..
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:47:50 ประกวดราคม 175 อ่าน..
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๑๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:46:42 ประกวดราคม 150 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:44:42 ประกวดราคม 142 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:43:25 ประกวดราคม 159 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:34:34 ประกวดราคม 158 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:33:10 ประกวดราคม 132 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุปกรณ์สแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:32:18 ประกวดราคม 150 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:31:08 ประกวดราคม 163 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดสารระเหย (ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:30:08 ประกวดราคม 161 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ไม่มีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:28:49 ประกวดราคม 161 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์มีล้อ ปรับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:27:43 ประกวดราคม 160 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ สีดำมีไฮ ล้อ พนักพิง๒เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:55 ประกวดราคม 142 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:13 ประกวดราคม 166 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:25:13 ประกวดราคม 153 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:23:59 ประกวดราคม 129 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:22:43 ประกวดราคม 128 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:19:49 ประกวดราคม 146 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:17:27 ประกวดราคม 179 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:51:12 ประกวดราคม 138 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:53 ประกวดราคม 158 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:06 ประกวดราคม 118 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:05 ประกวดราคม 170 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:48:18 ประกวดราคม 161 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:42:38 ประกวดราคม 149 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:41:31 ประกวดราคม 169 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:38:28 ประกวดราคม 145 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าอลูมิเนียม ขนาด ๒๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:21:28 ประกวดราคม 153 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:11:45 ประกวดราคม 146 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเต๊นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:10:06 ประกวดราคม 171 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันมะกอก ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:09:14 ประกวดราคม 141 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:03:54 ประกวดราคม 179 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง ๓ ตอน สแตนเลสพร้อมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:02:29 ประกวดราคม 176 อ่าน..
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรเย็บผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:01:12 ประกวดราคม 174 อ่าน..
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม LED แผงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:38:51 ประกวดราคม 155 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:37:32 ประกวดราคม 162 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:21:58 ประกวดราคม 165 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๔๑๖๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:55 ประกวดราคม 145 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:14 ประกวดราคม 152 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:07:53 ประกวดราคม 154 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:51:49 ประกวดราคม 141 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:44:36 ประกวดราคม 147 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:39:47 ประกวดราคม 151 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-05 09:37:08 ประกวดราคม 166 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:28:11 ประกวดราคม 174 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:26:51 ประกวดราคม 166 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า IMAGE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:25:18 ประกวดราคม 165 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:24:29 ประกวดราคม 141 อ่าน..
858 คปสอ.ท่าตูม เปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์ รับวัคซีนโควิด 19 beawsak : 2021-05-05 08:33:04 ประชาสัมพันธ์ 190 อ่าน..
859 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล beawsak : 2021-05-04 14:42:03 ประชาสัมพันธ์ 198 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-03 14:39:47 ประกวดราคม 158 อ่าน..
861 โรงพยาบาลท่าตูม ออกให้คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 beawsak : 2021-05-02 08:40:51 ประชาสัมพันธ์ 224 อ่าน..
862 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครพนักงานจ้างบริการรายบุคคล ประจำปี 2564 beawsak : 2021-05-01 14:08:32 ประชาสัมพันธ์ 387 อ่าน..
863 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอท่าตูม beawsak : 2021-04-30 15:12:54 ประชาสัมพันธ์ 192 อ่าน..
864 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ อสม กู้ชีพ และกลุ่มเสี่ยง beawsak : 2021-04-30 13:52:28 ประชาสัมพันธ์ 233 อ่าน..
865 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2021-04-28 14:27:48 ประกวดราคม 187 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-26 08:55:04 ประกวดราคม 189 อ่าน..
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ tharatip : 2021-04-22 14:54:01 ประกวดราคม 208 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-19 10:18:08 ประกวดราคม 201 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินเมนสายไฟจากโรงกำเนิดไฟฟ้าใหม่ - อาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:05:05 ประกวดราคม 221 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานตึกแม่และเด็ก (W3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:02:00 ประกวดราคม 206 อ่าน..
871 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน เมษายน 2564 sathit : 2021-04-30 10:19:19 ประชาสัมพันธ์ 264 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 14:23:52 ประกวดราคม 197 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:03:43 ประกวดราคม 191 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:02:06 ประกวดราคม 187 อ่าน..
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:59:46 ประกวดราคม 205 อ่าน..
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:58:20 ประกวดราคม 208 อ่าน..
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-31 10:49:06 ประกวดราคม 224 อ่าน..
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ( ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 11:40:48 ประกวดราคม 202 อ่าน..
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 10:53:37 ประกวดราคม 193 อ่าน..
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:47:16 ประกวดราคม 204 อ่าน..
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:39:49 ประกวดราคม 243 อ่าน..
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:38:20 ประกวดราคม 204 อ่าน..
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:37:04 ประกวดราคม 206 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:35:53 ประกวดราคม 196 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-12 11:48:41 ประกวดราคม 215 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:09:21 ประกวดราคม 233 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:08:29 ประกวดราคม 217 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:07:34 ประกวดราคม 205 อ่าน..
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:06:26 ประกวดราคม 191 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:04:12 ประกวดราคม 190 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:03:03 ประกวดราคม 210 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:02:11 ประกวดราคม 208 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:01:05 ประกวดราคม 196 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:59:47 ประกวดราคม 184 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:58:41 ประกวดราคม 198 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:11:53 ประกวดราคม 185 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:08:40 ประกวดราคม 207 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:45:52 ประกวดราคม 224 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:44:30 ประกวดราคม 251 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:42:24 ประกวดราคม 202 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:22:24 ประกวดราคม 204 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:20:01 ประกวดราคม 190 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:19:02 ประกวดราคม 187 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:15:52 ประกวดราคม 211 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:13:43 ประกวดราคม 225 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:10:21 ประกวดราคม 196 อ่าน..
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:01:27 ประกวดราคม 183 อ่าน..
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:59:48 ประกวดราคม 185 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:58:36 ประกวดราคม 166 อ่าน..
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:35:47 ประกวดราคม 173 อ่าน..
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:21:07 ประกวดราคม 169 อ่าน..
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:16:39 ประกวดราคม 177 อ่าน..
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๑๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:15:38 ประกวดราคม 168 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:14:06 ประกวดราคม 173 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:11:11 ประกวดราคม 188 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:10:06 ประกวดราคม 169 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:04:38 ประกวดราคม 177 อ่าน..
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:01:24 ประกวดราคม 171 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:41:21 ประกวดราคม 198 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ขนาด ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:40:00 ประกวดราคม 182 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาไม้ยางป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:39:03 ประกวดราคม 166 อ่าน..
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด ๑๐๐W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:38:18 ประกวดราคม 178 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:37:13 ประกวดราคม 170 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในแม่และเด็กไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:36:07 ประกวดราคม 179 อ่าน..
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในชายไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:35:13 ประกวดราคม 159 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:34:13 ประกวดราคม 159 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:32:30 ประกวดราคม 151 อ่าน..
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย UP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:31:26 ประกวดราคม 166 อ่าน..
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๔ ตัว พร้อมเครื่องบันทึกภาพ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:30:32 ประกวดราคม 164 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:13:37 ประกวดราคม 187 อ่าน..
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในหญิงไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:11:58 ประกวดราคม 156 อ่าน..
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย L-FPR๑๑๔๐T-TMC - ๑Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:10:36 ประกวดราคม 163 อ่าน..
933 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:59:40 ประกวดราคม 175 อ่าน..
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:58:40 ประกวดราคม 181 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อม MIG แบบมีขดลวดในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:57:44 ประกวดราคม 163 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ INVERTER แบบแขวน ขนาด ๓๖,๖๗๒ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:56:50 ประกวดราคม 155 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:52:56 ประกวดราคม 164 อ่าน..
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk ขนาด ๓TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:56 ประกวดราคม 160 อ่าน..
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:08 ประกวดราคม 155 อ่าน..
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๘๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:50:07 ประกวดราคม 196 อ่าน..
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้าใส่รถเข็น ขนาดความยาว ๙๔ ซม. ความกว้าง ๖๐ ซม. ความลึก ๖๑ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:48:55 ประกวดราคม 172 อ่าน..
942 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มีนาคม 2564 beawsak : 2021-03-20 10:35:00 ประชาสัมพันธ์ 302 อ่าน..
943 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-03 14:12:51 ประกวดราคม 193 อ่าน..
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-25 13:53:22 ประกวดราคม 171 อ่าน..
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-23 15:11:43 ประกวดราคม 181 อ่าน..
946 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ tharatip : 2021-02-23 10:42:00 ประกวดราคม 161 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัาง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:50:36 ประกวดราคม 240 อ่าน..
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:35:00 ประกวดราคม 220 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:32:42 ประกวดราคม 210 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:30:55 ประกวดราคม 198 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:51:36 ประกวดราคม 192 อ่าน..
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:26:11 ประกวดราคม 194 อ่าน..
953 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 beawsak : 2021-02-18 18:05:50 ประชาสัมพันธ์ 247 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:40:36 ประกวดราคม 212 อ่าน..
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:39:20 ประกวดราคม 238 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-15 15:17:17 ประกวดราคม 161 อ่าน..
957 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-02-05 15:51:14 ประกวดราคม 181 อ่าน..
958 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-02-04 15:30:42 ประกวดราคม 186 อ่าน..
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-04 10:15:03 ประกวดราคม 195 อ่าน..
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:24:59 ประกวดราคม 219 อ่าน..
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:16 ประกวดราคม 211 อ่าน..
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:34 ประกวดราคม 189 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:28:04 ประกวดราคม 199 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 10:54:46 ประกวดราคม 179 อ่าน..
965 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มกราคม 2564 beawsak : 2021-01-22 19:28:10 ประชาสัมพันธ์ 264 อ่าน..
966 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-22 13:30:04 ประกวดราคม 199 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-22 10:05:33 ประกวดราคม 199 อ่าน..
968 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา beawsak : 2021-01-21 16:22:47 ประชาสัมพันธ์ 299 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ HP ๒๒๐V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:27:56 ประกวดราคม 178 อ่าน..
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๖.๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:44 ประกวดราคม 186 อ่าน..
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:02 ประกวดราคม 176 อ่าน..
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:24:21 ประกวดราคม 166 อ่าน..
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวแสตนเลสหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:23:24 ประกวดราคม 192 อ่าน..
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำบ่อพักน้ำเสีย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:22:29 ประกวดราคม 162 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:20:02 ประกวดราคม 188 อ่าน..
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:19:00 ประกวดราคม 196 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:18:02 ประกวดราคม 183 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:17:14 ประกวดราคม 180 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:16:18 ประกวดราคม 180 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:15:24 ประกวดราคม 186 อ่าน..
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:14:18 ประกวดราคม 186 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:13:06 ประกวดราคม 181 อ่าน..
983 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-21 15:12:50 ประกวดราคม 180 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:11:47 ประกวดราคม 175 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:10:35 ประกวดราคม 173 อ่าน..
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:09:27 ประกวดราคม 190 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:09:23 ประกวดราคม 193 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:01:43 ประกวดราคม 178 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:00:32 ประกวดราคม 163 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:59:40 ประกวดราคม 182 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:57:56 ประกวดราคม 192 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:56:47 ประกวดราคม 165 อ่าน..
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:55:42 ประกวดราคม 166 อ่าน..
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:45:55 ประกวดราคม 190 อ่าน..
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:42:30 ประกวดราคม 171 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:40:12 ประกวดราคม 166 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:38:35 ประกวดราคม 173 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:37:12 ประกวดราคม 192 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:35:28 ประกวดราคม 187 อ่าน..
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:26:34 ประกวดราคม 194 อ่าน..
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:15:30 ประกวดราคม 199 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:14:05 ประกวดราคม 187 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:12:45 ประกวดราคม 180 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:11:28 ประกวดราคม 178 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:05:21 ประกวดราคม 165 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:03:55 ประกวดราคม 170 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เฟืองส่ายพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:24:17 ประกวดราคม 188 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:01:39 ประกวดราคม 179 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:00:30 ประกวดราคม 195 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:58:08 ประกวดราคม 193 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงและลำโพงติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:56:53 ประกวดราคม 174 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:55:23 ประกวดราคม 176 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาด ๓ Hp รวมทุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:54:36 ประกวดราคม 200 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๖๖ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:53:44 ประกวดราคม 174 อ่าน..
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2021-01-21 10:52:01 ประกวดราคม 178 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน หนังดำ มีเท้าแขน ขาพลาสติก มีล้อ ปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:50:01 ประกวดราคม 181 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:48:49 ประกวดราคม 168 อ่าน..
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:47:30 ประกวดราคม 191 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน ๖๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:46:02 ประกวดราคม 186 อ่าน..
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๔,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:44:36 ประกวดราคม 175 อ่าน..
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๓๒๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:43:12 ประกวดราคม 173 อ่าน..
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:42:11 ประกวดราคม 174 อ่าน..
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:40:59 ประกวดราคม 167 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:39:39 ประกวดราคม 171 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:46:27 ประกวดราคม 190 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:45:20 ประกวดราคม 190 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:44:32 ประกวดราคม 188 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:43:36 ประกวดราคม 168 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:42:36 ประกวดราคม 171 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดน้ำเสีย ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:41:37 ประกวดราคม 179 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-18 11:37:42 ประกวดราคม 194 อ่าน..
1032 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-01-13 14:59:31 ประกวดราคม 232 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-12 13:21:06 ประกวดราคม 234 อ่าน..
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:08:11 ประกวดราคม 242 อ่าน..
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:06:27 ประกวดราคม 240 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:03:05 ประกวดราคม 213 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:39 ประกวดราคม 242 อ่าน..
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:47 ประกวดราคม 235 อ่าน..
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:57:14 ประกวดราคม 217 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:55:32 ประกวดราคม 221 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัรณ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-28 14:36:38 ประกวดราคม 244 อ่าน..
1042 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 beawsak : 2020-12-20 14:00:10 ประชาสัมพันธ์ 267 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-15 11:20:44 ประกวดราคม 239 อ่าน..
1044 นพ.วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร beawsak : 2020-12-07 17:24:28 ประชาสัมพันธ์ 249 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:59:18 ประกวดราคม 252 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:57:39 ประกวดราคม 229 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:56:02 ประกวดราคม 217 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:54:43 ประกวดราคม 207 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:53:20 ประกวดราคม 203 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:31:47 ประกวดราคม 219 อ่าน..
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:29:39 ประกวดราคม 236 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:28:11 ประกวดราคม 193 อ่าน..
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:27:03 ประกวดราคม 201 อ่าน..
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:25:59 ประกวดราคม 195 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:24:37 ประกวดราคม 207 อ่าน..
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:23:36 ประกวดราคม 213 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:22:41 ประกวดราคม 225 อ่าน..
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:21:33 ประกวดราคม 212 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:16:23 ประกวดราคม 179 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:15:22 ประกวดราคม 204 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:14:04 ประกวดราคม 199 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน .๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:11:55 ประกวดราคม 203 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:09:33 ประกวดราคม 173 อ่าน..
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:07:44 ประกวดราคม 178 อ่าน..
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:06:25 ประกวดราคม 181 อ่าน..
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:05:19 ประกวดราคม 205 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำราวกั้นเหล็ก จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:03:47 ประกวดราคม 167 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:08:26 ประกวดราคม 195 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:03:42 ประกวดราคม 167 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:02:22 ประกวดราคม 176 อ่าน..
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:01:32 ประกวดราคม 177 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:59:32 ประกวดราคม 185 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:57:54 ประกวดราคม 205 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:56:29 ประกวดราคม 175 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:02:59 ประกวดราคม 192 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:00:03 ประกวดราคม 217 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:58:18 ประกวดราคม 163 อ่าน..
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:55:15 ประกวดราคม 192 อ่าน..
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:53:20 ประกวดราคม 171 อ่าน..
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:51:56 ประกวดราคม 210 อ่าน..
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:50:31 ประกวดราคม 196 อ่าน..
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:49:03 ประกวดราคม 211 อ่าน..
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:27:38 ประกวดราคม 180 อ่าน..
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:10:26 ประกวดราคม 190 อ่าน..
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:07:43 ประกวดราคม 199 อ่าน..
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:06:07 ประกวดราคม 165 อ่าน..
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:04:22 ประกวดราคม 171 อ่าน..
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:42:38 ประกวดราคม 168 อ่าน..
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:39:53