Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โรงพยาบาล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลท่าตูม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โรงพยาบาล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียดข่าว..

 โรงพยาบาลท่าตูม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โรงพยาบาล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf