Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! งานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลท่าตูมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

งานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลท่าตูมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียดข่าว..

 ระหว่างวันที่  ๘ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  งานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลท่าตูมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธรรมรังษี  เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันท่วงที  เพื่อประสิทธิภาพทีม การฟื้นคืนชีพ (CPR)  และเพิ่มความรู้และทักษะการฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง