Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โครงการ"อบรมเครื่อข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค" อำเภอท่าตูม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้จัดโครงการ"อบรมเครื่อข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค" แก่ครู ครูพี่เลี้ยง ศพด. นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน อำเภอท่าตูม

รายละเอียดข่าว..

"อบรมเครื่อข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปลอดโรค"

    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา งานควบคุมและป้องกันโรค ได้จัดโครงการ"อบรมเครื่อข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปลอดโรคอำเภอท่าตูม" เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสถานศึกษา ได้แนวทางนำไปสู่การเป็นโรงเรียนน่าอยู่/ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค

    โดย นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมิน