Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! สำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา เยี่ยมติดตามศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

รายละเอียดข่าว..

วันที่ 11 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่อำเภอท่าตูม ทั้งนี้ เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฯในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาพร้อมข้อเสนอแนะการดำเนินงานฯ ในปี ๒๕๕๕ นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคนักวิชาการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ดูแลเด็กในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูมได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย