Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสารวัตรลดใช้พลังงาน

รายละเอียดข่าว..

ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์สารวัตรลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 โดยการร่วมบริจาคสายชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ขณะนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ท่านอาจจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ โทรศัพท์เครื่องเก่าไม่ได้ใช้แล้ว หรือสายชาร์ทแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว ท่านสามารถนำมาบริจาคได้ที่งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะนำไปบริจาคต่อให้กับผู้ที่มีความต้องการสายชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นๆ ต่อไป (โครงการแบ่งปันกันใช้)ของ รพ.ท่าตูม ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ทุกท่าน ถือว่าท่านได้ร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทุกหน่วยงานคงจะให้ความสำคัญและร่วมรณรงค์ในการลดใช้พลังงานในหน่วยงานของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป