Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดข่าว..

      เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธรรมรังษี ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลท่าตูม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานอนามัยแม่และเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลเครือข่ายและ รพ.สต. ของ คปสอ.ท่าตูม