Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าตูม 2555

5-6 มีนาคม 2555 อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2555 ณ หอประชุมเทศบาลท่าตูม

รายละเอียดข่าว..

อบรมวิชาการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี๒๕๕๕
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าตูม
วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๕

            งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดอบรมวิชาการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าตูมขึ้น เพื่อฟื้นฟูความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานแก่ อสม.ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้ง ๒ รุ่น ประกอบไปด้วย ๘ ฐานกิจกรรม ดังนี้
๑. ฐานโรคไม่ติดต่อ โรคประจำถิ่นและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค
๒. ฐานกายภาพ เยี่ยมบ้าน และแพทย์แผนไทย งานกายภาพและแพทย์แผนไทย
๓. ฐานงานอุบัติเหตุ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๔. ฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค งานเภสัชกรรม
๕. ฐานงานสุขภาพจิต และโรคเอดส์ งานสุขภาพจิตและคลินิกเอดส์
๖. ฐานงานอนามัยแม่และเด็ก งานส่งเสริมสุขภาพ
๗. ฐานปฏิบัติวัดความดันโลหิต ประกอบด้วยการใช้เครื่องวัดความดันฯ การอ่านค่า การบันทึกข้อมูล
๘. ฐานปฏิบัติล้างมือบ่อยๆ ประกอบด้วยล้างมือได้ถูกต้อง ล้างมือครบ ๗ ขั้นตอน ระยะเวลาเหมาะสม
   โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าอบรมจาก อสม. ทั้งตำบลท่าตูม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยการต่างๆเป็นอย่างดี