Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับโล่ เป็นองค์แบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง

โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับโล่ เป็นองค์แบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง

รายละเอียดข่าว..

           โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับโล่ เป็นองค์แบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง "ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากสำนักงาสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)