Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! ออกเยี่ยมและติดตามโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

วันที่ 12 -15 มีนาคม 2555 ออกเยี่ยมและติดตามโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

รายละเอียดข่าว..

วันที่ 12 -15 มีนาคม 2555 ออกเยี่ยมและติดตามโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

          เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม ได้ออกเยี่ยมและติดตามโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในเขตตำบลท่าตูมและเขตตำบลใกล้เคียง โดยมีการประเมินภาวะสุขภาพจากแบบสัมภาษณ์ การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยCOPD