Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม รณรงค์ล้างมือ

9 สิงหาคม 2555

รายละเอียดข่าว..

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ

9 สิงหาคม 2555

                           งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน ประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ บริเวณจุดให้บริการทันตกรรม