Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับอำเภอท่าตูมจัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยด้านอัคคีภัยที่โรงเรียนบ้านหนองยาง

รายละเอียดข่าว..

   วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เมื่อเวลา 13.30 น. โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับอำเภอท่าตูมจัดโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยด้านอัคคีภัยที่โรงเรียนบ้านหนองยาง โดยเล็งเห็นความสำคัญด้านการจัดการภัยพิบัติด้านอััคคีภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ อันส่งผลให้เกิดสาธารณภัยต่อประชาชนส่วนรวมและหมู่มากให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุ และระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งเศรษฐกิจในภาครวมของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ชาวบ้านหนองยางเป็นจำนวนมาก