Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับการการอบรม"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับการการอบรม"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"ณ ห้องประชุมพันทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง.ผบ.มทบ.25 หัวหน้าวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมด้วยทีมคณะวิทยากรจิตอาสาในสังกัด หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน ร่วมกันเปิดเวทีถ่ายทอดให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่อาคารห้องประชุมพันทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนิวัติ  น้อยผาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 1,600 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรับการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยซึ่งได้มีการนำเสนอเรื่องราวช่วงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญๆ ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาติในด้านต่างๆ มากมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ มาได้ เช่น เรื่องราวในช่วงเหตุการณ์วิกฤตที่ประเทศไทยเกือบต้องสูญเสียความเป็นเอกราชอีกครั้งให้แก่พม่าในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเงินถุงแดง พระคลังข้างที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเงินถุงแดงมาใช้แก้วิกฤตชาติ ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก รวมทั้งได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ และต่อเนื่องถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพียงเพื่อต้องการจะพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ประชาชนคนไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไป  ในการนี้ นพ.ยุทธนา   วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะเจ้าหน้าเข้าร่วมรับการอบรม  จำนวนทั้งสิ้น  45 คน