Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม ?โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562?

โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม ?โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562? ณ ห้องประชุมธรรมรังษี

รายละเอียดข่าว..

โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม ?โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562?

 

 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม “โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562” ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โดยมี นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้จาก โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ครู องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ อำเภอท่าตูม อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอสนม วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย คุณอารีรัตน์  มาลีหวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลท่าตูม  และ พ.ท.ต.พรชัย  คงธนชัยสกุล  สภอ.ท่าตูม