Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! การซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

รายละเอียดข่าว..

          วันที่ 19  กันยายน  2555 เวลา 08.30 น. นายทองฮวย  ขันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัิติการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีนายคมธัช   ยอดอินทร์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูมเป็นผู้กล่าวรายงาน การซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์สมมติ และมีผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนดังนี้ 1.ตัวแทน อสม.ตำบลท่าตูม 33 คน 2.ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตูม 22 คน 3.เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 17 คน 4.ตัวแทนนักเรียน 5 คน 5.ตัวแทนครูตำบลท่าตูม 13 คน 6.ปศุสัตว์อำเภอท่าตูม 1 คน 7.อาสาปศุสัตว์ 3 คน 8.หน่วยกู้ชีพประจำตำบล 5  คน 9.ผู้สังเกตการณ์จากทุกตำบล 10 คน 10.หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 1 คน 11.หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 คน 12.เจ้าหน้าที่งานควบคุมและป้องกันโรค รพ.ท่าตูม 5 คน 13.เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม 2 คน 14.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 5 คน หลังการซ้อมแผนเสร็จแล้วมีการนำเสนอผลการฝึกซ้อมปฏิบัติการ สรุป-อภิปรายผล และนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

ข่าวาสารทันสมัย   ฉับไวเที่ยงตรงhttp://thatumhealthy.fix.gs