Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! คปสอ.ท่าตูม จัดการ ประชุมเชิงฏิบัติการซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒

คปสอ.ท่าตูม จัดการ ประชุมเชิงฏิบัติการซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียดข่าว..

  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ท่าตูม)  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  จัดการ ประชุมเชิงฏิบัติการซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสมหวัง  อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องของอำเภอท่าตูม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การการซ้อมแผนบนโต๊ะและการซ้อมแผนอุบัติเหตุในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน