Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูม จัดโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"

โรงพยาบาลท่าตูม จัดโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดข่าว..

 

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน พร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ในช่วงดังกล่าว โรงพยาบาลท่าตูมได้เห็นความสำคัญของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จึงได้จัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ขึ้นเพื่อให้ส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่โรงพยาบาล ได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชนต่อไป