Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข่าว..

     7 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลท่าตูม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย

เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลท่าตูมได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีบุคลากรร่วมการอบรมทั้งสิ้น 100 คน