Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข่าว..

โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

   วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้เมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งสามารถควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นและปฏิบัติตามแผนอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

   วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562  อบรมให้ความรู้เรื่ององค์ความรู้ทั่วไปด้านอัคคีภัยและความรู้การใช้ถังดับเพลิง และฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น  การปฏิบัติและเรียนรู้ LPG การฝึกซ้อมระบบแถว รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลผ้าใบ

    วันที่ 28 สิงหาคม 2562  การวางบุคลากร การอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนบนโต๊ะ รวมถึงสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโรงพยาบาลท่าตูม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าตูม และสถานีตำรวจภูธรท่าตูม