Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าตูม จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.

รายละเอียดข่าว..

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2556  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าตูม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.ที่วัดบ้านน้ำคำ  ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี  2  หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำคำหมู่ที่  11  บ้านดงแดงหมู่ที่  6  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพได้ให้ความรู้เรื่องอาหาร  อารมณ์  ออกกำลังกาย  และการลดพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่  เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ยังได้ให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล อาทิ โรคไข้เลือดออก  โรคไข้ฉี่หนู  โรคมือ เท้า ปาก เห็ดพิษ และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลท่าตูมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทราบด้วย  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อสม.ทั้งสองหมู่บ้านตลอดทั้งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจการให้ความรู้  คณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

สุขภาพดีของท่าน   คือบริการของเรา group.wunjun.com/thatumhealthy