Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง"

รายละเอียดข่าว..

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าตูม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง" ณ ห้องประชุมธรรมรังษี  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์บรรยส  ศรีอภิรักษา อายุรแพทย์ และนายศราวุธ  สังข์สาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่าตูม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลท่าตูมเพื่อให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้ทันท่วงที สามารถให้ความรู้แก่ญาติและบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย