Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์

รายละเอียดข่าว..

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์


พระราชพิธีพืชมงคล 2555
 

พระราชพิธีพืชมงคล 2555
 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Satin / Shutterstock.com

           พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคเลือกกินหญ้า ทำนายว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร เลือกหยิบผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง

           ในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันพืชมงคลนี้ ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของประเทศไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตคนไทยนับแต่อดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ดังนั้น สังคมจึงให้ความสำคัญกับการเคารพธรรมชาติ ทำให้มีพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"

           สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2555 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา

           ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้ คือ นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           เทพีคู่หาบทองได้แก่  น.ส.ศิริลักษณ์ สมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรมชลประทาน และ น.ส.เจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

           เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.สุมาลี จำเริญ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ และ น.ส.สุวิสาข์ เกตุอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

           พระโคแรกนา และพระโคเสี่ยงทาย ได้แก่ พระโคฟ้าและพระโคใส 

           พระโคสำรองได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน 

           สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันนี้ (9 พฤษภาคม) เป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว และเป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมีการเสี่ยงทายผ้านุ่ง เพื่อทำนายการทำเกษตรกรรมในปีนั้น ๆ ว่า เป็นอย่างไร น้ำจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ โดยผ้านุ่งซึ่งพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบนั้นเป็นผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามกันคือ

           ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

           ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

           ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


พระราชพิธีพืชมงคล 2555
 

           ส่วนการเสี่ยงทายของพระโคในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะมีอาหารเสี่ยงทาย 7 อย่าง ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือ

           ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

           ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

           ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

           ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
 
           นอกจากนี้ พันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมี จำนวน 10 พันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

           1. ข้าวไร่ 3 พันธุ์ จำนวน 122 กิโลกรัม ได้แก่ ดอกพยอม, ซิวแม่จัน, ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว

           2. ข้าวนาสวน 7 สายพันธุ์ จำนวน 778 กิโลกรัม ได้แก่ ปทุมธานี 1, กข 47, กข 31 หรือปทุมธานี 80, สุพรรณบุรี 1, ขาวดอกมะลิ 105, กข 6 และ กข 45 หรือหอมปราจีนบุรี


พระราชพิธีพืชมงคล 2555

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์
 

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์

 

 
           ส่วนผลการเสี่ยงทายการทำเกษตรกรรมปีนี้ พระโคเลือกกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ แต่เลือกหยิบผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, moac.go.th