Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2558

โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2558

รายละเอียดข่าว..

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลท่าตูม รับการประเมินคุณภาพบริการการพยาบาล ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุมธรรมรังษี จากทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกรรมการที่ร่วมประเมินจาก โรงพยาบาลสุรินทร์,โรงพยาบาลสังขะ,โรงพยาบาลปราสาท,โรงพยาบาลรัตนบุรี ,โรงพยาบาลศีขรภูมิ เพื่อประเมินและติดตามการบริการพยาบาลและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน