Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:13:56 ประกวดราคา อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:05:21 ประกวดราคา อ่าน..
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 10:58:59 ประกวดราคา อ่าน..
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-21 15:51:59 ประกวดราคา 7 อ่าน..
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-20 10:03:23 ประกวดราคา 9 อ่าน..
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-20 08:57:14 ประกวดราคา 6 อ่าน..
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-19 10:46:50 ประกวดราคา 6 อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:37 ประกวดราคา 22 อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:50 ประกวดราคา 11 อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:03:16 ประกวดราคา 20 อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:02:19 ประกวดราคา 11 อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:01:33 ประกวดราคา 15 อ่าน..
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:00:15 ประกวดราคา 13 อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:59:13 ประกวดราคา 9 อ่าน..
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:58:16 ประกวดราคา 10 อ่าน..
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว ขาแขวนทีวี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:52 ประกวดราคา 11 อ่าน..
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:07 ประกวดราคา 8 อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:54:00 ประกวดราคา 5 อ่าน..
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:52:22 ประกวดราคา 7 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง SERVER (ใหม่) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:51:06 ประกวดราคา 7 อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:49:56 ประกวดราคา 4 อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:47:53 ประกวดราคา 4 อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:46:13 ประกวดราคา 4 อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:45:18 ประกวดราคา 4 อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:44:01 ประกวดราคา 4 อ่าน..
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:42:55 ประกวดราคา 3 อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:40:17 ประกวดราคา 4 อ่าน..
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๖๔๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:39:08 ประกวดราคา 6 อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:38:16 ประกวดราคา 4 อ่าน..
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและถังน้ำสแตนเลสพร้อมวางระบบท่อน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:37:15 ประกวดราคา 4 อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามแผนบำรุงรักษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:36:17 ประกวดราคา 4 อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำ GSD SELF PRIMING PUMP และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:35:07 ประกวดราคา 4 อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสาย Fiber Optic ๔ จุด ไปยังห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:34:03 ประกวดราคา 3 อ่าน..
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:32:12 ประกวดราคา 4 อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:31:07 ประกวดราคา 4 อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:28:46 ประกวดราคา 12 อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:29:07 ประกวดราคา 9 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-21 11:42:13 ประกวดราคา 18 อ่าน..
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 tharatip : 2019-02-18 15:42:48 ประกวดราคา 14 อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:32:40 ประกวดราคา 27 อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:31:37 ประกวดราคา 17 อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:30:25 ประกวดราคา 17 อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:29:23 ประกวดราคา 19 อ่าน..
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:28:17 ประกวดราคา 15 อ่าน..
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:26:59 ประกวดราคา 17 อ่าน..
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ด ๔๐ กิโลกรัม ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:25:32 ประกวดราคา 14 อ่าน..
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:24:42 ประกวดราคา 13 อ่าน..
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมติดตั้งฝ้าเพดานโรงซักฟอก จำนวน ๔๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:23:56 ประกวดราคา 8 อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจ สูตินรีเวช ห้องตรวจ ANC จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:22:17 ประกวดราคา 10 อ่าน..
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:21:15 ประกวดราคา 11 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดเครื่องดูดอากาศ อ่างเทน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:20:20 ประกวดราคา 10 อ่าน..
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:18:48 ประกวดราคา 8 อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ UNIT ทำฟัน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:17:44 ประกวดราคา 10 อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:16:21 ประกวดราคา 9 อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:15:20 ประกวดราคา 8 อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๓๔๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:13:48 ประกวดราคา 7 อ่าน..
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:12:25 ประกวดราคา 12 อ่าน..
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 11:12:13 ประกวดราคา 11 อ่าน..
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-02-06 11:12:15 ประกวดราคา 12 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-05 16:04:08 ประกวดราคา 12 อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:53:12 ประกวดราคา 15 อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:56:50 ประกวดราคา 18 อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2019-01-16 10:02:20 ประกวดราคา 38 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจรจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:58 ประกวดราคา 20 อ่าน..
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:02 ประกวดราคา 20 อ่าน..
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:57:44 ประกวดราคา 19 อ่าน..
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:55:49 ประกวดราคา 20 อ่าน..
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:50:24 ประกวดราคา 21 อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:49:17 ประกวดราคา 18 อ่าน..
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:45:09 ประกวดราคา 24 อ่าน..
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:43:49 ประกวดราคา 12 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:42:12 ประกวดราคา 13 อ่าน..
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-01-09 13:59:40 ประกวดราคา 28 อ่าน..
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-01-09 11:37:51 ประกวดราคา 21 อ่าน..
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ tharatip : 2019-01-03 19:51:53 ประกวดราคา 19 อ่าน..
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งสมุนไพร สายไฟหม้อนึ่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:51:03 ประกวดราคา 17 อ่าน..
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:50:08 ประกวดราคา 20 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:48:59 ประกวดราคา 19 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:47:47 ประกวดราคา 20 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:46:31 ประกวดราคา 24 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐A พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:44:56 ประกวดราคา 18 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:43:50 ประกวดราคา 18 อ่าน..
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:42:57 ประกวดราคา 17 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:41:46 ประกวดราคา 19 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:40:49 ประกวดราคา 18 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:39:35 ประกวดราคา 18 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:38:16 ประกวดราคา 20 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:37:00 ประกวดราคา 16 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๑๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:35:16 ประกวดราคา 18 อ่าน..
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงประตูหน้าต่างงานผู้ป่วยนอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:33:59 ประกวดราคา 12 อ่าน..
91 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโรงพยาบาลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2562 tharatip : 2019-02-18 15:37:27 ประกวดราคา 65 อ่าน..
92 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-24 13:48:12 ประกวดราคา 18 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-18 18:26:44 ประกวดราคา 28 อ่าน..
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:06:58 ประกวดราคา 17 อ่าน..
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:05:52 ประกวดราคา 16 อ่าน..
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น แบบ ๑ ประตู ขนาด ๖.๓ Q โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:04:28 ประกวดราคา 25 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:03:34 ประกวดราคา 13 อ่าน..
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการประกอบเครื่องนวดไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ พร้อมทดสอบการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:02:27 ประกวดราคา 24 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 10:39:02 ประกวดราคา 18 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 09:55:20 ประกวดราคา 17 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่สแตนเลส(ตู้เตรียม) ขนาด ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:24:43 ประกวดราคา 20 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:23:36 ประกวดราคา 14 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:22:29 ประกวดราคา 21 อ่าน..
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๙๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:21:01 ประกวดราคา 15 อ่าน..
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:59 ประกวดราคา 15 อ่าน..
106 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:06 ประกวดราคา 21 อ่าน..
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:18:09 ประกวดราคา 23 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:17:00 ประกวดราคา 19 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:15:35 ประกวดราคา 10 อ่าน..
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:14:43 ประกวดราคา 19 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๓๙๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:13:47 ประกวดราคา 13 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๗,๒๗๓ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:12:50 ประกวดราคา 14 อ่าน..
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:11:33 ประกวดราคา 22 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:10:34 ประกวดราคา 12 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:09:26 ประกวดราคา 21 อ่าน..
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:07:56 ประกวดราคา 17 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:06:22 ประกวดราคา 15 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:05:26 ประกวดราคา 11 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำป้าย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:04:35 ประกวดราคา 12 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:03:22 ประกวดราคา 13 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:02:29 ประกวดราคา 12 อ่าน..
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:01:28 ประกวดราคา 18 อ่าน..
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:00:34 ประกวดราคา 17 อ่าน..
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:59:36 ประกวดราคา 16 อ่าน..
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:58:46 ประกวดราคา 18 อ่าน..
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:57:26 ประกวดราคา 14 อ่าน..
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:56:34 ประกวดราคา 15 อ่าน..
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมุ้งลวด จำนวน ๑๗ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:54:56 ประกวดราคา 14 อ่าน..
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:54:06 ประกวดราคา 16 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-07 15:22:20 ประกวดราคา 18 อ่าน..
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-30 09:40:24 ประกวดราคา 33 อ่าน..
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-29 16:03:36 ประกวดราคา 23 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 3320200239751 : 2018-11-27 15:46:13 ประกวดราคา 19 อ่าน..
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-29 10:16:58 ประกวดราคา 26 อ่าน..
135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 11:05:54 ประกวดราคา 24 อ่าน..
136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:58:32 ประกวดราคา 28 อ่าน..
137 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:47:50 ประกวดราคา 20 อ่าน..
138 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:33:51 ประกวดราคา 37 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:48:40 ประกวดราคา 37 อ่าน..
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:47:31 ประกวดราคา 28 อ่าน..
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:46:26 ประกวดราคา 26 อ่าน..
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฮีตเตอร์หม้ออบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:45:33 ประกวดราคา 29 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นอาคารทันตกรรมและทาสีภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:44:40 ประกวดราคา 27 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องกระจกเพื่อแยกผู้ป่วยอาคารกุมารเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:43:39 ประกวดราคา 21 อ่าน..
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:42:45 ประกวดราคา 27 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:40:26 ประกวดราคา 24 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:39:16 ประกวดราคา 20 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์น้ำห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:38:02 ประกวดราคา 19 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๐,๒๑๑ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:36:56 ประกวดราคา 24 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:35:38 ประกวดราคา 18 อ่าน..
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-13 16:43:42 ประกวดราคา 25 อ่าน..
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอ่างล้างผัก เนื้อสัตว์และไปป์ไลน์แก๊สหุงต้ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:36:40 ประกวดราคา 54 อ่าน..
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:34:21 ประกวดราคา 34 อ่าน..
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:33:19 ประกวดราคา 31 อ่าน..
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:32:13 ประกวดราคา 34 อ่าน..
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:31:22 ประกวดราคา 31 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:30:30 ประกวดราคา 42 อ่าน..
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:29:35 ประกวดราคา 32 อ่าน..
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:28:36 ประกวดราคา 30 อ่าน..
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:26:52 ประกวดราคา 26 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:25:59 ประกวดราคา 23 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์สลิปม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:25:12 ประกวดราคา 21 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:22:10 ประกวดราคา 28 อ่าน..
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้บรรทุกติดตั้งลิฟท์ขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:20:43 ประกวดราคา 23 อ่าน..
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๒๙๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:19:20 ประกวดราคา 24 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสายไฟฟ้าและคอล์ยเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:18:22 ประกวดราคา 20 อ่าน..
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:15:26 ประกวดราคา 22 อ่าน..
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอล์ยร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:14:22 ประกวดราคา 19 อ่าน..
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:13:20 ประกวดราคา 23 อ่าน..
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:12:10 ประกวดราคา 23 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเคาน์เตอร์ห้องอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:10:58 ประกวดราคา 23 อ่าน..
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:10:06 ประกวดราคา 28 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด ๑๐๐ Kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:08:26 ประกวดราคา 28 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:07:36 ประกวดราคา 22 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:06:43 ประกวดราคา 23 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:05:34 ประกวดราคา 25 อ่าน..
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:04:36 ประกวดราคา 24 อ่าน..
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:02:09 ประกวดราคา 21 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:59:35 ประกวดราคา 26 อ่าน..
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๙,๒๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:58:17 ประกวดราคา 25 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:57:25 ประกวดราคา 20 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:56:23 ประกวดราคา 21 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:55:26 ประกวดราคา 24 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:54:19 ประกวดราคา 24 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:52:53 ประกวดราคา 19 อ่าน..
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โปรแกรม RDUR๙ Analytical Tools to Future Health Care จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:27:10 ประกวดราคา 67 อ่าน..
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:25:45 ประกวดราคา 38 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:21:30 ประกวดราคา 34 อ่าน..
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:17:57 ประกวดราคา 39 อ่าน..
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:16:44 ประกวดราคา 39 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:14:53 ประกวดราคา 30 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งทีวี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:12:26 ประกวดราคา 42 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:11:22 ประกวดราคา 33 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:02:15 ประกวดราคา 24 อ่าน..
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:59:55 ประกวดราคา 23 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:58:54 ประกวดราคา 26 อ่าน..
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:57:30 ประกวดราคา 33 อ่าน..
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่ดูดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:56:03 ประกวดราคา 28 อ่าน..
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สี LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:54:24 ประกวดราคา 30 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๓๕๘.๐๙ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:50:44 ประกวดราคา 27 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน ขนาดบรรจุ ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:47:49 ประกวดราคา 17 อ่าน..
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งบูทนิทรรศการในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:46:45 ประกวดราคา 29 อ่าน..
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๕๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:44:18 ประกวดราคา 28 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:43:04 ประกวดราคา 28 อ่าน..
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:38:43 ประกวดราคา 27 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:33:16 ประกวดราคา 27 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้โปรแกรม HOSxP ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:23:16 ประกวดราคา 24 อ่าน..
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบ ๔ ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:21:54 ประกวดราคา 28 อ่าน..
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:06:15 ประกวดราคา 27 อ่าน..
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว ความละเอียด ๕ ไมครอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:04:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:03:53 ประกวดราคา 25 อ่าน..
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:02:29 ประกวดราคา 25 อ่าน..
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๙,๔๖๒ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:57:04 ประกวดราคา 29 อ่าน..
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๑๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:55:33 ประกวดราคา 26 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย จำนวน ๔๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:53:56 ประกวดราคา 28 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ แผ่น พร้อมออกแบบกราฟฟิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:52:58 ประกวดราคา 29 อ่าน..
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:52:01 ประกวดราคา 29 อ่าน..
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:50:19 ประกวดราคา 22 อ่าน..
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-30 11:57:25 ประกวดราคา 34 อ่าน..
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-30 11:53:28 ประกวดราคา 26 อ่าน..
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:43:08 ประกวดราคา 44 อ่าน..
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:42:24 ประกวดราคา 45 อ่าน..
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:41:42 ประกวดราคา 30 อ่าน..
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:40:52 ประกวดราคา 32 อ่าน..
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:40:06 ประกวดราคา 31 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกและโลหะรูดามกระดูก ด.ช. ก้องกิตากร ศาลา toy100521 : 2018-09-24 19:39:17 ประกวดราคา 38 อ่าน..
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG toy100521 : 2018-09-24 19:37:12 ประกวดราคา 27 อ่าน..
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Povidine 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:36:24 ประกวดราคา 32 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:35:27 ประกวดราคา 23 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลทำความสะอาดมือ 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:34:36 ประกวดราคา 22 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-09-24 19:33:30 ประกวดราคา 25 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉีดยา toy100521 : 2018-09-24 19:32:36 ประกวดราคา 29 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Intestinal Clamp Forceps STR 23 cm toy100521 : 2018-09-24 19:31:45 ประกวดราคา 20 อ่าน..
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย EKG 5 Lead toy100521 : 2018-09-24 19:28:23 ประกวดราคา 26 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 60 ml toy100521 : 2018-09-24 19:27:21 ประกวดราคา 20 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 5 มล. toy100521 : 2018-09-24 19:24:38 ประกวดราคา 23 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูดามกระดูกนายวีรพล ผาสุข toy100521 : 2018-09-24 19:23:44 ประกวดราคา 18 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDressing Forceps 14.5 cm toy100521 : 2018-09-24 19:20:59 ประกวดราคา 22 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล toy100521 : 2018-09-24 19:19:38 ประกวดราคา 14 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดึงกระดูกชนิด 4 เสา toy100521 : 2018-09-24 19:18:51 ประกวดราคา 22 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask child toy100521 : 2018-09-24 19:15:39 ประกวดราคา 23 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีรองเฝือก 6 นิ้ว toy100521 : 2018-09-24 19:14:36 ประกวดราคา 19 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:13:09 ประกวดราคา 27 อ่าน..
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเข็นผู้ป่วยมาตรฐาน toy100521 : 2018-09-24 19:12:20 ประกวดราคา 22 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของ 2 ชั้น มีขอบสูง 3 ซม. ขนาด 45X55x80 ซม. toy100521 : 2018-09-24 19:10:57 ประกวดราคา 26 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11 toy100521 : 2018-09-24 19:09:45 ประกวดราคา 24 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:08:24 ประกวดราคา 24 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nebulizer mask child toy100521 : 2018-09-24 19:07:37 ประกวดราคา 23 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg toy100521 : 2018-09-24 19:06:29 ประกวดราคา 24 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg toy100521 : 2018-09-24 19:05:50 ประกวดราคา 23 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg toy100521 : 2018-09-24 19:05:08 ประกวดราคา 27 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:04:15 ประกวดราคา 26 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาSalmeterol / Evohater Evohaler 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-09-24 19:03:29 ประกวดราคา 27 อ่าน..
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate Oral suspension 76 mg/5 ml toy100521 : 2018-09-24 19:02:22 ประกวดราคา 23 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปแดง ขนาด 7*10 cm toy100521 : 2018-09-24 19:00:34 ประกวดราคา 25 อ่าน..
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ 4*8x8*5 cm toy100521 : 2018-09-24 18:59:50 ประกวดราคา 22 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30 %+ Lnsulin isophane 70% Penfill 100 IU/ml in 3ml toy100521 : 2018-09-24 18:56:15 ประกวดราคา 24 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lron sucrose 100 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:54:45 ประกวดราคา 21 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg toy100521 : 2018-09-24 18:53:24 ประกวดราคา 21 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 5 mg toy100521 : 2018-09-24 19:44:03 ประกวดราคา 26 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-09-24 18:51:43 ประกวดราคา 22 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า toy100521 : 2018-09-24 18:51:00 ประกวดราคา 22 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อน toy100521 : 2018-09-24 18:50:09 ประกวดราคา 22 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tissue Forceps 14.5 cm toy100521 : 2018-09-24 18:49:11 ประกวดราคา 26 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือแบบยาวรัดข้อศอก เบอร์ L toy100521 : 2018-09-24 18:48:05 ประกวดราคา 23 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของ 2 ชั้น มีขอบสูง 3 ซม. ขนาด 45X85x80 ซม. toy100521 : 2018-09-24 18:47:03 ประกวดราคา 18 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-09-24 18:45:39 ประกวดราคา 22 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg toy100521 : 2018-09-24 18:44:56 ประกวดราคา 23 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human Alumin 20% in 50ml toy100521 : 2018-09-24 18:44:11 ประกวดราคา 23 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ampicilin 500 mg toy100521 : 2018-09-24 18:42:58 ประกวดราคา 24 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pan Entreal 400 GM toy100521 : 2018-09-24 18:41:49 ประกวดราคา 22 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride inj 50 ml toy100521 : 2018-09-24 18:40:50 ประกวดราคา 20 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg toy100521 : 2018-09-24 18:39:58 ประกวดราคา 27 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizine 5 mg toy100521 : 2018-09-24 18:39:01 ประกวดราคา 21 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 5% Dextrose in Water 100 ml toy100521 : 2018-09-24 18:38:12 ประกวดราคา 22 อ่าน..
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bupivacaine HCL spinal 0.5% heavy streile solution 4 ml toy100521 : 2018-09-24 18:36:16 ประกวดราคา 21 อ่าน..
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide 0.1 mg/ml toy100521 : 2018-09-24 18:31:41 ประกวดราคา 32 อ่าน..
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg in 100 ml toy100521 : 2018-09-24 18:30:34 ประกวดราคา 17 อ่าน..
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetmol syr 60 ml. toy100521 : 2018-09-24 18:29:21 ประกวดราคา 21 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg toy100521 : 2018-09-24 18:28:39 ประกวดราคา 19 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 125 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:27:55 ประกวดราคา 28 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา methyl salicylate cream toy100521 : 2018-09-24 18:26:59 ประกวดราคา 22 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxaocin 5 mg toy100521 : 2018-09-24 18:24:58 ประกวดราคา 20 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bromhexine 4.0 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:23:57 ประกวดราคา 30 อ่าน..
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextrose 5% in 0.9% Sodium chloride inj D-5-S toy100521 : 2018-09-24 18:22:33 ประกวดราคา 23 อ่าน..
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibufen 200 mg toy100521 : 2018-09-24 18:20:57 ประกวดราคา 25 อ่าน..
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-09-24 18:19:13 ประกวดราคา 21 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm toy100521 : 2018-09-24 18:18:13 ประกวดราคา 16 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin inj 600 mg/4ml toy100521 : 2018-09-24 18:17:08 ประกวดราคา 18 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine maleate syr 60 ml toy100521 : 2018-09-24 18:15:51 ประกวดราคา 14 อ่าน..
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin sodium 1000 mg and Clavutanate potassium 200 mg for inj toy100521 : 2018-09-24 18:14:19 ประกวดราคา 25 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg toy100521 : 2018-09-24 18:12:09 ประกวดราคา 17 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 18:10:59 ประกวดราคา 18 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาSalmeterol / Evohater Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-09-24 18:10:17 ประกวดราคา 21 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Recombinant Human Erythrpopietin (Epoetin alfa) 4000 IU toy100521 : 2018-09-24 18:08:05 ประกวดราคา 20 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ toy100521 : 2018-09-24 18:06:22 ประกวดราคา 25 อ่าน..
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงล้อ Wheel Chair ดุมเล็ก ๒๔ นิ้ว ยางเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:12:55 ประกวดราคา 32 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:12:07 ประกวดราคา 32 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:10:52 ประกวดราคา 26 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการอาหารปลอดภัยสุขภาพสดใส อ.ท่าตูม ปี ๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:07:44 ประกวดราคา 34 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกรองอากาศห้องแยกโรคอาคารผู้ป่วยใน ๑,๒ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:05:55 ประกวดราคา 28 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:05:00 ประกวดราคา 26 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:03:47 ประกวดราคา 28 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:01:31 ประกวดราคา 34 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg and Carbidopa 25 mg toy100521 : 2018-08-30 21:35:44 ประกวดราคา 31 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Infusion set toy100521 : 2018-08-30 21:33:59 ประกวดราคา 27 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:31:45 ประกวดราคา 34 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขุดให้เลือดสำหรับถุง toy100521 : 2018-08-30 21:30:24 ประกวดราคา 31 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 9*20 cm toy100521 : 2018-08-30 21:28:36 ประกวดราคา 32 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 5*7 cm toy100521 : 2018-08-30 21:27:47 ประกวดราคา 29 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:26:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore 1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:37:54 ประกวดราคา 30 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:23:38 ประกวดราคา 21 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTegaderm 4.4*4.4 cm. toy100521 : 2018-08-30 21:21:09 ประกวดราคา 19 อ่าน..
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง toy100521 : 2018-08-30 21:20:08 ประกวดราคา 26 อ่าน..
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 26*3/4 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:18:48 ประกวดราคา 28 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผาก็อสพับ 3*3 8ชั้น 5 ช้น toy100521 : 2018-08-30 21:17:02 ประกวดราคา 24 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bactigras 10cm*10cm toy100521 : 2018-08-30 21:15:46 ประกวดราคา 25 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 21:14:15 ประกวดราคา 22 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้พันสำลี เบอร์ M toy100521 : 2018-08-30 21:13:25 ประกวดราคา 17 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 22*1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:10:37 ประกวดราคา 19 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 21:09:43 ประกวดราคา 20 อ่าน..
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Binzolamide 1% eye drops และ Moxifloxacin 0.5% opthalmic solution eye drops 5 ml toy100521 : 2018-08-30 21:07:14 ประกวดราคา 24 อ่าน..
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร toy100521 : 2018-08-30 21:04:19 ประกวดราคา 16 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvas 20 mg toy100521 : 2018-08-30 21:03:26 ประกวดราคา 28 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone tab 80 mg toy100521 : 2018-08-30 21:02:25 ประกวดราคา 23 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride inj 100 ml toy100521 : 2018-08-30 21:01:24 ประกวดราคา 22 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimen 50 mg inj toy100521 : 2018-08-30 20:59:44 ประกวดราคา 21 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clcium polystyrene Sulfonate 5 g powder toy100521 : 2018-08-30 20:58:27 ประกวดราคา 28 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizine 5 mg toy100521 : 2018-08-30 20:56:22 ประกวดราคา 26 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนของเหลว Centriuge toy100521 : 2018-08-30 20:55:23 ประกวดราคา 23 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 24*3/4 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 20:54:18 ประกวดราคา 24 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 20 มล. toy100521 : 2018-08-30 20:51:42 ประกวดราคา 20 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา ดีดี1 toy100521 : 2018-08-30 19:58:29 ประกวดราคา 21 อ่าน..
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 10 มล. toy100521 : 2018-08-30 19:57:46 ประกวดราคา 23 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค เบอร์ S toy100521 : 2018-08-30 19:56:59 ประกวดราคา 21 อ่าน..
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค เบอร์ XS toy100521 : 2018-08-30 19:55:46 ประกวดราคา 24 อ่าน..
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา 20*1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 19:54:55 ประกวดราคา 28 อ่าน..
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา 24*1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 19:54:07 ประกวดราคา 25 อ่าน..
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา 18*1 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 19:53:11 ประกวดราคา 20 อ่าน..
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อส 3*6 toy100521 : 2018-08-30 19:52:04 ประกวดราคา 20 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อส 4*6 toy100521 : 2018-08-30 19:51:15 ประกวดราคา 22 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล toy100521 : 2018-08-30 19:48:11 ประกวดราคา 26 อ่าน..
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด toy100521 : 2018-08-30 19:47:10 ประกวดราคา 22 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมเครื่องดูดเสมหะ toy100521 : 2018-08-30 19:45:48 ประกวดราคา 25 อ่าน..
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโพวิดีน 15 มล. toy100521 : 2018-08-30 19:44:35 ประกวดราคา 25 อ่าน..
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:42:57 ประกวดราคา 25 อ่าน..
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:41:36 ประกวดราคา 20 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:38:52 ประกวดราคา 29 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetazolamide 250 mg toy100521 : 2018-08-30 19:38:08 ประกวดราคา 21 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ micropore 1 bag toy100521 : 2018-08-30 19:36:53 ประกวดราคา 23 อ่าน..
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Comply type4 toy100521 : 2018-08-30 19:35:48 ประกวดราคา 20 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกา IV catheter 20*11/4 toy100521 : 2018-08-30 19:33:32 ประกวดราคา 23 อ่าน..
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา 21*1 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 19:32:11 ประกวดราคา 28 อ่าน..
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lnfusion set toy100521 : 2018-08-30 19:31:01 ประกวดราคา 24 อ่าน..
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:30:08 ประกวดราคา 22 อ่าน..
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:29:21 ประกวดราคา 23 อ่าน..
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครมิค เบอร์2/0 เข็ม 27 มม. toy100521 : 2018-08-30 19:28:37 ประกวดราคา 25 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:27:44 ประกวดราคา 19 อ่าน..
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:27:03 ประกวดราคา 23 อ่าน..
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:26:22 ประกวดราคา 20 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:25:07 ประกวดราคา 22 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B Recombinant Vaccine 10 mg/ 0.5 ml toy100521 : 2018-08-30 19:24:22 ประกวดราคา 21 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:22:21 ประกวดราคา 23 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Recombinant Human Erythrpopietin (Epoetin alfa) 5000 IU toy100521 : 2018-08-30 19:21:35 ประกวดราคา 24 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 19:20:35 ประกวดราคา 16 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine tartratr ophthmlmic solution 0.15% in 5 ml toy100521 : 2018-08-30 19:04:21 ประกวดราคา 23 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา L- thyroxine 0.1 mg toy100521 : 2018-08-30 19:01:41 ประกวดราคา 26 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 2 mg toy100521 : 2018-08-30 19:00:36 ประกวดราคา 31 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salmeterol/Fluticasone Evohater 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-08-30 18:58:59 ประกวดราคา 26 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone tab 80 mg toy100521 : 2018-08-30 18:56:56 ประกวดราคา 23 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg toy100521 : 2018-08-30 18:54:22 ประกวดราคา 18 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin Sodium 250 mg/ 5 ml inj toy100521 : 2018-08-30 18:53:22 ประกวดราคา 21 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phytomenadione for inj 1 mg/0.5 ml toy100521 : 2018-08-30 16:01:44 ประกวดราคา 24 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human rabies lmmunoglobulin 300 IU/3ml toy100521 : 2018-08-30 15:59:59 ประกวดราคา 30 อ่าน..
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-30 15:59:40 ประกวดราคา 25 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 15:19:33 ประกวดราคา 22 อ่าน..
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 15:18:22 ประกวดราคา 24 อ่าน..
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 15:17:23 ประกวดราคา 25 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Creatinine (Enzymatic) toy100521 : 2018-08-30 15:06:34 ประกวดราคา 25 อ่าน..
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา เคมีคลินิก CK toy100521 : 2018-08-30 14:59:11 ประกวดราคา 28 อ่าน..
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยา G6PD toy100521 : 2018-08-30 14:52:24 ประกวดราคา 25 อ่าน..
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคเฉพาะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:33:30 ประกวดราคา 32 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมปรับปรุงห้องพักแพทย์ในห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:32:44 ประกวดราคา 29 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าชนิดไฟฟ้า เครื่องที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:31:22 ประกวดราคา 23 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:30:36 ประกวดราคา 32 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบก่อสร้างพร้อมประมาณราคาโครงสร้างหลังคาคลุมตึกผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:29:20 ประกวดราคา 33 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:28:16 ประกวดราคา 27 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:27:03 ประกวดราคา 27 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:25:34 ประกวดราคา 26 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:24:23 ประกวดราคา 20 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 18:22:06 ประกวดราคา 23 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:51:16 ประกวดราคา 23 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:50:17 ประกวดราคา 27 อ่าน..
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:49:19 ประกวดราคา 26 อ่าน..
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:48:20 ประกวดราคา 24 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:47:11 ประกวดราคา 29 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:46:09 ประกวดราคา 28 อ่าน..
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:40:55 ประกวดราคา 25 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:39:42 ประกวดราคา 24 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-28 17:38:30 ประกวดราคา 18 อ่าน..
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก ทรายขี้เป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:40:48 ประกวดราคา 38 อ่าน..
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:39:49 ประกวดราคา 33 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:38:47 ประกวดราคา 36 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:37:52 ประกวดราคา 21 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ๑ ประตู ๖.๓Q โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:36:35 ประกวดราคา 38 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าทรงสี่เหลี่ยมสูง ๕๐ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:35:43 ประกวดราคา 32 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอน ขาเหล็ก สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:34:53 ประกวดราคา 25 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนแบบประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:33:48 ประกวดราคา 31 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกรองอากาศห้องแยกโรคอาคารผู้ป่วยใน ๑,๒ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:32:51 ประกวดราคา 28 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดเครื่องดูดอากาศสำหรับตู้เพาะเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:31:51 ประกวดราคา 24 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:20:38 ประกวดราคา 23 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นระหว่างเตียงพร้อมราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:18:35 ประกวดราคา 22 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:17:39 ประกวดราคา 20 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:16:46 ประกวดราคา 28 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-21 09:15:44 ประกวดราคา 22 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norrthisterone Base 5 mg toy100521 : 2018-08-17 20:03:52 ประกวดราคา 26 อ่าน..
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevoflurane 250 ml toy100521 : 2018-08-17 20:02:42 ประกวดราคา 25 อ่าน..
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา prenisolone 5 mg toy100521 : 2018-08-17 20:01:48 ประกวดราคา 30 อ่าน..
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ISE LOW calibrator toy100521 : 2018-08-17 20:00:46 ประกวดราคา 22 อ่าน..
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างตรวจเลือด ประจำเดือน มิ.ย.61 toy100521 : 2018-08-17 19:59:13 ประกวดราคา 23 อ่าน..
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 toy100521 : 2018-08-17 19:57:41 ประกวดราคา 28 อ่าน..
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจยูริค toy100521 : 2018-08-17 19:56:06 ประกวดราคา 29 อ่าน..
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ เอเเอลที toy100521 : 2018-08-17 19:55:17 ประกวดราคา 24 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ เอเอสที toy100521 : 2018-08-17 19:54:23 ประกวดราคา 23 อ่าน..
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนำ้ยาตรวจ อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส toy100521 : 2018-08-17 19:53:11 ประกวดราคา 28 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชดีแอล-คอลเลสเตอรอล toy100521 : 2018-08-17 19:51:50 ประกวดราคา 24 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-08-17 19:50:29 ประกวดราคา 21 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 8 รายการ toy100521 : 2018-08-17 19:49:26 ประกวดราคา 22 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ K3 EDTA Tube For CBC toy100521 : 2018-08-17 19:48:11 ประกวดราคา 23 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปแดง ขนาด 8*12 cm toy100521 : 2018-08-17 19:46:54 ประกวดราคา 28 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ 8.5*6.1 cm toy100521 : 2018-08-17 19:44:37 ประกวดราคา 27 อ่าน..
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปใส ขนาด 8*12 cm toy100521 : 2018-08-17 19:43:25 ประกวดราคา 28 อ่าน..
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Recombinant Human Erythrpopietin (Epoetin alfa) 5000 IU toy100521 : 2018-08-17 19:42:28 ประกวดราคา 25 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bimatoprost 0.01% drops toy100521 : 2018-08-17 19:40:14 ประกวดราคา 22 อ่าน..
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg toy100521 : 2018-08-17 19:39:03 ประกวดราคา 32 อ่าน..
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 0.2 mg Inhaler 200 doses toy100521 : 2018-08-17 19:38:06 ประกวดราคา 26 อ่าน..
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lratropium 0.02 mg/puff + Fenotreol 0.05 mg/puff toy100521 : 2018-08-17 19:02:05 ประกวดราคา 25 อ่าน..
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-08-17 18:59:41 ประกวดราคา 23 อ่าน..
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจยา Amitrip 25 mg toy100521 : 2018-08-17 18:58:40 ประกวดราคา 25 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone 2 mg toy100521 : 2018-08-17 18:57:55 ประกวดราคา 28 อ่าน..
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone 1 mg toy100521 : 2018-08-17 18:55:52 ประกวดราคา 24 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg toy100521 : 2018-08-17 18:54:46 ประกวดราคา 23 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm toy100521 : 2018-08-17 18:53:50 ประกวดราคา 22 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin syrup toy100521 : 2018-08-17 18:52:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidium 1 gm inj toy100521 : 2018-08-17 18:51:39 ประกวดราคา 22 อ่าน..
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramol 50 mg toy100521 : 2018-08-17 18:50:30 ประกวดราคา 26 อ่าน..
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine tartratr ophthmlmic solution 0.15% in 5 ml toy100521 : 2018-08-17 18:49:34 ประกวดราคา 23 อ่าน..
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losatan 50 mg toy100521 : 2018-08-17 18:47:31 ประกวดราคา 22 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibufen 400 mg toy100521 : 2018-08-17 18:46:38 ประกวดราคา 23 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitrip 10 mg toy100521 : 2018-08-17 18:45:40 ประกวดราคา 27 อ่าน..
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน toy100521 : 2018-08-17 18:43:36 ประกวดราคา 22 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารยึดกระดูก toy100521 : 2018-08-17 18:42:30 ประกวดราคา 30 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สกรูและโลหะดามกระดูก จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-17 18:41:31 ประกวดราคา 23 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพราะอาหาร ขนาด 80 3.8 ม.ม. toy100521 : 2018-08-17 18:38:31 ประกวดราคา 25 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-17 18:36:02 ประกวดราคา 24 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพราะอาหาร ขนาด 80 3.8 ม.ม. toy100521 : 2018-08-17 18:34:18 ประกวดราคา 28 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นาง สมร บุตรงาม toy100521 : 2018-08-17 18:31:11 ประกวดราคา 70 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivastigmine 9 mg Transdermal patch toy100521 : 2018-08-17 18:30:11 ประกวดราคา 23 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา 0.9% Sodium chloride lrrigation 1000 ml toy100521 : 2018-08-17 18:28:30 ประกวดราคา 21 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol Drop 15 ml toy100521 : 2018-08-17 18:27:02 ประกวดราคา 24 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nephrosteril 7% 500 ml toy100521 : 2018-08-17 18:25:04 ประกวดราคา 22 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 125 mg/5ml toy100521 : 2018-08-17 18:24:02 ประกวดราคา 25 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine viscous 2% toy100521 : 2018-08-17 18:22:43 ประกวดราคา 23 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbomer Eye Gel 10 gm toy100521 : 2018-08-17 18:20:55 ประกวดราคา 32 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazoie 20 mg toy100521 : 2018-08-17 18:19:36 ประกวดราคา 20 อ่าน..
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg toy100521 : 2018-08-17 18:18:15 ประกวดราคา 27 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Valproate 500 mg tab toy100521 : 2018-08-17 18:12:08 ประกวดราคา 28 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 150 mg/3ml toy100521 : 2018-08-17 18:02:45 ประกวดราคา 26 อ่าน..
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human rabies lmmunoglobulin 300 IU/3ml toy100521 : 2018-08-17 18:01:04 ประกวดราคา 27 อ่าน..
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxyproply methylcellulose 0.5% eye drop 10 ml toy100521 : 2018-08-17 17:55:53 ประกวดราคา 20 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-14 16:15:50 ประกวดราคา 32 อ่าน..
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจั ดลูกน้ำยุงลาย toy100521 : 2018-08-14 16:15:07 ประกวดราคา 32 อ่าน..
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเดลต้าไซด์ toy100521 : 2018-08-14 16:14:18 ประกวดราคา 26 อ่าน..
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG thermal paper toy100521 : 2018-08-14 16:13:35 ประกวดราคา 25 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-14 16:12:28 ประกวดราคา 29 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Coban toy100521 : 2018-08-14 16:11:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสื่อ Adult REM Patient Return Electrode toy100521 : 2018-08-14 16:11:12 ประกวดราคา 29 อ่าน..
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-14 16:09:32 ประกวดราคา 25 อ่าน..
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-14 16:08:46 ประกวดราคา 23 อ่าน..
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทำสกรูและโลหะดามกระดูก นายสุทิน ใจมั่น toy100521 : 2018-08-14 16:07:39 ประกวดราคา 27 อ่าน..
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก ด.ช.สุชาติ ประสพเงิน toy100521 : 2018-08-14 16:05:04 ประกวดราคา 21 อ่าน..
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นางสมาน สังข์เสาวภาคย์ toy100521 : 2018-08-14 15:59:33 ประกวดราคา 28 อ่าน..
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมจับกระดูก 2 รายการ toy100521 : 2018-08-14 15:55:48 ประกวดราคา 29 อ่าน..
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Precise Vista Disposable skin stapler toy100521 : 2018-08-10 21:57:29 ประกวดราคา 31 อ่าน..
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Avagard Surgical and Healthcare Personnel Hand Antiseptic toy100521 : 2018-08-10 21:55:08 ประกวดราคา 19 อ่าน..
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล toy100521 : 2018-08-10 21:52:21 ประกวดราคา 28 อ่าน..
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ toy100521 : 2018-08-10 21:51:22 ประกวดราคา 28 อ่าน..
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:50:27 ประกวดราคา 29 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% sodium chloride inj 50 ml toy100521 : 2018-08-10 21:49:35 ประกวดราคา 24 อ่าน..
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TA 0.1% oral paste toy100521 : 2018-08-10 21:46:43 ประกวดราคา 31 อ่าน..
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 600 mg toy100521 : 2018-08-10 21:45:16 ประกวดราคา 31 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg toy100521 : 2018-08-10 21:44:07 ประกวดราคา 25 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 0.2 mg Inhaler 200 doses toy100521 : 2018-08-10 21:42:07 ประกวดราคา 30 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gentian violet และ Glycerine Borax 15 ml toy100521 : 2018-08-10 21:40:37 ประกวดราคา 23 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetmol syr 60 ml. toy100521 : 2018-08-10 21:38:50 ประกวดราคา 27 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NOVOMIX 30 100 iu/ml inj 3 ml toy100521 : 2018-08-10 21:36:57 ประกวดราคา 29 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clarithromycin 500 mg toy100521 : 2018-08-10 21:35:32 ประกวดราคา 20 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepacap Capsule toy100521 : 2018-08-10 21:34:16 ประกวดราคา 22 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ORS เด็ก toy100521 : 2018-08-10 21:32:55 ประกวดราคา 21 อ่าน..
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg toy100521 : 2018-08-10 21:31:41 ประกวดราคา 24 อ่าน..
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brown mixtrue 60 ml toy100521 : 2018-08-10 21:30:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดปากปิดจมูก toy100521 : 2018-08-10 21:29:20 ประกวดราคา 25 อ่าน..
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:27:08 ประกวดราคา 31 อ่าน..
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bowie Dick toy100521 : 2018-08-10 21:26:23 ประกวดราคา 24 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม toy100521 : 2018-08-10 21:25:20 ประกวดราคา 25 อ่าน..
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อส 3*3 toy100521 : 2018-08-10 21:23:52 ประกวดราคา 31 อ่าน..
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสรีเหมือนฟันสำหรับบูรณะได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:22:20 ประกวดราคา 27 อ่าน..
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออมัลกัมแคปซูล toy100521 : 2018-08-10 21:20:42 ประกวดราคา 30 อ่าน..
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg toy100521 : 2018-08-10 21:19:36 ประกวดราคา 24 อ่าน..
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30 %+ Lnsulin isophane 70% (Mixtard) 100 IU/ml in 10 ml toy100521 : 2018-08-10 21:18:21 ประกวดราคา 30 อ่าน..
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:15:28 ประกวดราคา 23 อ่าน..
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:14:44 ประกวดราคา 16 อ่าน..
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:14:44 ประกวดราคา 24 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครมิค เบอร์1 เข็ม 40 มม. toy100521 : 2018-08-10 21:12:42 ประกวดราคา 29 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรลินเมช 6*11 ซม. toy100521 : 2018-08-10 21:11:03 ประกวดราคา 25 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-08-10 21:09:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-08-10 21:08:14 ประกวดราคา 23 อ่าน..
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml inj toy100521 : 2018-08-10 21:06:57 ประกวดราคา 25 อ่าน..
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg toy100521 : 2018-08-10 21:03:34 ประกวดราคา 30 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine-N-Butylbromine 20 mg inj toy100521 : 2018-08-10 21:01:28 ประกวดราคา 26 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg toy100521 : 2018-08-10 20:59:45 ประกวดราคา 24 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methotrexate 2.5 mg toy100521 : 2018-08-10 20:58:38 ประกวดราคา 37 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfacalcidol .0.25 tab toy100521 : 2018-08-10 20:57:39 ประกวดราคา 26 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg toy100521 : 2018-08-10 20:55:01 ประกวดราคา 23 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polymyxin B sulfate and Neomycin and Gramicidin Ophthalmic Solution 5 ml toy100521 : 2018-08-10 20:53:48 ประกวดราคา 22 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxyttetracyciine HCL and Polymyxin B sulfate Opthtalmic Ointent 3.5 gm toy100521 : 2018-08-10 20:50:46 ประกวดราคา 26 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pyridoxind hydrochloride 50 mg toy100521 : 2018-08-10 20:46:00 ประกวดราคา 28 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria Tetanus (DT) toy100521 : 2018-08-10 20:44:30 ประกวดราคา 23 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือยา Metociopreamide 10 mg toy100521 : 2018-08-10 20:43:00 ประกวดราคา 28 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g toy100521 : 2018-08-10 20:41:42 ประกวดราคา 23 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib tab 90 mg toy100521 : 2018-08-10 20:37:23 ประกวดราคา 23 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urea Cream และ Ciotrimazole Cream 5 mg toy100521 : 2018-08-10 20:35:25 ประกวดราคา 26 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losatan 50 mg toy100521 : 2018-08-10 20:29:40 ประกวดราคา 29 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:31:05 ประกวดราคา 34 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการอาหารปลอดภัยสุขภาพสดใส โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ ท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:29:27 ประกวดราคา 32 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:27:39 ประกวดราคา 35 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:26:02 ประกวดราคา 32 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:25:06 ประกวดราคา 24 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเก็บสายโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:23:55 ประกวดราคา 31 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-08-08 09:22:56 ประกวดราคา 34 อ่าน..
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bactigras 10cm*10cm toy100521 : 2018-08-03 21:00:58 ประกวดราคา 40 อ่าน..
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน toy100521 : 2018-08-03 20:59:43 ประกวดราคา 42 อ่าน..
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน toy100521 : 2018-08-03 20:59:06 ประกวดราคา 38 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจนเล็ก toy100521 : 2018-08-03 20:58:30 ประกวดราคา 33 อ่าน..
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน toy100521 : 2018-08-03 20:57:44 ประกวดราคา 28 อ่าน..
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน toy100521 : 2018-08-03 20:57:10 ประกวดราคา 29 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน toy100521 : 2018-08-03 20:55:52 ประกวดราคา 32 อ่าน..
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซค์ toy100521 : 2018-08-03 20:55:13 ประกวดราคา 40 อ่าน..
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-08-03 20:54:20 ประกวดราคา 29 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโพวิดีน 15 มล. toy100521 : 2018-08-03 20:52:43 ประกวดราคา 29 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า toy100521 : 2018-08-03 20:51:51 ประกวดราคา 18 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไกด์วาย toy100521 : 2018-08-03 20:51:04 ประกวดราคา 33 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Perasafe 81 G. toy100521 : 2018-08-03 20:50:00 ประกวดราคา 28 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูดามกระดูก นาย ประทีป สีเอก toy100521 : 2018-08-03 20:48:17 ประกวดราคา 28 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูดามกระดูก ด.ช.วีรภัทร ศาลางาม toy100521 : 2018-08-03 20:47:21 ประกวดราคา 31 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นายบุญประเสริฐ นะราศรี toy100521 : 2018-08-03 20:46:03 ประกวดราคา 27 อ่าน..
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นายสำรอง ขันติวงศ์ toy100521 : 2018-08-03 20:44:31 ประกวดราคา 31 อ่าน..
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นางแดง สุวงศ์ toy100521 : 2018-08-03 20:43:24 ประกวดราคา 37 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก น.ส.สมฤดี วันทา toy100521 : 2018-08-03 20:41:58 ประกวดราคา 23 อ่าน..
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูและโลหะดามกระดูก นายพนากร บุตรเกิด toy100521 : 2018-08-03 20:39:44 ประกวดราคา 23 อ่าน..
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกปืน Airotor toy100521 : 2018-08-03 20:36:43 ประกวดราคา 23 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-08-03 20:35:40 ประกวดราคา 25 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์ 3 ซีซี toy100521 : 2018-08-03 20:34:36 ประกวดราคา 25 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neofix 10cm*10cm toy100521 : 2018-08-03 20:33:33 ประกวดราคา 24 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ complay steam คลาส 5 toy100521 : 2018-08-03 20:32:32 ประกวดราคา 33 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ เบอร์ 6.5 toy100521 : 2018-08-03 20:31:12 ประกวดราคา 31 อ่าน..
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุกยางสำหรับฉีดยา injection Plug toy100521 : 2018-08-03 20:30:19 ประกวดราคา 22 อ่าน..
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Elastic 6 นิ้ว toy100521 : 2018-08-03 20:28:48 ประกวดราคา 26 อ่าน..
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Elastic 4 นิ้ว toy100521 : 2018-08-03 20:28:00 ประกวดราคา 37 อ่าน..
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:58:59 ประกวดราคา 37 อ่าน..
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ tharatip : 2018-07-31 19:57:49 ประกวดราคา 32 อ่าน..
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:56:46 ประกวดราคา 29 อ่าน..
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 tharatip : 2018-07-31 19:55:35 ประกวดราคา 28 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2018-07-31 19:54:24 ประกวดราคา 26 อ่าน..
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:53:10 ประกวดราคา 30 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดานโคจร ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:51:58 ประกวดราคา 27 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด ๓ ฟุต สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:51:05 ประกวดราคา 31 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มส่งตรวจชันสูตรผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:49:47 ประกวดราคา 36 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:48:48 ประกวดราคา 32 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-31 19:47:44 ประกวดราคา 28 อ่าน..
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nortriptyline 25 mg toy100521 : 2018-07-22 17:07:55 ประกวดราคา 35 อ่าน..
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone 10 mg toy100521 : 2018-07-22 16:51:51 ประกวดราคา 31 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 6 mg/2ml toy100521 : 2018-07-22 16:51:05 ประกวดราคา 28 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nifedipine 5 mg และ Ascorbic acid 100 mg toy100521 : 2018-07-22 16:48:49 ประกวดราคา 24 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogeserone 5 mg toy100521 : 2018-07-22 16:46:50 ประกวดราคา 35 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-07-22 16:45:41 ประกวดราคา 38 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ofloxacin 200 mg toy100521 : 2018-07-22 16:44:49 ประกวดราคา 30 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-07-22 16:43:48 ประกวดราคา 31 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg toy100521 : 2018-07-22 16:42:53 ประกวดราคา 29 อ่าน..
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Creatinine (Enzymatic) toy100521 : 2018-07-22 16:41:48 ประกวดราคา 30 อ่าน..
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ISE Low Calibrator toy100521 : 2018-07-22 16:39:11 ประกวดราคา 31 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ Carbon Dioxide toy100521 : 2018-07-22 16:38:06 ประกวดราคา 27 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับตรวจ Pt,APTT toy100521 : 2018-07-22 16:37:09 ประกวดราคา 29 อ่าน..
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยา APTT (Activated Partial Thromboplastin time) toy100521 : 2018-07-22 16:35:31 ประกวดราคา 31 อ่าน..
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Prothrombin Time (PT) toy100521 : 2018-07-22 16:33:00 ประกวดราคา 28 อ่าน..
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์ blood gas calibrant fluids i15 toy100521 : 2018-07-22 16:31:06 ประกวดราคา 29 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-22 16:29:35 ประกวดราคา 30 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-07-22 16:26:52 ประกวดราคา 33 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ BUN toy100521 : 2018-07-22 16:26:08 ประกวดราคา 32 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำมันสมุนไพรไผ่หยก 25 ml. toy100521 : 2018-07-22 16:24:14 ประกวดราคา 30 อ่าน..
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Doxazosin 2 mg toy100521 : 2018-07-22 16:22:56 ประกวดราคา 29 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Biphosphate+Sodium Phosphate enema 133 ml toy100521 : 2018-07-22 16:21:37 ประกวดราคา 30 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา clotrimazole cream 15 gm และ Triamcinolone toy100521 : 2018-07-24 17:11:43 ประกวดราคา 31 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sdium Chloride 300 mg toy100521 : 2018-07-22 16:19:22 ประกวดราคา 26 อ่าน..
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Senna Extract tab 7.5 mg toy100521 : 2018-07-22 16:17:19 ประกวดราคา 31 อ่าน..
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-22 16:15:46 ประกวดราคา 30 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-22 16:14:40 ประกวดราคา 26 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.3 toy100521 : 2018-07-22 16:13:59 ประกวดราคา 28 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.2 toy100521 : 2018-07-22 16:13:11 ประกวดราคา 28 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vacuum Tube 3 ml, K3 EDTA for CBC toy100521 : 2018-07-22 16:12:22 ประกวดราคา 34 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ascorbic acid 500 mg toy100521 : 2018-07-22 16:06:27 ประกวดราคา 31 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nifedipine 30 mg CR toy100521 : 2018-07-22 16:05:28 ประกวดราคา 27 อ่าน..
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alendronate 70 mg+Colecalciferol 5600 IU tab toy100521 : 2018-07-22 16:04:02 ประกวดราคา 33 อ่าน..
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg toy100521 : 2018-07-22 16:02:27 ประกวดราคา 22 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา warfarin 5 mg toy100521 : 2018-07-22 16:01:29 ประกวดราคา 31 อ่าน..
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา warfarin 3 mg toy100521 : 2018-07-22 16:00:40 ประกวดราคา 35 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazole 5 mg toy100521 : 2018-07-22 15:58:21 ประกวดราคา 27 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา clindamycin 600 m/4 ml inj และ Norethisterone 5 mg Tab toy100521 : 2018-07-22 15:56:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-07-22 15:51:29 ประกวดราคา 28 อ่าน..
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextrose 5% in 0.4% Normalsaline solution 500 ml toy100521 : 2018-07-22 15:50:39 ประกวดราคา 31 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 200 mg +Benserazide 50 mg tab toy100521 : 2018-07-22 15:47:45 ประกวดราคา 33 อ่าน..
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-07-22 15:46:27 ประกวดราคา 30 อ่าน..
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-22 15:45:13 ประกวดราคา 28 อ่าน..
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-22 15:44:16 ประกวดราคา 25 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-22 15:43:36 ประกวดราคา 29 อ่าน..
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 7 toy100521 : 2018-07-22 15:42:19 ประกวดราคา 31 อ่าน..
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ultrasound gel 5 L toy100521 : 2018-07-22 15:41:10 ประกวดราคา 30 อ่าน..
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ PC น.ส.พลอยชมพู เรืองไธสง toy100521 : 2018-07-22 15:39:47 ประกวดราคา 34 อ่าน..
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจยูริค(Uric acid) toy100521 : 2018-07-22 15:37:38 ประกวดราคา 25 อ่าน..
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-07-22 15:38:01 ประกวดราคา 30 อ่าน..
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg toy100521 : 2018-07-22 15:32:38 ประกวดราคา 29 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxyzine 10 mg toy100521 : 2018-07-22 15:31:10 ประกวดราคา 30 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ใบสั่งยา toy100521 : 2018-07-22 15:29:17 ประกวดราคา 26 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ 8x5 cm. toy100521 : 2018-07-22 15:28:29 ประกวดราคา 35 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-07-22 15:26:54 ประกวดราคา 28 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 5% Dextrose in Water 500 ml for inj toy100521 : 2018-07-22 15:25:49 ประกวดราคา 28 อ่าน..
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose(Lac oph) 0.3% eye drop 10 ml toy100521 : 2018-07-22 15:23:50 ประกวดราคา 29 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบสีใส ขนาด 14X24 ซม toy100521 : 2018-07-22 15:21:58 ประกวดราคา 34 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 120 mg/12ml toy100521 : 2018-07-22 15:21:00 ประกวดราคา 27 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Vaproate 200 mg toy100521 : 2018-07-22 15:19:30 ประกวดราคา 32 อ่าน..
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68FD DYE toy100521 : 2018-07-22 15:18:25 ประกวดราคา 29 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Troponin T toy100521 : 2018-07-22 15:17:34 ประกวดราคา 29 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา เคมีคลินิก Glucose toy100521 : 2018-07-22 15:16:12 ประกวดราคา 24 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HbA๑c His Hemolysis Wash Solution toy100521 : 2018-07-22 15:15:22 ประกวดราคา 22 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.1 toy100521 : 2018-07-22 15:12:19 ประกวดราคา 28 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68 DS Diluent toy100521 : 2018-07-22 15:11:09 ประกวดราคา 30 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LB LYSE toy100521 : 2018-07-22 15:10:21 ประกวดราคา 30 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-22 15:09:34 ประกวดราคา 26 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LD LYSE toy100521 : 2018-07-22 15:08:31 ประกวดราคา 26 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างค่าตรวจพยาธิวิทยา toy100521 : 2018-07-22 15:07:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สไนตรัสออกไซค์ toy100521 : 2018-07-22 15:05:57 ประกวดราคา 34 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลมออกซิเจน toy100521 : 2018-07-22 15:04:56 ประกวดราคา 27 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลมออกซิเจน toy100521 : 2018-07-22 15:02:29 ประกวดราคา 32 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลมออกซิเจน toy100521 : 2018-07-22 15:01:29 ประกวดราคา 31 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลมออกซิเจน toy100521 : 2018-07-22 15:00:46 ประกวดราคา 27 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hexide cream toy100521 : 2018-07-22 14:59:50 ประกวดราคา 30 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉีดยา toy100521 : 2018-07-22 14:58:27 ประกวดราคา 29 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen capsule sensor toy100521 : 2018-07-22 14:57:34 ประกวดราคา 27 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างตรวจเลือด toy100521 : 2018-07-22 14:55:53 ประกวดราคา 34 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลมออกซิเจน toy100521 : 2018-07-22 14:54:31 ประกวดราคา 26 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 15:10:48 ประกวดราคา 34 อ่าน..
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 15:08:46 ประกวดราคา 32 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 15:07:31 ประกวดราคา 37 อ่าน..
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 15:06:26 ประกวดราคา 28 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ tharatip : 2018-07-21 15:03:52 ประกวดราคา 19 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 15:03:02 ประกวดราคา 34 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๓๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 14:59:56 ประกวดราคา 25 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 14:58:14 ประกวดราคา 33 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 14:57:06 ประกวดราคา 24 อ่าน..
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๓๕๘.๐๙BTU พร้อมติดตั้ง และชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-21 14:56:18 ประกวดราคา 22 อ่าน..
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-12 19:47:22 ประกวดราคา 42 อ่าน..
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-12 19:46:05 ประกวดราคา 35 อ่าน..
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-12 19:44:54 ประกวดราคา 33 อ่าน..
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-05 21:00:17 ประกวดราคา 40 อ่าน..
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Foley no. 16 toy100521 : 2018-07-05 20:59:09 ประกวดราคา 38 อ่าน..
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 450 ml toy100521 : 2018-07-05 20:58:14 ประกวดราคา 37 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ 450 ml toy100521 : 2018-07-05 20:57:12 ประกวดราคา 36 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask เด็ก toy100521 : 2018-07-05 20:56:22 ประกวดราคา 40 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dressing Forceps 1,2 mm 12 cm toy100521 : 2018-07-05 20:54:52 ประกวดราคา 33 อ่าน..
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดมยาสลบซิลิโคน toy100521 : 2018-07-05 20:53:20 ประกวดราคา 34 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กายภาพ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:52:18 ประกวดราคา 31 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 6 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:51:27 ประกวดราคา 33 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 6 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:50:36 ประกวดราคา 37 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 5 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:49:44 ประกวดราคา 36 อ่าน..
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:48:42 ประกวดราคา 34 อ่าน..
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Outlrt Amico Oxygen Ohmeda toy100521 : 2018-07-05 20:47:17 ประกวดราคา 32 อ่าน..
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ Nylon 2/0 39 มม 3/8 คัดติ้ง toy100521 : 2018-07-05 20:45:39 ประกวดราคา 35 อ่าน..
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore Tape 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-07-05 20:43:53 ประกวดราคา 33 อ่าน..
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-07-05 20:41:06 ประกวดราคา 29 อ่าน..
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือ สำหรับเครื่อง toy100521 : 2018-07-05 20:40:06 ประกวดราคา 27 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-05 20:38:40 ประกวดราคา 21 อ่าน..
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-07-05 20:37:48 ประกวดราคา 28 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:36:55 ประกวดราคา 33 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟิล่อน 3/0 24 มม. 3/8 คัดติ้ง toy100521 : 2018-07-05 20:36:08 ประกวดราคา 20 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:34:46 ประกวดราคา 32 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG แบบกราฟเต็ม toy100521 : 2018-07-05 20:33:46 ประกวดราคา 31 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:32:48 ประกวดราคา 32 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคลือบหลุมร่องฟัน toy100521 : 2018-07-05 20:32:06 ประกวดราคา 38 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-05 20:29:59 ประกวดราคา 33 อ่าน..
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครอบฟันเหล็กไร้สนิม ชนิด refill toy100521 : 2018-07-05 20:29:15 ประกวดราคา 35 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาที่ใช้สำหรับทำความสะอาด ฆ่าเชื้อระบบสายดูดน้ำลายยูนิตทันตกรรม toy100521 : 2018-07-05 20:28:29 ประกวดราคา 28 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bonding Agent toy100521 : 2018-07-05 20:26:27 ประกวดราคา 25 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk Formula (6 Months - 3 Yrars) 600Gm toy100521 : 2018-07-05 19:41:54 ประกวดราคา 26 อ่าน..
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 19:39:40 ประกวดราคา 38 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-07-05 19:38:47 ประกวดราคา 30 อ่าน..
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and Toxoid (DT) toy100521 : 2018-07-22 12:14:34 ประกวดราคา 41 อ่าน..
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidime 1 g for injectiom toy100521 : 2018-07-05 19:28:46 ประกวดราคา 26 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg toy100521 : 2018-07-05 19:27:38 ประกวดราคา 30 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ciproflxacin 200 mg inj toy100521 : 2018-07-05 18:07:29 ประกวดราคา 29 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาอ้างอิงมาตรฐานสำหรับตรวจอิเลคโตรไลท์ ISE Reference solution toy100521 : 2018-07-05 18:06:41 ประกวดราคา 27 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LD LYSE toy100521 : 2018-07-05 18:05:45 ประกวดราคา 22 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68FD YSE toy100521 : 2018-07-05 18:04:56 ประกวดราคา 30 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68 DS Diluent toy100521 : 2018-07-05 18:03:57 ประกวดราคา 30 อ่าน..
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LB LYSE toy100521 : 2018-07-05 18:02:59 ประกวดราคา 23 อ่าน..
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clover A1C Self test toy100521 : 2018-07-05 18:01:50 ประกวดราคา 29 อ่าน..
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกา Blood glucose strip toy100521 : 2018-07-05 17:59:55 ประกวดราคา 24 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Anti-Hiv 1/2 Rapid test toy100521 : 2018-07-05 17:46:10 ประกวดราคา 27 อ่าน..
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-07-05 17:42:12 ประกวดราคา 27 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 5000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-07-05 17:41:14 ประกวดราคา 31 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกายา Human Hepatitis B immunoglobulin 180 IU/ML toy100521 : 2018-07-05 17:39:58 ประกวดราคา 28 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 17:38:17 ประกวดราคา 27 อ่าน..
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ 8X5 cm (พิมพ์ 1 สี) toy100521 : 2018-07-05 17:37:23 ประกวดราคา 23 อ่าน..
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร็ต่อเนื่องไม่พิมพ์ ขนาด 6X2.3 cm toy100521 : 2018-07-05 17:35:38 ประกวดราคา 26 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 17:34:44 ประกวดราคา 27 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 200 mg +Benserazide 50 mg tab toy100521 : 2018-07-05 17:33:50 ประกวดราคา 29 อ่าน..
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trazodone 50 mg toy100521 : 2018-07-05 17:32:55 ประกวดราคา 28 อ่าน..
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกายา Bimatoprost 0.01% toy100521 : 2018-07-05 17:25:21 ประกวดราคา 22 อ่าน..
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg toy100521 : 2018-07-05 17:24:04 ประกวดราคา 24 อ่าน..
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg toy100521 : 2018-07-05 17:18:46 ประกวดราคา 23 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 4000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-07-05 17:18:05 ประกวดราคา 26 อ่าน..
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 4000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-07-05 17:17:06 ประกวดราคา 22 อ่าน..
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 17:14:55 ประกวดราคา 30 อ่าน..
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 4000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-07-05 17:13:51 ประกวดราคา 25 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg toy100521 : 2018-07-05 17:12:56 ประกวดราคา 31 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 17:11:50 ประกวดราคา 31 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Purified Equines Antirabies Serum 1000 IU/ml in 5 ml toy100521 : 2018-07-05 17:12:03 ประกวดราคา 24 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-07-05 17:09:02 ประกวดราคา 24 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg toy100521 : 2018-07-05 17:08:03 ประกวดราคา 24 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา warfarin 3 mg toy100521 : 2018-07-05 17:05:27 ประกวดราคา 29 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-07-05 16:36:43 ประกวดราคา 25 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine Tab toy100521 : 2018-07-05 16:35:56 ประกวดราคา 19 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg toy100521 : 2018-07-05 16:34:52 ประกวดราคา 22 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg toy100521 : 2018-07-05 16:33:52 ประกวดราคา 28 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา warfarin 5 mg toy100521 : 2018-07-05 16:32:54 ประกวดราคา 30 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt Carminative 180 ml toy100521 : 2018-07-05 16:30:59 ประกวดราคา 24 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 0.5 mg toy100521 : 2018-07-05 16:29:06 ประกวดราคา 22 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diltiazem capsules 120 mg และ Ducosate Sodium Ear Drops 15 ml toy100521 : 2018-07-05 16:28:15 ประกวดราคา 24 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Timolol base 0.5% eye 5 ml. toy100521 : 2018-07-05 16:25:11 ประกวดราคา 27 อ่าน..
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-03 19:07:18 ประกวดราคา 31 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-07-03 19:05:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-27 13:49:22 ประกวดราคา 35 อ่าน..
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเหล็กติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพร้อมเสา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-27 13:48:28 ประกวดราคา 34 อ่าน..
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-27 13:47:21 ประกวดราคา 37 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา? ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-24 16:49:51 ประกวดราคา 32 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-24 16:48:40 ประกวดราคา 28 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-24 16:46:44 ประกวดราคา 33 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-24 16:45:58 ประกวดราคา 30 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-19 18:26:10 ประกวดราคา 43 อ่าน..
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-19 18:25:01 ประกวดราคา 34 อ่าน..
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๘๓๒ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-19 18:23:42 ประกวดราคา 37 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-19 18:20:42 ประกวดราคา 34 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๘๘๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-19 18:11:22 ประกวดราคา 29 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล toy100521 : 2018-06-18 21:30:59 ประกวดราคา 39 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กายภาพ จำนวน 5 รายการ toy100521 : 2018-06-18 21:30:15 ประกวดราคา 27 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูก และสกรูยึดกระดูก toy100521 : 2018-06-18 21:28:13 ประกวดราคา 36 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูก และสกรูยึดกระดูก toy100521 : 2018-06-18 21:27:11 ประกวดราคา 27 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล toy100521 : 2018-06-18 21:26:23 ประกวดราคา 31 อ่าน..
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ toy100521 : 2018-06-18 21:25:34 ประกวดราคา 30 อ่าน..
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ toy100521 : 2018-06-18 21:24:37 ประกวดราคา 36 อ่าน..
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมจับกระดูก toy100521 : 2018-06-18 21:22:52 ประกวดราคา 32 อ่าน..
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโพวิิดีน สครัป 4%450 ซีซี toy100521 : 2018-06-18 21:22:04 ประกวดราคา 33 อ่าน..
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล toy100521 : 2018-06-18 21:20:50 ประกวดราคา 30 อ่าน..
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.2 toy100521 : 2018-06-18 21:19:49 ประกวดราคา 24 อ่าน..
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variaint Elution Buffer Hsi No.3 toy100521 : 2018-06-18 21:17:19 ประกวดราคา 31 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Prothrombin time (PT) toy100521 : 2018-06-18 21:16:15 ประกวดราคา 28 อ่าน..
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HbA๑c His Hemolysis Wash Solution toy100521 : 2018-06-18 21:14:39 ประกวดราคา 28 อ่าน..
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.1 toy100521 : 2018-06-18 21:13:42 ประกวดราคา 29 อ่าน..
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส toy100521 : 2018-06-18 21:12:14 ประกวดราคา 25 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอล(HDL-Cholesterol) toy100521 : 2018-06-18 21:09:29 ประกวดราคา 32 อ่าน..
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-06-18 21:08:17 ประกวดราคา 29 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68FD DYE toy100521 : 2018-06-18 21:07:25 ประกวดราคา 32 อ่าน..
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 10 mg toy100521 : 2018-06-18 21:06:31 ประกวดราคา 33 อ่าน..
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม Lactose Free ขนาด 400 GM toy100521 : 2018-06-18 21:05:44 ประกวดราคา 34 อ่าน..
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหิ้วพิมพ์ ขนาด 9x18 สีน้ำเงิน toy100521 : 2018-06-18 21:03:34 ประกวดราคา 33 อ่าน..
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-06-18 21:02:34 ประกวดราคา 37 อ่าน..
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg toy100521 : 2018-06-18 21:01:39 ประกวดราคา 29 อ่าน..
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human hepatits B immunoglobulin 180 IU/ML toy100521 : 2018-06-18 21:00:40 ประกวดราคา 28 อ่าน..
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc xide cram 5 gm toy100521 : 2018-06-18 20:59:29 ประกวดราคา 34 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม Formula (0-6 Months) 400 GM toy100521 : 2018-06-18 20:58:21 ประกวดราคา 33 อ่าน..
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml toy100521 : 2018-06-18 20:55:52 ประกวดราคา 27 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหิ้วพิมพ์ ขนาด 12x20 สีน้ำเงิน toy100521 : 2018-06-18 20:54:43 ประกวดราคา 31 อ่าน..
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oral Rehydration salt (ORS) for adutl toy100521 : 2018-06-18 20:53:34 ประกวดราคา 24 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg toy100521 : 2018-06-18 20:52:41 ประกวดราคา 33 อ่าน..
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg toy100521 : 2018-06-18 20:50:35 ประกวดราคา 31 อ่าน..
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine tab 4 mg toy100521 : 2018-06-18 20:49:41 ประกวดราคา 31 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone inj 4 mg/ ml toy100521 : 2018-06-18 20:48:33 ประกวดราคา 31 อ่าน..
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกร์ O2 Flowmeter พร้อมขวดน้ำ Humidfier toy100521 : 2018-06-18 20:47:43 ประกวดราคา 32 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 60 ml toy100521 : 2018-06-18 20:46:25 ประกวดราคา 28 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกร์ O2 Flowmeter toy100521 : 2018-06-18 20:45:34 ประกวดราคา 29 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูก และสกรูยึดกระดูก toy100521 : 2018-06-18 20:44:24 ประกวดราคา 31 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Colostomy bag toy100521 : 2018-06-18 20:43:29 ประกวดราคา 33 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ injection set 20 drops toy100521 : 2018-06-18 20:42:41 ประกวดราคา 24 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อสพับ 3x3 8 ชั้น toy100521 : 2018-06-18 20:41:37 ประกวดราคา 31 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:26:59 ประกวดราคา 43 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:26:09 ประกวดราคา 27 อ่าน..
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:24:54 ประกวดราคา 31 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:22:43 ประกวดราคา 42 อ่าน..
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:21:47 ประกวดราคา 32 อ่าน..
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:20:49 ประกวดราคา 32 อ่าน..
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-16 15:19:39 ประกวดราคา 33 อ่าน..
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ anakins : 2018-06-14 22:17:36 ประกวดราคา 43 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา finasteride 5 mg anakins : 2018-06-14 22:16:22 ประกวดราคา 38 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา clonazepam 2 mg และ Norfloxacin 400 mg anakins : 2018-06-14 22:16:32 ประกวดราคา 36 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine Tab anakins : 2018-06-14 22:16:40 ประกวดราคา 33 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clozapine 25 mg และ Clozapine 100 mg anakins : 2018-06-14 22:16:47 ประกวดราคา 38 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg toy100521 : 2018-06-14 21:38:24 ประกวดราคา 42 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 250 mg toy100521 : 2018-06-14 21:37:34 ประกวดราคา 44 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseitamivir 75 mg toy100521 : 2018-06-14 21:36:45 ประกวดราคา 35 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lmipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg inj toy100521 : 2018-06-14 21:35:51 ประกวดราคา 27 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสตอเรส toy100521 : 2018-06-14 21:32:09 ประกวดราคา 26 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 50 mg/ml for inj และ Haloperidol 5 mgmg/ml for inj toy100521 : 2018-06-14 21:28:08 ประกวดราคา 29 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 2 ml toy100521 : 2018-06-14 21:24:58 ประกวดราคา 29 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 500 mg toy100521 : 2018-06-14 21:22:06 ประกวดราคา 28 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg toy100521 : 2018-06-14 21:21:15 ประกวดราคา 31 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 10 mg toy100521 : 2018-06-14 21:19:48 ประกวดราคา 25 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ blood gas toy100521 : 2018-06-14 20:34:20 ประกวดราคา 28 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ อะไมเลส toy100521 : 2018-06-14 20:27:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจบียูเอ็น (BUN) toy100521 : 2018-06-14 20:26:14 ประกวดราคา 36 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจน้ำตาล(Glucose) toy100521 : 2018-06-14 20:25:13 ประกวดราคา 33 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจโททอลคลอเลสเตอรอล toy100521 : 2018-06-14 20:24:12 ประกวดราคา 34 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอล(HDL-Cholesterol) toy100521 : 2018-06-14 20:22:09 ประกวดราคา 33 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส toy100521 : 2018-06-14 20:21:01 ประกวดราคา 27 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงให้อาหารเหลว toy100521 : 2018-06-14 20:19:20 ประกวดราคา 38 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจยูริค(Uric acid) toy100521 : 2018-06-14 20:18:04 ประกวดราคา 35 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Creatinine (Enzymatic) toy100521 : 2018-06-14 20:17:00 ประกวดราคา 28 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิก ระดับ1 toy100521 : 2018-06-14 20:15:17 ประกวดราคา 33 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ ไดเรค บิลลิรูบิล (Direct Billirubin) toy100521 : 2018-06-14 20:14:27 ประกวดราคา 30 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิก ระดับ2 toy100521 : 2018-06-14 20:13:16 ประกวดราคา 31 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control Plasma) toy100521 : 2018-06-14 20:12:19 ประกวดราคา 31 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ โททอล บิลลิรูบิล(Total Billirubin) toy100521 : 2018-06-14 20:10:54 ประกวดราคา 28 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LD LYSE toy100521 : 2018-06-14 20:07:50 ประกวดราคา 33 อ่าน..
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variant Eiution Buffer Hsi no.2 toy100521 : 2018-06-14 20:06:52 ประกวดราคา 26 อ่าน..
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Variaint Elution Buffer Hsi No.3 toy100521 : 2018-06-14 20:05:14 ประกวดราคา 29 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control Plasma) toy100521 : 2018-06-14 20:04:20 ประกวดราคา 30 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ LDL toy100521 : 2018-06-14 20:02:47 ประกวดราคา 33 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลินิก Acid cuvette cleaner toy100521 : 2018-06-14 19:57:40 ประกวดราคา 26 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลินิก Alkaline cuvette cleaner toy100521 : 2018-06-14 19:55:14 ประกวดราคา 26 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับการสอบเทียบอิเลคโตรไลท์ค่าสูง ISE High Calibrator toy100521 : 2018-06-14 19:53:25 ประกวดราคา 34 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลินิก Triglyceride toy100521 : 2018-06-14 19:51:29 ประกวดราคา 30 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลินิก HDL-LDL calibrator toy100521 : 2018-06-14 19:50:29 ประกวดราคา 29 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีคลินิก Phosphorus toy100521 : 2018-06-14 19:48:54 ประกวดราคา 28 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Water lrrigation 1,000 ml และ Ringer-Lactate Solution for injection 100 ml toy100521 : 2018-06-14 19:47:09 ประกวดราคา 35 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-06-14 19:44:43 ประกวดราคา 32 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg toy100521 : 2018-06-14 19:43:12 ประกวดราคา 26 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvastatin 10 mg toy100521 : 2018-06-14 19:40:58 ประกวดราคา 29 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Biphosphate+Sodium Phosphate enema 133 mlและ Aspirin 81 mg toy100521 : 2018-06-14 19:37:05 ประกวดราคา 33 อ่าน..
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/50 mcg 120 doseและ Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-06-14 19:34:36 ประกวดราคา 27 อ่าน..
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Senna Extract tab 7.5 mg toy100521 : 2018-06-14 19:32:53 ประกวดราคา 26 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg toy100521 : 2018-06-14 19:28:02 ประกวดราคา 37 อ่าน..
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clarithromycin 500 mg toy100521 : 2018-06-14 19:27:07 ประกวดราคา 29 อ่าน..
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบสีแดง ขนาด 13X15 ซม toy100521 : 2018-06-14 19:25:57 ประกวดราคา 32 อ่าน..
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร็ต่อเนื่องไม่พิมพ์ ขนาด 6X2.3 cm toy100521 : 2018-06-14 19:25:00 ประกวดราคา 32 อ่าน..
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา warfarin 3 mg toy100521 : 2018-06-14 19:23:28 ประกวดราคา 29 อ่าน..
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propylthiouracil tab 50 mg toy100521 : 2018-06-14 19:22:27 ประกวดราคา 29 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alfacalcidol 0.25 mcg toy100521 : 2018-06-14 19:21:29 ประกวดราคา 25 อ่าน..
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-06-14 19:03:17 ประกวดราคา 36 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meloxicam 7.5 mg toy100521 : 2018-06-14 19:02:23 ประกวดราคา 28 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and Toxoid (DT) vaccine 0.5 ml Singie Dose toy100521 : 2018-06-14 19:00:56 ประกวดราคา 31 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose(Lac oph) 0.3% eye drop 10 ml toy100521 : 2018-06-14 18:59:56 ประกวดราคา 32 อ่าน..
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 250 mg toy100521 : 2018-06-14 18:57:02 ประกวดราคา 32 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oral Rehydration salt (ORS) for adutl anakins : 2018-06-14 22:16:14 ประกวดราคา 32 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone cream 0.5/% w/w 5 gm. toy100521 : 2018-06-14 18:55:03 ประกวดราคา 34 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseitamivir 75 mg toy100521 : 2018-06-14 18:53:36 ประกวดราคา 36 อ่าน..
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Verapamil 40 mg toy100521 : 2018-06-14 18:52:34 ประกวดราคา 35 อ่าน..
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg toy100521 : 2018-06-14 18:51:47 ประกวดราคา 29 อ่าน..
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride inj 1000 ml. toy100521 : 2018-06-14 18:50:58 ประกวดราคา 29 อ่าน..
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg toy100521 : 2018-06-14 18:50:10 ประกวดราคา 30 อ่าน..
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clarithromycin 500 mg toy100521 : 2018-06-14 18:48:56 ประกวดราคา 34 อ่าน..
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบสีแดง ขนาด 14X24 ซม toy100521 : 2018-06-14 18:47:44 ประกวดราคา 35 อ่าน..
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบสีแดง ขนาด 16X25 ซม toy100521 : 2018-06-14 18:46:39 ประกวดราคา 30 อ่าน..
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-12 19:08:56 ประกวดราคา 47 อ่าน..
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-12 19:08:11 ประกวดราคา 32 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-12 19:07:22 ประกวดราคา 44 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ sathit : 2018-06-11 15:06:21 ประกวดราคา 50 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-06-08 20:47:38 ประกวดราคา 43 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอี๊ยมพลาสติก toy100521 : 2018-06-08 20:46:40 ประกวดราคา 39 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Larngoscope toy100521 : 2018-06-08 20:45:53 ประกวดราคา 46 อ่าน..
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อส 4 นิ้วx6 หลา toy100521 : 2018-06-08 20:44:41 ประกวดราคา 40 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Attest 48 HE toy100521 : 2018-06-08 20:43:28 ประกวดราคา 34 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์อินซูลิน 1 ซีซี toy100521 : 2018-06-08 20:42:36 ประกวดราคา 35 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 4.4x4.4 cm toy100521 : 2018-06-08 20:41:32 ประกวดราคา 35 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเอ็นไซด์ดีดีวัน toy100521 : 2018-06-08 20:40:20 ประกวดราคา 30 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-06-08 20:39:15 ประกวดราคา 31 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Comply Steam Chemical lntegrators 4 toy100521 : 2018-06-08 20:38:26 ประกวดราคา 25 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-06-08 20:37:36 ประกวดราคา 31 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ toy100521 : 2018-06-08 20:36:52 ประกวดราคา 31 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา 21GX1 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-06-08 20:32:48 ประกวดราคา 36 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen mask with bag adult toy100521 : 2018-06-08 20:07:54 ประกวดราคา 31 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคเบอร์ L toy100521 : 2018-06-08 20:06:28 ประกวดราคา 28 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคเบอร์ XS toy100521 : 2018-06-08 20:05:25 ประกวดราคา 30 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคเบอร์ S toy100521 : 2018-06-08 20:04:14 ประกวดราคา 30 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคเบอร์ M toy100521 : 2018-06-08 20:03:27 ประกวดราคา 26 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Foley no. 16 toy100521 : 2018-06-08 20:02:17 ประกวดราคา 33 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดสีคล้ายฟัน Glass lonomer toy100521 : 2018-06-08 20:01:16 ประกวดราคา 31 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพิมพ์ปาก ชนิด Addition Reaction Silicone ความหนืดต่ำ toy100521 : 2018-06-08 20:00:09 ประกวดราคา 31 อ่าน..
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชาเฉพาะที่2% toy100521 : 2018-06-08 19:58:51 ประกวดราคา 23 อ่าน..
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc xide cram 5 gm toy100521 : 2018-06-08 19:57:45 ประกวดราคา 34 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Vaproate 200 mg toy100521 : 2018-06-08 19:56:05 ประกวดราคา 29 อ่าน..
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride inj 1000 ml. toy100521 : 2018-06-08 19:53:22 ประกวดราคา 34 อ่าน..
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg toy100521 : 2018-06-08 19:50:35 ประกวดราคา 31 อ่าน..
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg toy100521 : 2018-06-08 19:49:38 ประกวดราคา 32 อ่าน..
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-08 14:03:26 ประกวดราคา 28 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-08 14:02:22 ประกวดราคา 31 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-08 14:01:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-08 14:00:37 ประกวดราคา 30 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มสมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-08 13:55:22 ประกวดราคา 37 อ่าน..
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง sathit : 2018-06-07 14:03:52 ประกวดราคา 37 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-07 09:23:35 ประกวดราคา 32 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg toy100521 : 2018-06-06 21:47:14 ประกวดราคา 32 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบใส ขนาด 20X30 ซม. toy100521 : 2018-06-06 21:44:44 ประกวดราคา 33 อ่าน..
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg toy100521 : 2018-06-06 21:35:38 ประกวดราคา 37 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B Forte toy100521 : 2018-06-06 21:33:40 ประกวดราคา 32 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 gm toy100521 : 2018-06-06 21:32:24 ประกวดราคา 34 อ่าน..
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iodine 0.15 mg+Iron 60.81 mg+ Folic acid 0.40 mg ( Triferdine) toy100521 : 2018-06-06 21:31:09 ประกวดราคา 32 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg toy100521 : 2018-06-06 21:28:12 ประกวดราคา 31 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-06-06 21:27:07 ประกวดราคา 32 อ่าน..
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 5000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-06-06 21:23:37 ประกวดราคา 37 อ่าน..
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Vaproate 500 mg toy100521 : 2018-06-06 21:22:30 ประกวดราคา 25 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levonorgestrel 0.15 mg + Ethinyl Estradiol 0.03 mg toy100521 : 2018-06-06 21:19:22 ประกวดราคา 35 อ่าน..
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 4000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-06-06 21:17:30 ประกวดราคา 29 อ่าน..
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30%+ Insulin isophane 70% 100 IU/ml in 10 ml toy100521 : 2018-06-06 21:15:57 ประกวดราคา 31 อ่าน..
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvastatin 20 mg toy100521 : 2018-06-06 21:14:32 ประกวดราคา 28 อ่าน..
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 5000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-06-06 21:12:56 ประกวดราคา 34 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg toy100521 : 2018-06-06 21:11:30 ประกวดราคา 34 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/50 mcg 120 dose toy100521 : 2018-06-06 21:08:52 ประกวดราคา 33 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg toy100521 : 2018-06-06 21:07:58 ประกวดราคา 34 อ่าน..
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pyridoxine 50 mg toy100521 : 2018-06-06 21:06:06 ประกวดราคา 34 อ่าน..
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบสีแดง ขนาด 24x24 ซม toy100521 : 2018-06-06 21:04:33 ประกวดราคา 34 อ่าน..
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg toy100521 : 2018-06-06 21:02:58 ประกวดราคา 30 อ่าน..
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Multivitamin syr 60 ml toy100521 : 2018-06-06 21:01:41 ประกวดราคา 31 อ่าน..
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenofibrate 200 mg toy100521 : 2018-06-06 20:52:12 ประกวดราคา 31 อ่าน..
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ Magnesium toy100521 : 2018-06-06 19:22:16 ประกวดราคา 31 อ่าน..
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Urine cleaning toy100521 : 2018-06-06 19:21:17 ประกวดราคา 39 อ่าน..
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Prothrombin time (PT) toy100521 : 2018-06-06 18:06:30 ประกวดราคา 37 อ่าน..
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-06-06 18:05:08 ประกวดราคา 25 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LB LYSE toy100521 : 2018-06-06 18:04:03 ประกวดราคา 34 อ่าน..
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LD LYSE toy100521 : 2018-06-06 18:02:22 ประกวดราคา 32 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit toy100521 : 2018-06-06 18:00:57 ประกวดราคา 37 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับการสอบเทียบอิเลคโตรไลท์ค่าสูง ISE High Calibrator toy100521 : 2018-06-06 17:59:51 ประกวดราคา 31 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับการสอบเทียบอิเลคโตรไลท์ค่าต่ำ ISE Low Calibrator toy100521 : 2018-06-06 17:50:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาอ้างอิงมาตรฐานสำหรับตรวจอิเลคโตรไลท์ ISE Reference solution toy100521 : 2018-06-06 17:49:15 ประกวดราคา 26 อ่าน..
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ ฟอสฟอรัส toy100521 : 2018-06-06 17:47:39 ประกวดราคา 34 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเจือจางส่งตรวจสำหรับการตรวจวัดอิเลคโตรไลท์ ISE Diluent solution toy100521 : 2018-06-06 17:46:22 ประกวดราคา 22 อ่าน..
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจไตรกรีเซอไรค์(Triglyceride) toy100521 : 2018-06-06 17:43:28 ประกวดราคา 28 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ก็อสตัดแผ่น12*12 sathit : 2018-06-06 10:37:09 ประกวดราคา 38 อ่าน..
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ก็อสพับ3*3 นิ้ว 8 ชั้น 5 ชิ้น toy100521 : 2018-06-05 22:37:26 ประกวดราคา 38 อ่าน..
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อสพับ 3x3 นิ้ว 8 ชิ้น toy100521 : 2018-06-05 22:35:48 ประกวดราคา 29 อ่าน..
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ห่อสำเร็จรูปทางชีวภาพ toy100521 : 2018-06-05 22:34:34 ประกวดราคา 34 อ่าน..
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครมิค 2/0 เข็ม 37 toy100521 : 2018-06-05 22:33:03 ประกวดราคา 38 อ่าน..
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โนวาซอร์บ 2/0 เข็ม 26 toy100521 : 2018-06-05 22:31:49 ประกวดราคา 29 อ่าน..
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โนวาซอร์บ 3/0 เข็ม 26 toy100521 : 2018-06-05 22:30:32 ประกวดราคา 40 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG toy100521 : 2018-06-05 22:29:05 ประกวดราคา 38 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-06-05 22:27:54 ประกวดราคา 33 อ่าน..
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ bacteria filter toy100521 : 2018-06-05 22:23:23 ประกวดราคา 32 อ่าน..
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bowie Dick toy100521 : 2018-06-05 22:21:48 ประกวดราคา 37 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG toy100521 : 2018-06-05 22:20:54 ประกวดราคา 26 อ่าน..
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ mask Disposable toy100521 : 2018-06-05 22:19:34 ประกวดราคา 30 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Attest 48 HE toy100521 : 2018-06-05 22:18:15 ประกวดราคา 29 อ่าน..
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Comply Steam Chemical lntegrators 5 toy100521 : 2018-06-05 22:17:14 ประกวดราคา 32 อ่าน..
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg /2 ml inj toy100521 : 2018-06-05 22:15:55 ประกวดราคา 30 อ่าน..
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg toy100521 : 2018-06-05 22:14:41 ประกวดราคา 36 อ่าน..
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thephylline 200 mg toy100521 : 2018-06-05 22:13:29 ประกวดราคา 30 อ่าน..
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol SYR 60 ml. toy100521 : 2018-06-05 22:12:28 ประกวดราคา 26 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-06-05 22:11:33 ประกวดราคา 33 อ่าน..
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscin 20 mg/ml toy100521 : 2018-06-05 22:09:46 ประกวดราคา 35 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxytocin 10 IU inj toy100521 : 2018-06-05 22:08:41 ประกวดราคา 30 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvastatin 10 mg toy100521 : 2018-06-05 22:07:43 ประกวดราคา 29 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg toy100521 : 2018-06-05 22:06:57 ประกวดราคา 32 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ซีซี toy100521 : 2018-06-05 22:06:13 ประกวดราคา 35 อ่าน..
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogeserone acetate 150 mg/ 3 ml inj. toy100521 : 2018-06-05 22:05:16 ประกวดราคา 31 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 50% Glucose inj 50 ml toy100521 : 2018-06-05 22:04:24 ประกวดราคา 35 อ่าน..
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg toy100521 : 2018-06-05 22:03:28 ประกวดราคา 28 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg inj toy100521 : 2018-06-05 22:02:36 ประกวดราคา 30 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 20:35:09 ประกวดราคา 34 อ่าน..
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 20:33:51 ประกวดราคา 36 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องให้บริการทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 20:32:43 ประกวดราคา 28 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 16:43:46 ประกวดราคา 38 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 16:42:39 ประกวดราคา 37 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพิเศษ๒ ตึกกุมารเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 16:41:48 ประกวดราคา 40 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานสำนักงานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 16:40:52 ประกวดราคา 33 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-06-05 16:39:30 ประกวดราคา 34 อ่าน..
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างPC นายจักรพันธ์ สังขะพงษ์ toy100521 : 2018-06-01 18:34:57 ประกวดราคา 55 อ่าน..
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lpratropium 0.02 mg/puff+Fenotreol 0.05 mg/puff inhaler 200 puff toy100521 : 2018-06-01 18:31:41 ประกวดราคา 40 อ่าน..
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rivastigmine 9 mg/ 5cm Transdermal Patch toy100521 : 2018-06-01 18:30:10 ประกวดราคา 45 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alendronate 70 mg+Colecalciferol 5600 IU tab toy100521 : 2018-06-01 18:28:16 ประกวดราคา 32 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cloxacillin 1 gm inj toy100521 : 2018-06-01 18:36:46 ประกวดราคา 44 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol 2 mg/ 5 ml syr toy100521 : 2018-06-01 18:23:53 ประกวดราคา 46 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Baclofen 10 mg toy100521 : 2018-06-01 18:22:03 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lynestrenol 0.5 mg toy100521 : 2018-06-01 18:20:47 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Suxamethonium inj 50 mg/ml toy100521 : 2018-06-01 18:19:28 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nitroglycerin 25 mg/5ml inj toy100521 : 2018-06-01 18:17:51 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-31 18:42:23 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นอะคริลิคขนาด ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-31 18:40:32 ประกวดราคา 46 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับผิวทางเดินทางลาดเป็นผิวทรายล้าง ตึกผู้ป่วยใน ๒ ตึกแพทย์แผนไทย คลังวัสดุการแพทย์ ขนาดพื้นที่รวม ๒๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-31 18:39:25 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-29 10:35:09 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-29 10:33:30 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-29 10:28:42 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-21 15:35:19 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-19 16:03:29 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-19 16:02:38 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-19 16:01:11 ประกวดราคา 46 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:32:36 ประกวดราคา 53 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:30:34 ประกวดราคา 55 อ่าน..
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:29:50 ประกวดราคา 53 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อเลื่อนฝาล็อก จำนวน ๕๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:28:31 ประกวดราคา 56 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียนเพื่อใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:27:33 ประกวดราคา 54 อ่าน..
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกระพริบรอบคัน ๘ จุด ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:25:11 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๓๑ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:24:18 ประกวดราคา 53 อ่าน..
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออโต้เครป-เทป 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-05-09 22:49:39 ประกวดราคา 48 อ่าน..
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อสพับ 3x3 นิ้ว 8 ชิ้น toy100521 : 2018-05-09 22:48:39 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Virkon 5 gm toy100521 : 2018-05-09 22:47:26 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์ 5 ซีซี toy100521 : 2018-05-09 22:46:22 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์ 3 ซีซี toy100521 : 2018-05-09 22:45:37 ประกวดราคา 47 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์ 20 ซีซี toy100521 : 2018-05-09 22:44:44 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า toy100521 : 2018-05-09 22:43:55 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-05-09 22:42:59 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-05-09 22:41:16 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg toy100521 : 2018-05-09 22:40:22 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride for lrrgation 1000 ml. toy100521 : 2018-05-09 22:39:36 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg toy100521 : 2018-05-09 22:38:42 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lpratropium 0.02 mg/puff+Fenotreol 0.05 mg/puff inhaler 200 puff toy100521 : 2018-05-09 22:37:33 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 400 mg toy100521 : 2018-05-09 22:35:11 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg toy100521 : 2018-05-09 22:34:10 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Iron sucrose 100 mg/5 ml inj toy100521 : 2018-05-09 22:33:11 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg toy100521 : 2018-05-09 22:31:52 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-05-09 22:31:11 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl HCL 2 mg toy100521 : 2018-05-09 22:29:14 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-05-09 22:28:28 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone 2 mg toy100521 : 2018-05-09 22:27:21 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ toy100521 : 2018-05-09 22:26:23 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea 10% Cream 35 gm toy100521 : 2018-05-09 22:25:26 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenoterol 1.25 mg+lpratropium 0.5 mg nebuliser in 4 ml และ Sabutamol 0.5% nebuliser 2.5 ml toy100521 : 2018-05-09 22:24:21 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oral Rehydration salt (ORS) for children toy100521 : 2018-05-09 22:20:45 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NOVOMIX 30 100 IU/ml inj 3 ml penfill และ NOVORAPID 100 IU/ml inj 3 ml penfill toy100521 : 2018-05-09 22:19:17 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride for lrrgation 1000 ml. toy100521 : 2018-05-09 22:09:51 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogeserone acetate 150 mg/ 3 ml inj. toy100521 : 2018-05-09 22:07:37 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg toy100521 : 2018-05-09 22:06:41 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg toy100521 : 2018-05-09 22:05:54 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopamide 10 mg/2ml toy100521 : 2018-05-09 22:04:53 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm toy100521 : 2018-05-09 22:03:32 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% sodium chloride for lrrgation 1000 ml. toy100521 : 2018-05-09 22:14:51 ประกวดราคา 48 อ่าน..
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสูตร1 toy100521 : 2018-05-09 22:01:04 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg inj toy100521 : 2018-05-09 22:00:07 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diltiazem capsules 120 mg toy100521 : 2018-05-09 21:59:16 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose(Lac oph) 0.3% eye drop 10 ml toy100521 : 2018-05-09 21:58:06 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm toy100521 : 2018-05-09 21:54:57 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-02 15:52:12 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-10 19:34:53 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-05-02 15:46:24 ประกวดราคา 47 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human rabies immunoglobulin 300 IU/ 2 ML toy100521 : 2018-04-30 21:28:36 ประกวดราคา 50 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิบใส ขนาด 8X12 ซม. และซองซิบสีชาโปร่งแสง ขนาด 10 X 15 ซม. toy100521 : 2018-04-30 21:26:56 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หัวปั้มแอลกอล์ฮอล์ toy100521 : 2018-04-30 21:25:02 ประกวดราคา 49 อ่าน..
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Hyaluronate 0.18% eye drop toy100521 : 2018-04-30 21:23:57 ประกวดราคา 50 อ่าน..
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 4000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-04-30 21:22:25 ประกวดราคา 47 อ่าน..
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 875 mg+ Clavulanic acid 125 mg toy100521 : 2018-04-30 21:21:27 ประกวดราคา 49 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Eposis 5000 IU prefilled syringe toy100521 : 2018-04-30 21:19:43 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ampi 250 mg inj toy100521 : 2018-04-30 21:18:55 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg toy100521 : 2018-04-30 21:17:53 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tiamine inj 100 mg/ml. และ Sodium bicarbonate 300 mg tab toy100521 : 2018-04-30 21:16:38 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atenolol 100 mg toy100521 : 2018-04-30 21:14:22 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbomer Eye Gel 10 กรัม toy100521 : 2018-04-30 21:13:32 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gemfibrozil 300 mg toy100521 : 2018-04-30 21:12:40 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg และ Paracetamol 325 mg tab toy100521 : 2018-04-30 21:11:23 ประกวดราคา 45 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium chloride inj 500 ml toy100521 : 2018-04-30 19:16:45 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Regular lnsulin Human inj (RI)100 IU/Ml 3 ml และ Insulin solube 30%+ Insulin isophane 70% penfill 100 IU/ml in 3 ml toy100521 : 2018-04-30 19:15:15 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clonidine HCL 0.15 mg toy100521 : 2018-04-30 19:08:14 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Drotaverine HCL 40 mg toy100521 : 2018-04-30 19:06:54 ประกวดราคา 52 อ่าน..
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for inj 10 ml. และ Hydrocortisone 100 mg inj toy100521 : 2018-04-30 19:05:33 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ascorbic acid 500 mg toy100521 : 2018-04-30 18:55:16 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl HCL 2 mg toy100521 : 2018-04-30 18:54:20 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg toy100521 : 2018-04-30 18:53:22 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 50% Glucose inj 50 ml toy100521 : 2018-04-30 18:51:34 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenylephrin HCL eye drop 5 ml toy100521 : 2018-04-30 18:50:13 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine jelly 2% 30g, Amiodalone 150 mg/3ml inj,Adenosine 6 mg/2ml inj และ Lidocaine 10% spray 50 ml toy100521 : 2018-04-30 18:45:47 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzyl Benzoate lotion 60 ml. toy100521 : 2018-04-30 18:40:49 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 5 g toy100521 : 2018-04-30 18:39:16 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 200 mg toy100521 : 2018-04-30 18:38:02 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg toy100521 : 2018-04-30 18:36:52 ประกวดราคา 28 อ่าน..
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 5 รายการ toy100521 : 2018-04-30 18:33:00 ประกวดราคา 30 อ่าน..
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กายภาพ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-04-30 18:31:00 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Methamphrtmaime toy100521 : 2018-04-30 18:29:46 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ Magnesium toy100521 : 2018-04-30 18:28:10 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก น้ำยาตรวจหาปริมาณ Carbon Dioxide(CO2) toy100521 : 2018-04-30 18:23:27 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจเอชดีแอล-คอลเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) toy100521 : 2018-04-30 18:22:10 ประกวดราคา 29 อ่าน..
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Creatinine (Enzymatic) toy100521 : 2018-04-30 18:20:22 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจบียูเอ็น (BUN) toy100521 : 2018-04-30 18:17:47 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ อัลบูมิน (Albumin) toy100521 : 2018-04-30 18:16:34 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ โททอล บิลลิรูบิล(Total Billirubin) toy100521 : 2018-04-30 18:11:34 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์ทางจุลทรรศน์ศาสตร์ focus reagent toy100521 : 2018-04-30 18:10:15 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine strip for routine analysis toy100521 : 2018-04-30 18:07:51 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HbA๑c His Hemolysis Wash Solution toy100521 : 2018-04-30 18:05:21 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68LB LYSE toy100521 : 2018-04-30 18:04:13 ประกวดราคา 27 อ่าน..
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด M-68 DS Diluent toy100521 : 2018-04-30 18:03:16 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Urine cleaning toy100521 : 2018-04-30 18:02:16 ประกวดราคา 29 อ่าน..
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กายภาพ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-04-30 17:57:59 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออมัลกัมแคปซูล toy100521 : 2018-04-30 17:54:51 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-04-30 17:53:33 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tensolastic 10 cm x 4.5 M toy100521 : 2018-04-30 17:52:42 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-04-30 17:50:29 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Thermal paper สำหรับเครื่อง EKG toy100521 : 2018-04-30 17:49:15 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dressing set B VP toy100521 : 2018-04-30 17:46:59 ประกวดราคา 31 อ่าน..
1113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก็อสตัดแผ่น 12x12 10 ชิ้น toy100521 : 2018-04-30 17:45:13 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Heparin cap toy100521 : 2018-04-30 17:42:59 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eatension Tube No.7 toy100521 : 2018-04-30 17:41:21 ประกวดราคา 30 อ่าน..
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propylthiouracil tab 50 mg toy100521 : 2018-04-28 18:42:28 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1-B6-B12 Tab toy100521 : 2018-04-28 18:40:40 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide nasal spray 64 mcg/dose 120 doses toy100521 : 2018-04-28 18:39:05 ประกวดราคา 47 อ่าน..
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl HCL 5 mg toy100521 : 2018-04-28 18:36:44 ประกวดราคา 46 อ่าน..
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา capsicum Tincture Cream 15 gm และ Plai Oil cream 35 toy100521 : 2018-04-28 18:35:20 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thephylline 200 mg และ Loteprednot 0.5% eye drop 5 ml toy100521 : 2018-04-28 18:33:05 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา clotrimazole cream 5 gm และ Nytatin Vaginal tablet toy100521 : 2018-04-28 18:49:31 ประกวดราคา 44 อ่าน..
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 125 mg/ 5 ml 30 ml และ Triamcinolone inj toy100521 : 2018-04-28 18:28:55 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ toy100521 : 2018-04-28 18:27:07 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา clindamycin 600 m/4 ml inj toy100521 : 2018-04-28 18:24:48 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-04-28 18:23:32 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvastatin 10 mg toy100521 : 2018-04-28 18:22:38 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone Evohaler 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-04-28 18:19:38 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg/100 ml inj ,omeprazol 40 mg inj และ Diclofenac inj 25 mg toy100521 : 2018-04-28 18:18:11 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ขมิ้นชันแคปซูล 350 mg toy100521 : 2018-04-28 18:15:23 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Get from Aloe Vera 30 gm toy100521 : 2018-04-28 18:14:00 ประกวดราคา 31 อ่าน..
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose(Lac oph) 0.5% eye drop 10 ml toy100521 : 2018-04-28 18:12:08 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nephrosteil 7 % 500 ml toy100521 : 2018-04-28 18:08:33 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg lmplant toy100521 : 2018-04-28 18:07:10 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sennosides B 7.5 mg toy100521 : 2018-04-28 18:06:17 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucosamine sulfate 1500 mg powder toy100521 : 2018-04-28 18:05:14 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg toy100521 : 2018-04-28 18:04:22 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketosteril 0.63 g toy100521 : 2018-04-28 18:03:34 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 2 mg toy100521 : 2018-04-28 18:00:06 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brinzolamide (Azopt)1% eye drops toy100521 : 2018-04-28 17:58:49 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา lsophane insulin Human inj toy100521 : 2018-04-28 17:57:43 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg toy100521 : 2018-04-28 17:55:39 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol SYR 60 ml. toy100521 : 2018-04-28 17:54:43 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Perdnisolone 5 mg toy100521 : 2018-04-28 17:53:46 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naproxen 250 mg toy100521 : 2018-04-28 17:52:54 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Berodual 4 ml Nebulizer และ salbutamol 0.5% neb 2.5 ml toy100521 : 2018-04-28 17:52:05 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyl Salicylate Cram 25 mg toy100521 : 2018-04-28 17:48:06 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alum hydroxide+ Magnesium hydroxide 240 ml toy100521 : 2018-04-28 17:47:01 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Povidine 15 ml. toy100521 : 2018-04-28 17:45:53 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Reciproc file 21 mm toy100521 : 2018-04-28 17:44:38 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:42:35 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:41:45 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:40:50 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:37:42 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:37:00 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 6 toy100521 : 2018-04-28 17:36:08 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคเบอร์ S toy100521 : 2018-04-28 17:35:05 ประกวดราคา 43 อ่าน..
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bactigras 10 ซม.x10ซม toy100521 : 2018-04-28 17:34:12 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore Tape 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-04-28 17:32:21 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 9x20 cm toy100521 : 2018-04-28 17:31:26 ประกวดราคา 34 อ่าน..
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore Tape 1 นิ้ว toy100521 : 2018-04-28 17:30:36 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore Tape 4 นิ้ว toy100521 : 2018-04-28 17:29:43 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโนวาซอร์บ no 2/0 เข็ม 26 มม. toy100521 : 2018-04-28 17:28:48 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโนวาซอร์บ no 0 เข็ม 37 มม. toy100521 : 2018-04-28 17:26:14 ประกวดราคา 32 อ่าน..
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งค์ 10 ซีซี toy100521 : 2018-04-28 17:24:25 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine+Diphenhydramine lotion 60 ml toy100521 : 2018-04-28 17:23:27 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone 1 mg toy100521 : 2018-04-28 17:22:09 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Vaproate 200 mg/ml syr 60 ml toy100521 : 2018-04-28 17:20:49 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ toy100521 : 2018-04-28 17:19:31 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 500 mg toy100521 : 2018-04-28 17:18:33 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg toy100521 : 2018-04-28 17:17:17 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ascorbic acid 100 mg toy100521 : 2018-04-28 17:16:05 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol Drop 15 ml. toy100521 : 2018-04-28 17:14:35 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:13:08 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:12:01 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:11:08 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ดและสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:09:56 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นสติกเกอร์ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:08:44 ประกวดราคา 35 อ่าน..
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดรายชื่อผู้บริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-28 10:07:34 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ tharatip : 2018-04-23 11:19:45 ประกวดราคา 37 อ่าน..
1181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบสายโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-21 11:36:27 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-21 11:34:50 ประกวดราคา 36 อ่าน..
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-21 11:33:04 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-21 11:31:56 ประกวดราคา 38 อ่าน..
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-04-21 11:30:23 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syrige 5 cc toy100521 : 2018-04-19 21:48:09 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 20 mg tablet toy100521 : 2018-04-19 21:47:11 ประกวดราคา 40 อ่าน..
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvastatin 20 mg toy100521 : 2018-04-19 21:46:15 ประกวดราคา 41 อ่าน..
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 400mg +Clavulanate 75 mg 5 ml oral suspension toy100521 : 2018-04-19 21:45:14 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enoxaparin prefill syring 60 mg/ 0.6 ml และ Enoxaparin prefill syring 40 mg/ 0.4 ml toy100521 : 2018-04-19 21:43:05 ประกวดราคา 42 อ่าน..
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จันทน์ลีลาแคปซูล toy100521 : 2018-04-19 21:40:34 ประกวดราคา 33 อ่าน..
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Erythropoetin alpha 4000 iu inj toy100521 : 2018-04-19 21:39:21 ประกวดราคา 39 อ่าน..
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenofibrate 160 mg toy100521 : 2018-04-19 21:36:56 ประกวดราคา 36 อ่าน..