Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

บทความ/ความรู้..

## หัวข้อบทความ/ความรู้ OWNER Views คลิกอ่าน
1 รวมแผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุด ก. ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2023-08-29 19:37:14 108 อ่าน..
2 inforgraphic งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ ๒/๒๕๖๖ sathit : 2023-01-10 16:49:05 240 อ่าน..
3 inforgraphic งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ ๑/๒๕๖๖ sathit : 2023-01-08 11:33:14 229 อ่าน..
4 inforgraphic รอยรู้โรคเบาหวาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2022-12-09 17:54:58 188 อ่าน..
5 inforgraphicความรู้ด้านสุขภาพชุดที่ 2/2565 (โจนสลัด) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2022-11-27 14:47:39 195 อ่าน..
6 inforgraphicความรู้ด้านสุขภาพชุดที่ 1/2565 (โจนสลัด) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2022-11-27 14:35:07 216 อ่าน..
7 คู่มือ KEY MESSAGE ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย sathit : 2022-11-25 15:23:01 1351 อ่าน..
8 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก sathit : 2022-11-12 10:53:18 485 อ่าน..
9 inforgraphicความรู้ด้านสุขภาพชุดที่ 1/2565 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2022-10-31 15:18:33 274 อ่าน..
10 บทความสุขภาพ "โรคที่มักพบกันบ่อยๆ" และเป็นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย sathit : 2022-10-15 11:31:24 405 อ่าน..
11 คู่มือเรื่อง...การป้องกันโรค และดูแลสุขภาพในภาวะ น้ำท่วม sathit : 2022-10-02 10:37:01 227 อ่าน..
12 บทความสุขภาพ โรคที่่มักจะเกิดขึ้นในฤดูฝน sathit : 2023-08-12 14:05:00 280 อ่าน..
13 โปสเตอร์ความรู้ด้านสุขภาพ"พิชิตอ้วน พิชิตเบาหวาน" sathit : 2022-09-11 14:48:33 239 อ่าน..
14 รู้ทันโรคมือ เท้า ปาก sathit : 2022-09-04 15:23:34 350 อ่าน..
15 สาระความรู้เรื่องโรคหัวใจ sathit : 2023-08-12 14:04:08 251 อ่าน..
16 สาระสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไต จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-09-05 17:20:32 223 อ่าน..
17 สาระสุขภาพ ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-08 19:09:18 247 อ่าน..
18 รวมบทความสุขภาพชุดที่ 2 (เรื่องกัญชา)งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-06 15:54:10 235 อ่าน..
19 inforgraphic ฝีดาษวานร sathit : 2022-08-06 10:30:27 227 อ่าน..
20 รวมบทความสุขภาพชุดที่ 1 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม sathit : 2022-08-06 09:41:32 287 อ่าน..
21 โปสเตอร์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) sathit : 2022-08-04 18:00:52 206 อ่าน..
22 คู่มือรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง sathit : 2022-08-03 17:20:56 246 อ่าน..
23 คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation.pdf sathit : 2022-02-27 13:32:43 283 อ่าน..
24 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน.pdf sathit : 2022-02-27 13:31:53 281 อ่าน..
25 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุดที่ 2 ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2022-02-09 17:34:54 587 อ่าน..
26 โปสเตอร์ "กินเพื่อพิชิตโรคความดันโลหิตสูง" sathit : 2022-01-28 15:05:13 450 อ่าน..
27 โปสเตอร์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง sathit : 2022-01-26 17:52:07 450 อ่าน..
28 แผ่นพลิกความรู้ด้านสุขภาพ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" sathit : 2022-01-26 17:44:03 482 อ่าน..
29 แผ่นพับ โรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ (คณะพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล) จำนวน 38 เรื่อง sathit : 2021-10-16 11:50:48 503 อ่าน..
30 สื่อสิ่งพิมพ์ อย. sathit : 2021-10-08 19:38:36 330 อ่าน..
31 คู่มือวัคซีนสู้โควิด sathit : 2021-05-18 10:05:26 467 อ่าน..
32 แนวทางและคู่มือปฏิบัติงาน โรคไข้เลือดออก, โรคมาลาเรีย, ไวรัสซิกา, ไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคเท้าช้าง, กีฏวิทยา, เครื่องพ่นหมอกควัน, โครงการพระราชดำริมาลาเรีย และแนวทางการดำเนินงานกองฯ sathit : 2020-10-18 09:01:48 571 อ่าน..
33 28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ sathit : 2020-05-30 08:24:22 778 อ่าน..
34 หนังสือคู่มือความรู้ด้านสุขภาพกรมอนามัย รวบรวมเผยแพร่โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-05-16 11:32:49 840 อ่าน..
35 คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน sathit : 2020-05-04 11:39:30 741 อ่าน..
36 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุดที่ 1 ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2020-03-28 14:28:47 7581 อ่าน..
37 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) sathit : 2020-03-05 12:39:17 896 อ่าน..
38 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพ รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-02-23 15:55:34 899 อ่าน..
39 สื่อความรู้ด้านสุขภาพ infographic โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2020-03-05 11:57:04 794 อ่าน..
40 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) sathit : 2020-02-04 08:41:57 681 อ่าน..
41 ความรอบรู้มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต sathit : 2020-01-22 15:31:19 665 อ่าน..
42 บทความสุขภาพ กินดี กินถูกหลัก สุขภาพแข็งแรง sathit : 2019-12-11 18:44:49 684 อ่าน..
43 youtube ความรู้ด้านสุขภาพ นายแพทย์สฤษฏ์ ถอสุวรรณ์(หมอทีม) sathit : 2019-11-27 17:28:41 1346 อ่าน..
44 คลังความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2019-11-22 11:53:27 588 อ่าน..
45 สื่อความรู้ด้านสุขภาพ infographic งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-11-18 19:13:17 638 อ่าน..
46 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศิกายนของทุกปี ด้วยบทความสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน sathit : 2019-11-15 11:56:59 769 อ่าน..
47 สื่อสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน sathit : 2019-11-13 09:39:02 439 อ่าน..
48 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ sathit : 2019-11-12 13:46:30 541 อ่าน..
49 บทความสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-11-04 19:40:51 1188 อ่าน..
50 บทความสุขภาพ 15 เรื่อง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-10-27 15:40:37 614 อ่าน..
51 พัฒนาการเด็ก 0-1 ปี ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-10-10 13:17:47 582 อ่าน..
52 โรคในเด็ก จำนวน 22 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-10-09 13:51:11 702 อ่าน..
53 รอบรู้เรื่องกัญชา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-10-03 13:18:15 642 อ่าน..
54 สื่อแผ่นพับสุขศึกษาจำนวน 6 เรื่อง ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-09-29 15:05:16 712 อ่าน..
55 ชุดแผ่นพลิกความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-09-10 17:34:53 659 อ่าน..
56 วารสารรู้ไว้...ห่างไกลโรคเบาหวาน (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2019-08-31 11:46:47 578 อ่าน..
57 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพPDF จำนวน 106 เรื่อง ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2019-08-30 17:00:10 610 อ่าน..
58 คู่มืออาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน sathit : 2019-08-21 16:54:58 592 อ่าน..
59 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น sathit : 2019-08-18 09:16:56 483 อ่าน..
60 ชุดนิทรรศการการ์ตูนความรู้เรื่อง ลดพุงอย่างเข้าใจ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลมูลด้านสื่อสุขศึกษาฯ) sathit : 2019-08-14 14:55:30 604 อ่าน..
61 ชุดนิทรรศการการ์ตูน ความรู้เรื่อง กินเค็มแล้วเป็นไง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลมูลด้านสื่อสุขศึกษาฯ) sathit : 2019-08-14 14:50:20 547 อ่าน..
62 รับมือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “NCDs” sathit : 2019-08-13 15:52:15 658 อ่าน..
63 โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2019-08-09 10:43:43 745 อ่าน..
64 วารสารโรคไต...ภัยร้ายใกล้ตัว โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-08-09 10:51:08 585 อ่าน..
65 รอบรู้เรื่องมะเร็ง sathit : 2019-08-02 11:28:29 626 อ่าน..
66 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 6 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-07-29 14:41:30 714 อ่าน..
67 หลักสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009 (ฐานข้อมูลด้านสุขศึกษา ประจำปี 2562) sathit : 2019-07-25 17:44:58 618 อ่าน..
68 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา ประจำปี 2562) sathit : 2019-07-11 15:33:22 687 อ่าน..
69 แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ สื่อความรู้สุขภาพสำหรับประชาชน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล sathit : 2019-07-04 15:33:37 535 อ่าน..
70 คู่มือ/หนังสือ สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-07-03 15:58:12 607 อ่าน..
71 infographic โรคไข้เลือดออก งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-07-01 18:29:33 960 อ่าน..
72 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 sathit : 2019-06-28 11:05:47 2838 อ่าน..
73 รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซี่ยน 16 มิถุนายน 2562 รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2019-06-26 15:59:21 588 อ่าน..
74 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 5 จำนวน 10 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-06-20 19:50:35 582 อ่าน..
75 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 4 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-05-06 14:17:02 589 อ่าน..
76 โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-05-02 17:17:53 651 อ่าน..
77 โปสเตอร์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ผลิตและเผยแพร่โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม(ฐานข้อมูลด้า่นสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-04-27 14:43:57 609 อ่าน..
78 บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 3 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-04-24 14:09:09 689 อ่าน..
79 รวมแผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพประจำปี 2562 จำนวน 101 เรื่อง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-08-29 13:34:54 872 อ่าน..
80 รวมคู่มือความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 30 เรื่อง รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-04-20 14:52:27 686 อ่าน..
81 คู่มือโรคที่มากับฤดูร้อน sathit : 2019-04-20 10:00:46 651 อ่าน..
82 บทความสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ชุดที่ 2 จำนวน 50 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่ิอสุขศึกษา) sathit : 2019-04-14 15:16:51 813 อ่าน..
83 8 วิธีขับขี่ ให้สงกรานต์นี้กลับบ้านปลอดภัย sathit : 2019-04-11 14:32:32 469 อ่าน..
84 สัปดาห์รณรงค์วัน"วัณโรคโลก" sathit : 2019-03-20 14:41:29 1343 อ่าน..
85 รอบรู้โรคไข้ชิกุนคุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) : 2019-01-29 10:48:05 540 อ่าน..
86 รวมบทความความรู้ด้านสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ชุดที่ 1 ประจำปี 2562 sathit : 2019-01-02 14:14:03 621 อ่าน..
87 โปสเตอร์ความโรคเรื่องโรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-12-03 13:57:17 684 อ่าน..
88 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2018-12-03 13:51:43 511 อ่าน..
89 นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) sathit : 2018-11-21 15:42:39 520 อ่าน..
90 10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ sathit : 2018-09-21 12:33:58 489 อ่าน..
91 หนังสือธรรมะ โดยท่านปัญญา นันทภิกขุ sathit : 2018-09-18 16:20:47 524 อ่าน..
92 สปสช.หนุนมติ สธ.ห้ามใช้ 3 ยากำจัดศัตรูพืช 3 ปี พบผู้เสียชีวิต 1.7 พันราย รักษาปีละ 5 พันราย sathit : 2018-09-13 14:05:14 485 อ่าน..
93 ข่าวสารด้านสุขภาพจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร sathit : 2018-09-03 13:48:28 529 อ่าน..
94 เพราะ ‘ขยะ’ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว sathit : 2018-08-31 14:33:50 507 อ่าน..
95 ที่กินอยู่ คลีนไหม? sathit : 2018-08-31 13:54:54 511 อ่าน..
96 อะไรจริง อะไรปลอม? sathit : 2018-08-31 13:51:10 507 อ่าน..
97 สมาคมโรคไตฯยืนยัน ไม่มีสมุนไพรใดรักษาโรคไตได้ sathit : 2018-08-31 13:33:21 493 อ่าน..
98 รวมบทความสุขภาพที่น่าสนใจ...งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2018-08-31 14:55:57 692 อ่าน..
99 ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 –2561) sathit : 2018-08-23 14:23:41 499 อ่าน..
100 ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา sathit : 2018-08-23 14:21:41 469 อ่าน..
101 ผลักดัน ‘กระชายดำ ไพล บัวบก ขมิ้นชัน’ เป็น 4 สุดยอดสมุนไพรกระตุ้นเศรษฐกิจ sathit : 2018-08-23 14:26:12 445 อ่าน..
102 ดีเดย์ 1 ต.ค.61 รพ.สังกัด สธ.ทุกแห่ง เลิกใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ผู้ป่วยพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน sathit : 2018-08-23 14:19:03 515 อ่าน..
103 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสิทธิหลักประกันสุขภาพปี 2562 sathit : 2018-08-23 14:17:42 460 อ่าน..
104 ความจริง 'ไขมันทรานส์' sathit : 2018-08-23 14:14:50 504 อ่าน..
105 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน2561) sathit : 2018-06-22 11:37:35 2358 อ่าน..
106 หน้าฝนนี้ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนู..งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบท่าตูม sathit : 2018-06-21 14:15:45 485 อ่าน..
107 รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก(รณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2018-06-21 13:58:08 629 อ่าน..
108 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก(17 พฤษภาคมของทุกปี) sathit : 2018-05-18 16:52:05 2301 อ่าน..
109 รู้ทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง sathit : 2018-05-08 11:12:57 532 อ่าน..
110 โปสเตอร์โรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-03-12 18:14:41 684 อ่าน..
111 คู่มือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข sathit : 2018-02-17 15:31:03 557 อ่าน..
112 โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า sathit : 2018-04-17 09:28:14 2302 อ่าน..
113 หวาน มัน เค็ม ใครกันแน่ร้ายกว่ากัน sathit : 2018-01-30 15:11:00 629 อ่าน..
114 หวาน ซ่อน ร้าย sathit : 2018-01-30 14:25:16 588 อ่าน..
115 โรคสมาธิสั้น : เป็นได้ เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม sathit : 2018-01-30 10:19:28 582 อ่าน..
116 เสียงแหบเรื้อรัง...ระวังมะเร็งกล่องเสียง sathit : 2018-01-30 10:13:50 522 อ่าน..
117 รอบรู้เรื่องโรคไต(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-25 13:43:59 706 อ่าน..
118 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปาก sathit : 2018-01-24 15:23:31 1214 อ่าน..
119 คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส.(ตามกลุ่มวัย) sathit : 2018-01-24 15:24:44 621 อ่าน..
120 งานสุขศึกษาและประชาสัมพนธ์ ร่วมรณค์ให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน"เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย" sathit : 2018-01-24 15:29:43 831 อ่าน..
121 คู่มือความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง sathit : 2018-01-12 11:39:31 724 อ่าน..
122 โปสเตอร์ความโรคเรื่องโรคเบาหวาน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-12 10:51:54 972 อ่าน..
123 รวมบทความสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ ๑ sathit : 2018-01-11 14:27:52 764 อ่าน..
124 รอบรู้เรื่องโรคมะเร็ง (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-22 16:15:03 531 อ่าน..
125 เกาะติดสถานการณ์ข่าว เจาะลึกระบบสุขภาพ โดย...งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์... sathit : 2017-12-15 14:51:00 588 อ่าน..
126 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพทั่วไป(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2017-12-09 15:36:07 540 อ่าน..
127 โปสเตอร์อุบัติเหตุและการป้องกัน(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:32:03 2630 อ่าน..
128 โปสเตอร์อุบัติเหตุและการป้องกันการจมน้ำ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:35:03 517 อ่าน..
129 โปสเตอร์ ขอความช่วยเหลือรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2018-01-24 15:35:56 845 อ่าน..
130 โปสเตอร์ รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม) sathit : 2018-02-04 14:13:47 590 อ่าน..
131 รายการชีวิตชีวาFM (ทุ่งใหญ่เรดิโอ) sathit : 2017-11-11 10:51:03 562 อ่าน..
132 "รายการชีวิตชีวา"ออกอากาศทางช่อง 3 HD. sathit : 2017-11-11 10:24:25 458 อ่าน..
133 คู่มือความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2017-11-03 15:42:24 594 อ่าน..
134 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-12-05 17:13:43 76898 อ่าน..
135 หนังสือธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ จำนวน 22 เรื่อง (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2017-10-05 10:26:20 651 อ่าน..
136 บทความสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม 2560 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม) sathit : 2017-08-08 11:39:32 1194 อ่าน..
137 บทความสุขภาพทั่วไป(งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตูม ปี 2560) sathit : 2017-02-08 11:52:50 844 อ่าน..
138 คลังสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ sathit : 2016-09-08 11:34:02 673 อ่าน..
139 แผ่นพับความรู้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ sathit : 2016-06-15 09:47:21 795 อ่าน..
140 บทความสุขภาพ โรคและการป้องกัน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2016-06-03 11:06:04 732 อ่าน..
141 newsinfographic ด้านสุขภาพ sathit : 2016-09-08 11:47:52 706 อ่าน..
142 บทความสุขภาพโรคเกี่ยวกับเด็ก sathit : 2016-05-23 14:47:15 725 อ่าน..
143 โปสเตอร์พิชิตอ้วนพิชิตเบาหวาน(ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ sathit : 2016-05-20 09:27:50 897 อ่าน..
144 โปสเตอร์เรื่องยาและเวชภัณฑ์ sathit : 2016-02-10 15:54:19 1157 อ่าน..
145 ชุดแผ่นพลิกความรู้ด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) sathit : 2019-09-10 17:26:49 927 อ่าน..
146 ความรู้สำหรับประชาชน เรื่องโรคภัยสุขภาพในฤดูหนาว ชุดที่ 1 sathit : 2015-10-15 09:51:37 640 อ่าน..
147 บทความสุขภาพที่น่าสนใจ(งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตูม) sathit : 2015-10-16 10:39:36 761 อ่าน..
148 ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง sathit : 2015-10-02 16:06:45 906 อ่าน..
149 ...รู้เท่าทันไวรัสเมอร์ส...ตัวร้าย... sathit : 2015-06-16 11:57:36 739 อ่าน..
150 สปอตวิทยุความรู้ด้านสุขภาพ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-05-12 11:26:58 676 อ่าน..
151 บทความสุขภาพจิตน่ารู้...ฐานข้อมูลด้านสื่อ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-02-28 08:39:27 742 อ่าน..
152 บทความสุขภาพชุดที่ ๔ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-12-11 11:35:37 800 อ่าน..
153 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพPDF...ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2015-12-25 11:21:23 9859 อ่าน..
154 สาระสุขภาพด้านโภชนาการ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:40:24 928 อ่าน..
155 บทความสุขภาพ ชุดที่ ๓ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:39:56 764 อ่าน..
156 พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ ฐานข้อมูลด้านสื่อ(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:39:29 752 อ่าน..
157 สารคดี"ถนนสายสุขภาพ "ตอน รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ลูกน้ำ,วัณโรค,บุหรี่,เหล้า 045 . sathit : 2014-10-31 13:45:15 709 อ่าน..
158 บทความสุขภาพชุดที่ ๒ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:38:05 900 อ่าน..
159 บทความสุขภาพชุดที่ ๑ ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์) sathit : 2014-11-24 13:37:33 808 อ่าน..
160 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายในโรงพยาบาลท่าตูม tharatip : 2014-06-11 14:25:39 835 อ่าน..
161 5 โรคฮิตของคนติดจอ tharatip : 2014-06-11 15:26:22 1506 อ่าน..
162 NCDs กลุ่มโรคที่คุณสร้างเอง tharatip : 2014-06-11 15:49:05 758 อ่าน..
163 ปัจจุบันหลายคนตระหนักดีว่า "อ้วน" มากเกินไปไม่ดีกับสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผอมมากจะดีกับสุขภาพ+น้ำหนักตัวที่พอดี ไม่อ้วนและผอมคงจะดีที่สุด tharatip : 2014-07-09 11:08:58 1276 อ่าน..
164 หลักการขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัย tharatip : 2014-07-09 11:17:59 855 อ่าน..
165 สารฟอกขาวในถั่วงอก tharatip : 2014-07-09 11:45:28 1109 อ่าน..
166 ปวดหลัง ป้องกันได้โดยพฤติกรรม tharatip : 2014-07-09 13:01:04 884 อ่าน..
167 คุณ ‘อ้วนลงพุง’ หรือเปล่า tharatip : 2014-07-09 13:05:24 1136 อ่าน..
168 ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ทำให้ดวงตามีการใช้งานอย่างหนัก tharatip : 2014-07-21 11:29:05 732 อ่าน..
169 “สมอง” เจริญเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องจนถึงอายุ 25 ปี และจะเริ่มเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น tharatip : 2014-07-21 11:32:17 761 อ่าน..
170 กรมแพทย์แผนไทยฯ แนะกิน “ขิง ข่า ตะไคร้ ผลไม้ตามฤดูกาล” ช่วงปรับร่างกายให้อบอุ่น เพิ่มพลังงาน หลังพบอากาศเริ่มเย็นลง แนะต้องปรับพร้อมธาตุประจำเดือนเกิด หากยังป่วยยาแผนไทยประจำบ้าน 10 ตัวช่วยได้ tharatip : 2014-07-21 11:36:13 726 อ่าน..
171 โรคเครียด อาการ สาเหตุ วิธีการรักษา โรคเครียด tharatip : 2014-07-21 11:40:20 711 อ่าน..
172 เดินทางอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ด้วยแอพ Safemate admin : 2014-04-17 22:38:35 658 อ่าน..