Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2557

Owner : maprangz | 2014-06-13 15:28:02

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2557

           สามารถDownloadเอกสารได้ตามLinkด้านล่าง

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(May2014).pdf

ที่มาของข้อมูล : ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์