Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

เอกสารประกอบการอบรมเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตูพืชปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ สมุนไพรล้างพิษ อำเภอท่าตูม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม

Owner : maprangz | 2016-06-01 10:12:39

รายละเอียด..

 โครงการ"พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตูพืชปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ สมุนไพรล้างพิษ" อำเภอท่าตูม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม

1. เกษตรกรปลอดโรค.ppt

2. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย???.ppt

3. สมุนไพรล้างพิษ.ppt

4. การอ่านฉลาก

5. ข้อมูลสารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้(Thai-pan)-1

6. ข้อมูลสารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้(Thai-pan)-2

7. ข้อมูลสารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้(Thai-pan)-3

8. คู่มือเกษตรกรปลอดโรคฯ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

9. การดำเนินงานอาชีวอนามัย ในรพ.สต.

10. มาตรฐานและเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยในรพ.สต.

11. แบบซักประวัติเพื่อการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น

12. คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับจนท.สาธารณสุข-new-farmers

13. แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นบก.1-56

14. แบบสอบถามความรู้เรื่องการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

15. แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

16. แบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพเกษตรกร)