Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพPDF...ฐานข้อมูลด้านสื่อ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

รายละเอียด..

๑.กินอย่างไรห่างไกลโรคd.pdf

๒.5 ทำต้านมะเร็งd.pdf

๓.5 ไม่ห่างไกลมะเร็งd.pdf

๔.7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งd.pdf

๕.10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่d.pdf

๖.การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุd.pdf

๗.การดูแลตนเองเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งๅก.pdf

๘.การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหารd.pdf

๙.การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันd.pdf

๑๐.การทดสอบสมรรถภาพทางกายd.pdf

๑๑.การนับคาร์ไบไฮเดรทd.pdf

๑๒.การปฏิบัติตัวเมื่อท่านเกืดเนื้อเยื่อเซล์อักเสบd.pdf

๑๓.การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจกd.pdf

๑๔.การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานd.pdf

๑๕.การป้องกันโรคอุจจาระร่วงd.pdf

๑๖.การป้องกันให้ปลอดภัยและปลอดโรคในช่วงน้ำท่วมd.pdf

๑๗.การเลือกฉัตรภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์d.pdf

๑๘.การเลือกซื้อน้ำมันประกอบอาหาร.pdf

๑๙.การเลือกอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์d.pdf

๒๐.ไข้กาฬหลังแอ่นd.pdf

๒๑.ไข้เลือดออกd.pdf

๒๒.ไข้หวัดใหญ่d.pdf

๒๓.ความดันโลหิตสูงd(1).pdf

 ๒๔.ความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพาตd.pdf

๒๕.คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังทำผ่าตัดเต้านมd.pdf

๒๖.เช็คโรคจากอาการปวดท้องd.pdf

๒๗.ท่ายืดเหยีดกล้ามเนื้อระหว่างทำงานในสำนักงานd.pdf

๒๘.ทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูงd.pdf

๒๙.บาดเจ็บที่ศีรษะd.pdf

๓๐.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ความดัน หัวใจและหลอดเลือดd.pdf

๓๑.โภชนาการหญิงตั้งครรภ์d.pdf

๓๒.มะเร็งตับd.pdf

๓๓.มะเร็งปากมดลูกd.pdf

๓๔.มะเร็งลำไส้ใหญ่d.pdf

๓๕.มารดาหลังคลอดควรจะทำอย่างไรd.pdf

๓๖.มารู้จักเบาหวานกันดีกว่าd.pdf

๓๗.เรียนรู้อยู่กับเอชไอวีd.pdf

๓๘.โรคกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาทd.pdf

๔๐.โรคกระเพาะอาหารd.pdf

๔๑.โรคข้อเข่าเสื่อมd.pdf

๔๒.โรคข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุนd.pdf

๔๓.โรคความดันโลหิตสูง02d.pdf

๔๔.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์d.pdf

๔๕.โรคที่เกิดจากความร้อนd.pdf

๔๖.โรคไทรอยด์d(1).pdf

๔๗.โรคมือเท้าปากd(1).pdf

๔๘.ลดพุง ลดอ้วน ลดโรคd(1).pdf

๔๙.ล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างd.pdf

๕๐.อาหารสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงd.pdf

๕๑.อาหารสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงd.pdf

๕๒.อาหารวัยทารกd.pdf

๕๓.อาหารเพื่อการดูสุขภาพd.pdf

๕๔.อาหารผู้สูงอายุd.pdf

๕๕.อาการผิดปกติของหูที่ควรพบแพทย์d.pdf

๕๖.อันตรายจากอาหารทอดซ้ำd.pdf

๕๗.ออกกำลังกายกับโรคเบาหวานd.pdf

๕๘.ไวรัสตับอักเสบบีd.pdf

๕๙.วิธีเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายd.pdf

๖๐.วิธีคิดเชิงบวกd.pdf

๖๑. กรดไหลย้อน.pdf

 ๖๒.กินอย่างไรกับเบาหวาน.pdf

๖๓.กินอย่างไรไม่เป็นความดันโลหิตสูง.pdf

๖๔.ไขมันในเลือดสูง.pdf

๖๕.โซเดียม.pdf

๖๖.โซเดียมคืออะไร.pdf

๖๗.ทำไมจึงต้องอ่านฉลากโภชนาการ.pdf

๖๘.เป็นความดันโลหิตควรเลือกกินอาหารอย่างไร.pdf

๖๙.รู้จักโรคความดันโลหิตสูง.pdf

๗๐.โรคเบาหวาน.pdf

๗๑.ลดอาหารหวานหลีกเลี่ยงอาหารมัน___รู้ทันอาหารเค็ม.pdf

๗๒.หลักเกณฑ์การเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.pdf

๗๓.มารู้จักเบาหวานกันดีกว่า.pdf

๗๔การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน.pdf

๗๕.กินอย่างไรกับเบาหวาน(1).pdf

๗๖.ออกกำลังกายกับโรคเบาหวาน.pdf

๗๗.โปสเตอร์รู้ทันเบาหวาน.pdf

๗๘.กายบริหารหลังผ่าตัด.pdf

๗๙.การดูแลตนเองเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด.pdf

๘๐.การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดตา.pdf

๘๑.การปฏิบัติตัวเมื่อใส่เฝือก.pdf

๘๒.การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ.pdf

๘๓.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.pdf

๘๔.ความเครียด.pdf

๘๕.ฉี่หนู.pdf

๘๖.ท่านเครียดแค่ไหน.pdf

๘๗.ทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ.pdf

๘๘.ทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง.pdf

๘๙.ปวดหลังปวดเอวจะทำอย่างไร.pdf

๙๐.ป้องกันโรคไตเรื้อรัง.pdf

๙๑.ปัญหาของวัยรุ่น.pdf

๙๒.มะเร็งเต้านม(1).pdf

๙๓.มือเท้าปาก.pdf

๙๔.ยาบ้าอย่าริลอง.pdf

๙๕.ระวังคลอดก่อนกำหนดอันตราย.pdf

๙๖.รู้ทันความดันโลหิตสูง.pdf

๙๗.รู้ไว้ก่อนป้องกันโรคเบาหวาน.pdf

๙๘.โรคกรดไหลย้อน.pdf

๙๙.โรคกระเพาะอาหาร.pdf

๑๐๐.โรคตับแข็ง.pdf

๑๐๑.โรคเบาหวานกับการดูแลตนเอง.pdf

๑๐๒.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.pdf

๑๐๓.ไวรัสตับอักเสบบี.pdf

๑๐๔.หลอดเลือดแดงหัวใจตีบ.pdf

๑๐๕.หัวใจขาดเลือด(1).pdf

๑๐๖.ทารกคลอดก่อนกำหนด.pdf