Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดข่าว..

จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2566

 1. ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 4. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

5.วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 

  ปีงบประมาณ 2565

 1. ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 4. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

5.วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564

 1. ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 4. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

5.วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 


 ปีงบประมาณ 2563

 1. ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 4. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)
 
 5.วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง


ปีงบประมาณ 2562

 1. ตัวชี้วัด/คำสั่ง

 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 3. รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   งบลงทุน

   งบดำเนินงาน

 4. รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

 5. วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง