Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News!  โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดข่าว..

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม  มอบหมายให้นายวรินทร สะอาดยิ่ง  รองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลท่าตูม ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓" ตามนโยบาย MOPH Zero Tolerance เน้นมาตรการ  ๓ป ๑ค ปลุกปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต