Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA)

โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA)

รายละเอียดข่าว..

โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA)

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นพ.วรินทร  สะอาดยิ่ง    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA) ของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมธรรมรังษี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและผู้สนใจของโรงพยาบาลท่าตูม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอท่าตูม และบุคลากรสาธารณสุขอำเภออื่นที่มีความสนใจ รวมทั้งหมด  ๑๔๐  คน