Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดข่าว..

โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

  ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการลดอัตราการตาบอดจากต้อกระจก  ภาวะแทรกซ้อนและความพิการเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรู้ดูแลสุขภาพดวงตาของตนเองได้  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดังกล่าวได้ดำเนินการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 60 ราย 62 ดวงตา

 

สรุปยอดผ่าตัดต้อกระจก

จำนวนผู้ป่วย 60 ราย ผ่าตัด จำนวน 62 ดวงตา

Phaco c IOL. จำนวน 32 ดวงตา

ECCE c IOL  จำนวน 30 ดวงตา 

Excision.Pterygium  จำนวน 1 ดวงตา