Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2565

รายละเอียดข่าว..

โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง

  ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการลดอัตราการตาบอดจากต้อกระจก  ภาวะแทรกซ้อนและความพิการเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรู้ดูแลสุขภาพดวงตาของตนเองได้  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดังกล่าวได้ดำเนินการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ซึ่งมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 72 ราย 75 ดวงตา

 

สรุปยอดผ่าตัดต้อกระจก

จำนวนผู้ป่วย 72 ราย ผ่าตัด จำนวน 75 ดวงตา

Phaco c IOL. จำนวน 43 ดวงตา

ECCE c IOL  จำนวน 30 ดวงตา 

ECCE with IOL  จำนวน 2 ดวงตา