Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! อย. ไม่ขยายเวลาส่งคืนยา เดินหน้าออกมาตรการคุมเข้มการสั่งซื้อซูโดอีเฟดรีนทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย

รายละเอียดข่าว..

อย. ไม่ขยายเวลาส่งคืนยา เดินหน้าออกมาตรการคุมเข้มการสั่งซื้อซูโดอีเฟดรีนทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย
พ้นระยะผ่อนผันให้สถานพยาบาล/คลินิกที่ไม่ต้องการครอบครองยาสูตรซูโดอีเฟดรีนและร้านขายยา ส่งคืนยาให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแล้ว อย. ย้ำ! ไม่ขยายเวลาอย่างแน่นอน เผยยอดส่งคืนยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน รวมปริมาณ 20,780,925 เม็ด/แคปซูล ยาน้ำ 11,713,120 มิลลิลิตร พร้อมวางมาตรการควบคุมการขายยา ซูโดอีเฟดรีนทุกสูตรผ่านระบบ computer online ซึ่งทั้ง อย. และผู้ขายสามารถตรวจสอบได้ทันที

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฯ กำหนดให้ยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนทุกตำรับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2555 โดยคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ไม่ประสงค์จะใช้ยาดังกล่าว และไม่มีใบอนุญาตครอบครองฯ รวมทั้งร้านขายยาทุกแห่งต้องส่งยาดังกล่าวคืนแก่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ค. 2555 ซึ่งที่ผ่านมานั้น อย.ได้ประชาสัมพันธ์ให้มีการส่งคืนยา รวมทั้งแนะแนวทางการส่งคืนยาให้ทันกำหนด อีกทั้งอำนวย ความสะดวกโดยเปิดพื้นที่ใน อย. ให้เป็นศูนย์กลางรับคืนยา ขณะนี้ได้พ้นกำหนดเวลาแล้ว และ อย. จะไม่ขยายเวลาการส่งคืนยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนอย่างแน่นอน สำหรับจำนวนผู้ส่งคืนยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน ยอดรวม ณ วันที่ 4 พ.ค. 2555 รวมปริมาณ 20,780,925 เม็ด/แคปซูล ยาน้ำ 11,713,120 มิลลิลิตร

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า มาตรการในการกำกับดูแลผู้ซื้อซึ่งประกอบไปด้วยสถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลเอกชน และคลินิกที่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ประสงค์จะใช้ยาดังกล่าว อย.กำหนดให้สถานพยาบาล/คลินิกแต่ละแห่งต้องจัดทำแผนการซื้อยาและประมาณการจำนวนที่จะใช้ประจำปี ทั้งนี้ ในการจัดซื้อผู้อำนวยการสถานพยาบาล/คลินิก ต้องเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อยาซูโดอีเฟดรีนทุกสูตร กรณีที่เป็นคลินิก สามารถสั่งซื้อยาเม็ด/แคปซูลได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 เม็ด/แคปซูล และยาน้ำซื้อได้ไม่เกิน 150 ขวด ๆ ละ 60 มิลลิลิตร กรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สามารถสั่งซื้อยาเม็ด/แคปซูลได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 เม็ด/แคปซูล และยาน้ำซื้อได้ไม่เกิน 300 ขวด ขวดละ 60 มิลลิลิตร ทั้งนี้ สามารถส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้โดยตรง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสำเนาใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ทุกครั้ง

กรณีสถานพยาบาล/คลินิกใดมีความจำเป็นต้องใช้ยาเกินจำนวนดังกล่าวให้ยื่นแผนการสั่งซื้อต่อ อย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย อย. จะพิจารณาและตรวจสอบจากฐานข้อมูลการใช้ยาย้อนหลัง โดยในวันที่ 18 พ.ค. นี้ อย.จะจัดประชุมหารือกับผู้จำหน่ายเพื่อให้รายงานการขายผ่านระบบ computer online รวมทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 อย่างเคร่งครัด และจะจัดอบรมการใช้รายงานการขายผ่านระบบ computer online ภายในเดือน พ.ค. นี้ ด้วยเช่นกัน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 5 พฤษภาคม 2555