Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวการประชุม/อบรม..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 งานอุบัติเหตุฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ ทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน beawsak : 2018-05-24 15:09:40 ประชุม/อบรม 141 อ่าน..
2 โรงพยาบาลท่าตูม จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย beawsak : 2018-05-08 17:55:16 ประชุม/อบรม 82 อ่าน..
3 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ beawsak : 2018-04-04 17:55:04 ประชุม/อบรม 120 อ่าน..
4 งานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลท่าตูมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ beawsak : 2017-05-21 14:22:28 ประชุม/อบรม 311 อ่าน..
5 โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐" beawsak : 2017-04-09 10:57:34 ประชุม/อบรม 233 อ่าน..
6 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการฝึกอบรมบุคลากร ?ด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560? beawsak : 2017-02-22 14:07:17 ประชุม/อบรม 234 อ่าน..
7 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 beawsak : 2016-09-15 11:15:00 ประชุม/อบรม 337 อ่าน..
8 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร beawsak : 2016-04-10 15:40:46 ประชุม/อบรม 257 อ่าน..
9 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายก่อการดี วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2559 beawsak : 2016-02-24 13:52:30 ประชุม/อบรม 310 อ่าน..
10 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมสรุป"โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย" beawsak : 2015-12-01 11:42:54 ประชุม/อบรม 276 อ่าน..
11 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด" beawsak : 2015-09-11 14:48:35 ประชุม/อบรม 250 อ่าน..
12 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในเขตอำเภอท่าตูม beawsak : 2015-09-05 09:56:05 ประชุม/อบรม 497 อ่าน..
13 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ ปี 2558" beawsak : 2015-08-23 09:32:14 ประชุม/อบรม 352 อ่าน..
14 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย beawsak : 2015-07-15 11:32:39 ประชุม/อบรม 208 อ่าน..
15 งานส่งเสริมสุขภาพฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 beawsak : 2015-06-25 15:20:02 ประชุม/อบรม 270 อ่าน..
16 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) beawsak : 2015-06-19 16:00:53 ประชุม/อบรม 2133 อ่าน..
17 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ปี 2558 beawsak : 2015-05-18 14:49:16 ประชุม/อบรม 322 อ่าน..
18 งานคุ้มครองผู้บริโภค ออกตรวจรณรงค์ในการห้ามจำหน่ายสุราช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 beawsak : 2015-04-15 11:28:29 ประชุม/อบรม 203 อ่าน..
19 งานอุบัติเหตุฯจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนวัยทำงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอท่าตูม ปี 2557 beawsak : 2014-11-24 19:20:07 ประชุม/อบรม 407 อ่าน..
20 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนวัยทำงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอท่าตูม ปี 2557 sathit : 2014-10-21 09:49:36 ประชุม/อบรม 361 อ่าน..
21 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม beawsak : 2014-10-17 10:35:28 ประชุม/อบรม 287 อ่าน..
22 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมครงการสานต่อการพัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย CVD รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 sathit : 2014-09-23 11:51:28 ประชุม/อบรม 288 อ่าน..
23 คปสอ.ท่าตูม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานทีม MCATT อำเภอท่าตูม" sathit : 2014-09-23 11:51:09 ประชุม/อบรม 273 อ่าน..
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยจักรยานหรรษาไม่พึ่งพายาเสพติด อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๗ sathit : 2014-08-05 12:22:05 ประชุม/อบรม 614 อ่าน..
25 งานส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ประจำปี 2557 beawsak : 2014-08-01 09:35:50 ประชุม/อบรม 336 อ่าน..
26 โรงพยาบาลท่าตููมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 beawsak : 2014-07-19 15:40:06 ประชุม/อบรม 361 อ่าน..
27 โรงพยาบาลท่าตููมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 beawsak : 2014-07-15 19:06:22 ประชุม/อบรม 642 อ่าน..
28 โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2557 tharatip : 2014-07-09 10:58:07 ประชุม/อบรม 239 อ่าน..
29 งานอุบัติเหตุฯจัดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน อฉช. อำเภอท่าตูม ปี 2557 tharatip : 2014-07-09 10:56:20 ประชุม/อบรม 272 อ่าน..
30 ประชุมวิชาการโรค มือ เท้า ปาก โรงพยาบาลท่าตูม ประจำปี 2557 maprangz : 2014-07-03 15:12:30 ประชุม/อบรม 283 อ่าน..
31 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 731 อ่าน..
32 โรงพยาบาลจัดอบรมเรื่อง บทบาทการดูแลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพฯ beawsak : ประชุม/อบรม 472 อ่าน..
33 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรม"การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" สำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน beawsak : ประชุม/อบรม 490 อ่าน..
34 งานอุบัติเหตุฯโรงพยาบาลท่าตูมเข้าร่วมฝึกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติระดับอำเภอ beawsak : ประชุม/อบรม 510 อ่าน..
35 นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.เชี่ยวชาญ อำเภอท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 522 อ่าน..
36 นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมวินัยจราจร 2556 beawsak : ประชุม/อบรม 413 อ่าน..
37 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเ้หตุหมู่อำเภอท่าตูม ปี2556 beawsak : ประชุม/อบรม 693 อ่าน..
38 โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการพัฒนาเครือข่าย แกนนำสุขภาพ อำเภอท่าตูม " beawsak : ประชุม/อบรม 502 อ่าน..
39 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย sathit : ประชุม/อบรม 421 อ่าน..
40 โรงพยาบาลท่าตูมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการ CPR กับพนักงานโรงงานไฮเทคแอพพาเรล จำกัด beawsak : ประชุม/อบรม 473 อ่าน..
41 คปสอ.ท่าตูมจัดโครงการธรรมะโอดี ประจำปี 2556 sathit : ประชุม/อบรม 404 อ่าน..
42 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 321 อ่าน..
43 คปสอ.ท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" การช่วยฟื้นคืนชีพเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าตูม ประจำปี 2556" beawsak : ประชุม/อบรม 358 อ่าน..
44 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน beawsak : ประชุม/อบรม 348 อ่าน..
45 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ kroong : ประชุม/อบรม 811 อ่าน..
46 ฝ่ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลท่าตูมจัดการประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า beawsak : ประชุม/อบรม 581 อ่าน..
47 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ beawsak : ประชุม/อบรม 465 อ่าน..
48 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้บริการผู้ป่วยของอาสากู้ชีำพตำบล beawsak : ประชุม/อบรม 734 อ่าน..
49 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการอบรมอาสากู้ชีพตำบล ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 beawsak : ประชุม/อบรม 785 อ่าน..
50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสังสรรค์-สาระ ถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ beawsak : ประชุม/อบรม 892 อ่าน..
51 งานอุบัติเหตุฯจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ beawsak : ประชุม/อบรม 807 อ่าน..
52 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง beawsak : ประชุม/อบรม 783 อ่าน..
53 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดการประชุม"ปัจจัยเสี่ยงของวัณโรคกับผู้ใกล้ชิดกับช้าง" beawsak : ประชุม/อบรม 944 อ่าน..
54 เอกสารประกอบการอบรม เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก beawsak : ประชุม/อบรม 978 อ่าน..
55 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดประชุมการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยรุ่นที่2 beawsak : ประชุม/อบรม 733 อ่าน..
56 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดประชุมการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย beawsak : ประชุม/อบรม 245 อ่าน..
57 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดการอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนและTo BE NUMBER1 beawsak : ประชุม/อบรม 314 อ่าน..
58 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมฟื้นฟูการประเมินพัฒนาการเด็ก beawsak : ประชุม/อบรม 245 อ่าน..
59 งานกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด O&M beawsak : ประชุม/อบรม 766 อ่าน..
60 งานกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยCVD beawsak : ประชุม/อบรม 795 อ่าน..
61 งานอุบัติเหตุฯจัดการประชุม การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง sathit : ประชุม/อบรม 628 อ่าน..
62 โรงพยาบาลท่าตูม จัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี2555 beawsak : ประชุม/อบรม 855 อ่าน..
63 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ beawsak : ประชุม/อบรม 638 อ่าน..
64 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าตุูมจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน อฉช. อำเภอท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 285 อ่าน..
65 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 617 อ่าน..
66 การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ตำบลท่าตูม ปี 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 454 อ่าน..
67 อบรม"การสุขาภิบาลอาหาร"แก่กลุ่มสตรีบ้านบัลลังก์ maprangz : ประชุม/อบรม 338 อ่าน..
68 ผลการเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยา 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 1077 อ่าน..
69 รับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค อำเภอท่าตูม maprangz : ประชุม/อบรม 241 อ่าน..
70 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA และ Audit PCA ขั้น ๓ kroong : ประชุม/อบรม 233 อ่าน..
71 หลักสูตรอบรมผู้ใช้งาน ระบบงานคลังสินค้า (โปรแกรม BMS-HOSxP Inventory) kroong : ประชุม/อบรม 411 อ่าน..