Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวการประชุม/อบรม..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 beawsak : 2019-09-17 10:39:01 ประชุม/อบรม 141 อ่าน..
2 โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม ?โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562? beawsak : 2019-03-27 10:08:38 ประชุม/อบรม 282 อ่าน..
3 งานอุบัติเหตุฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ ทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน beawsak : 2018-05-24 15:09:40 ประชุม/อบรม 473 อ่าน..
4 โรงพยาบาลท่าตูม จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย beawsak : 2018-05-08 17:55:16 ประชุม/อบรม 317 อ่าน..
5 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ beawsak : 2018-04-04 17:55:04 ประชุม/อบรม 289 อ่าน..
6 งานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลท่าตูมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ beawsak : 2017-05-21 14:22:28 ประชุม/อบรม 456 อ่าน..
7 โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐" beawsak : 2017-04-09 10:57:34 ประชุม/อบรม 352 อ่าน..
8 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการฝึกอบรมบุคลากร ?ด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560? beawsak : 2017-02-22 14:07:17 ประชุม/อบรม 370 อ่าน..
9 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 beawsak : 2016-09-15 11:15:00 ประชุม/อบรม 432 อ่าน..
10 คปสอ.ท่าตูม จัดโครงการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร beawsak : 2016-04-10 15:40:46 ประชุม/อบรม 326 อ่าน..
11 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายก่อการดี วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2559 beawsak : 2016-02-24 13:52:30 ประชุม/อบรม 376 อ่าน..
12 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมสรุป"โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย" beawsak : 2015-12-01 11:42:54 ประชุม/อบรม 368 อ่าน..
13 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด" beawsak : 2015-09-11 14:48:35 ประชุม/อบรม 346 อ่าน..
14 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในเขตอำเภอท่าตูม beawsak : 2015-09-05 09:56:05 ประชุม/อบรม 669 อ่าน..
15 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ ปี 2558" beawsak : 2015-08-23 09:32:14 ประชุม/อบรม 439 อ่าน..
16 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย beawsak : 2015-07-15 11:32:39 ประชุม/อบรม 270 อ่าน..
17 งานส่งเสริมสุขภาพฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 beawsak : 2015-06-25 15:20:02 ประชุม/อบรม 336 อ่าน..
18 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) beawsak : 2015-06-19 16:00:53 ประชุม/อบรม 2277 อ่าน..
19 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ปี 2558 beawsak : 2015-05-18 14:49:16 ประชุม/อบรม 424 อ่าน..
20 งานคุ้มครองผู้บริโภค ออกตรวจรณรงค์ในการห้ามจำหน่ายสุราช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงเทศกาลสงกรานต์2558 beawsak : 2015-04-15 11:28:29 ประชุม/อบรม 299 อ่าน..
21 งานอุบัติเหตุฯจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนวัยทำงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอท่าตูม ปี 2557 beawsak : 2014-11-24 19:20:07 ประชุม/อบรม 478 อ่าน..
22 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนวัยทำงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอท่าตูม ปี 2557 sathit : 2014-10-21 09:49:36 ประชุม/อบรม 466 อ่าน..
23 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม beawsak : 2014-10-17 10:35:28 ประชุม/อบรม 342 อ่าน..
24 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมครงการสานต่อการพัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย CVD รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 sathit : 2014-09-23 11:51:28 ประชุม/อบรม 368 อ่าน..
25 คปสอ.ท่าตูม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานทีม MCATT อำเภอท่าตูม" sathit : 2014-09-23 11:51:09 ประชุม/อบรม 377 อ่าน..
26 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยจักรยานหรรษาไม่พึ่งพายาเสพติด อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๗ sathit : 2014-08-05 12:22:05 ประชุม/อบรม 690 อ่าน..
27 งานส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ประจำปี 2557 beawsak : 2014-08-01 09:35:50 ประชุม/อบรม 396 อ่าน..
28 โรงพยาบาลท่าตููมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 beawsak : 2014-07-19 15:40:06 ประชุม/อบรม 452 อ่าน..
29 โรงพยาบาลท่าตููมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 beawsak : 2014-07-15 19:06:22 ประชุม/อบรม 736 อ่าน..
30 โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2557 tharatip : 2014-07-09 10:58:07 ประชุม/อบรม 307 อ่าน..
31 งานอุบัติเหตุฯจัดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน อฉช. อำเภอท่าตูม ปี 2557 tharatip : 2014-07-09 10:56:20 ประชุม/อบรม 331 อ่าน..
32 ประชุมวิชาการโรค มือ เท้า ปาก โรงพยาบาลท่าตูม ประจำปี 2557 maprangz : 2014-07-03 15:12:30 ประชุม/อบรม 353 อ่าน..
33 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 811 อ่าน..
34 โรงพยาบาลจัดอบรมเรื่อง บทบาทการดูแลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพฯ beawsak : ประชุม/อบรม 528 อ่าน..
35 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรม"การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" สำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน beawsak : ประชุม/อบรม 556 อ่าน..
36 งานอุบัติเหตุฯโรงพยาบาลท่าตูมเข้าร่วมฝึกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติระดับอำเภอ beawsak : ประชุม/อบรม 569 อ่าน..
37 นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.เชี่ยวชาญ อำเภอท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 595 อ่าน..
38 นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมวินัยจราจร 2556 beawsak : ประชุม/อบรม 479 อ่าน..
39 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเ้หตุหมู่อำเภอท่าตูม ปี2556 beawsak : ประชุม/อบรม 764 อ่าน..
40 โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการพัฒนาเครือข่าย แกนนำสุขภาพ อำเภอท่าตูม " beawsak : ประชุม/อบรม 573 อ่าน..
41 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย sathit : ประชุม/อบรม 523 อ่าน..
42 โรงพยาบาลท่าตูมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการ CPR กับพนักงานโรงงานไฮเทคแอพพาเรล จำกัด beawsak : ประชุม/อบรม 576 อ่าน..
43 คปสอ.ท่าตูมจัดโครงการธรรมะโอดี ประจำปี 2556 sathit : ประชุม/อบรม 492 อ่าน..
44 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 381 อ่าน..
45 คปสอ.ท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" การช่วยฟื้นคืนชีพเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าตูม ประจำปี 2556" beawsak : ประชุม/อบรม 433 อ่าน..
46 คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน beawsak : ประชุม/อบรม 415 อ่าน..
47 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ kroong : ประชุม/อบรม 873 อ่าน..
48 ฝ่ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลท่าตูมจัดการประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า beawsak : ประชุม/อบรม 640 อ่าน..
49 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ beawsak : ประชุม/อบรม 533 อ่าน..
50 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้บริการผู้ป่วยของอาสากู้ชีำพตำบล beawsak : ประชุม/อบรม 805 อ่าน..
51 โรงพยาบาลท่าตูมจัดการอบรมอาสากู้ชีพตำบล ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 beawsak : ประชุม/อบรม 857 อ่าน..
52 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสังสรรค์-สาระ ถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ beawsak : ประชุม/อบรม 970 อ่าน..
53 งานอุบัติเหตุฯจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ beawsak : ประชุม/อบรม 889 อ่าน..
54 โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง beawsak : ประชุม/อบรม 861 อ่าน..
55 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดการประชุม"ปัจจัยเสี่ยงของวัณโรคกับผู้ใกล้ชิดกับช้าง" beawsak : ประชุม/อบรม 986 อ่าน..
56 เอกสารประกอบการอบรม เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก beawsak : ประชุม/อบรม 1029 อ่าน..
57 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดประชุมการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยรุ่นที่2 beawsak : ประชุม/อบรม 787 อ่าน..
58 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดประชุมการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย beawsak : ประชุม/อบรม 299 อ่าน..
59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดการอบรมแกนนำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนและTo BE NUMBER1 beawsak : ประชุม/อบรม 396 อ่าน..
60 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมฟื้นฟูการประเมินพัฒนาการเด็ก beawsak : ประชุม/อบรม 308 อ่าน..
61 งานกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด O&M beawsak : ประชุม/อบรม 829 อ่าน..
62 งานกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยCVD beawsak : ประชุม/อบรม 852 อ่าน..
63 งานอุบัติเหตุฯจัดการประชุม การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง sathit : ประชุม/อบรม 683 อ่าน..
64 โรงพยาบาลท่าตูม จัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี2555 beawsak : ประชุม/อบรม 923 อ่าน..
65 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ beawsak : ประชุม/อบรม 699 อ่าน..
66 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าตุูมจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน อฉช. อำเภอท่าตูม beawsak : ประชุม/อบรม 347 อ่าน..
67 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 675 อ่าน..
68 การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ตำบลท่าตูม ปี 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 540 อ่าน..
69 อบรม"การสุขาภิบาลอาหาร"แก่กลุ่มสตรีบ้านบัลลังก์ maprangz : ประชุม/อบรม 403 อ่าน..
70 ผลการเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยา 2554 maprangz : ประชุม/อบรม 1277 อ่าน..
71 รับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค อำเภอท่าตูม maprangz : ประชุม/อบรม 303 อ่าน..
72 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCA และ Audit PCA ขั้น ๓ kroong : ประชุม/อบรม 287 อ่าน..
73 หลักสูตรอบรมผู้ใช้งาน ระบบงานคลังสินค้า (โปรแกรม BMS-HOSxP Inventory) kroong : ประชุม/อบรม 497 อ่าน..