Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

อ่านทั้งหมด..  

ข่าวสารทั่วไป..

อ่านทั้งหมด..  

บทความ/ความรู้..

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562...

อ่าน..59

รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซี่ยน 16 มิถุนายน 2562 รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม...

อ่าน..68

บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 5 จำนวน 10 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์...

อ่าน..67

บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 4 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์...

อ่าน..132

โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)...

อ่าน..155

โปสเตอร์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ผลิตและเผยแพร่โดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม(ฐานข้อมูลด้า่นสื่อสุขศึกษา)...

อ่าน..157

บทความความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 ชุดที่ 3 จำนวน 20 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์...

อ่าน..156

รวมแผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพประจำปี 2562 จำนวน 100 เรื่อง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)...

อ่าน..212

รวมคู่มือความรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 30 เรื่อง รวบรวมโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)...

อ่าน..199

อ่านทั้งหมด..  

ดาวน์โหลด..

Download!

เอกสารหรือไฟล์ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยการตรวจทานจาก Web-Master เรียบร้อยแล้ว

เอกสารการโหลด..

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด VIEW OWNER-UPDATE คลิกเข้า โหลด
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2559 384 anakins | 2016-10-13 14:31:17 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 405 maprangz | 2016-09-14 11:40:45 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 373 jiraporn | 2018-06-12 10:00:18 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 363 maprangz | 2016-08-10 13:41:37 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 360 maprangz | 2016-08-10 13:39:55 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 412 maprangz | 2016-06-02 10:11:16 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการอบรมเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตูพืชปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ สมุนไพรล้างพิษ อำเภอท่าตูม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม 585 maprangz | 2016-06-01 10:12:39 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2559 395 maprangz | 2016-05-10 15:03:23 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 354 maprangz | 2016-04-08 16:50:15 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 386 maprangz | 2016-03-15 11:36:05 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) 351 maprangz | 2016-03-14 08:50:19 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2559 381 maprangz | 2016-02-09 09:49:41 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (พฤศจิกายน) 394 maprangz | 2015-12-08 15:51:35 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 368 maprangz | 2015-12-08 15:48:40 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 435 maprangz | 2015-11-07 09:59:45 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม 414 maprangz | 2015-11-06 09:48:07 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2558 384 maprangz | 2015-10-08 10:56:14 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 414 maprangz | 2015-08-04 19:01:33 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนาย 2558 384 maprangz | 2015-07-10 11:51:51 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 448 maprangz | 2015-06-09 19:22:47 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2558 432 maprangz | 2015-05-06 18:30:34 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2558 441 maprangz | 2015-04-06 15:29:08 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 430 maprangz | 2015-03-06 08:57:42 คลิกเข้าเข้าโหลด..
QOF 2558 440 tharatip | 2015-03-02 17:45:23 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2558 420 maprangz | 2015-02-12 14:57:11 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปสถานการณ์รายงานการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญ ประจำปี 2557 514 maprangz | 2015-02-12 14:54:49 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการทำแผน ปี2558 508 maprangz | 2015-01-16 13:02:13 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบรายงานและแผนปฏิบัติการDHSท่าตูมปี2558 482 tharatip | 2014-12-11 18:41:59 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสธ.ปีงบประมาณ2558 515 tharatip | 2014-10-15 10:34:46 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกันยายน2557 465 maprangz | 2014-10-07 13:38:32 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการประชุมWarroom(ตาแดง)2/2557 481 maprangz | 2014-09-04 13:16:42 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนสิงหาคม2557 472 maprangz | 2014-09-02 14:12:36 คลิกเข้าเข้าโหลด..
cqi ใส่ใจมารับยา ARV 507 tharatip | 2014-08-20 11:47:03 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบส่งถ่ายเอกสาร 571 beawsak | 2014-08-05 10:57:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) 517 maprangz | 2014-07-21 10:26:44 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 492 maprangz | 2014-07-18 19:57:15 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการประชุมWarroomHFMD1/2557(ในโครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2557) 504 maprangz | 2014-07-08 14:24:54 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน2557 459 maprangz | 2014-07-07 08:50:26 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2557 442 maprangz | 2014-06-13 15:28:02 คลิกเข้าเข้าโหลด..
kpi template ประจำปี 2557 533 tharatip | 2014-06-09 10:14:12 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2557 517 maprangz | 2014-05-09 10:36:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนตุลาคม2556 489 maprangz | 2014-05-07 19:36:52 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน2556 488 maprangz | 2014-05-07 19:35:08 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนสิงหาคม2556 488 maprangz | 2014-05-07 19:31:30 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมิถุนายน2556 516 maprangz | 2014-05-07 19:27:29 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2556 553 maprangz | 2014-05-07 19:23:55 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2556 484 maprangz | 2014-05-07 19:21:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2556 485 maprangz | 2014-05-07 19:19:41 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2556 493 maprangz | 2014-05-07 19:15:21 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2556 552 maprangz | 2014-05-07 19:12:05 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำปี พ.ศ.2556 599 maprangz | 2014-05-07 18:37:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2557 574 maprangz | 2014-05-07 18:26:35 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2557 543 maprangz | 2014-05-01 18:17:17 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 582 maprangz | 2014-05-01 18:17:39 คลิกเข้าเข้าโหลด..
xx 527 anakins | 2014-04-22 17:46:19 คลิกเข้าเข้าโหลด..
คู่มือจิตเวช 552 MaTa | 2014-04-22 15:05:43 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบฟอร์มการลา อ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข 475 admin | 2014-04-21 18:39:28 คลิกเข้าเข้าโหลด..

ภาพกิจกรรม..

View.. 23

  จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโรงพยาบาลท่าตูม

 • Post By: tharatip
 • Date : 2019-05-21 10:59:19
รายละเอียด..
View.. 613

  ภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2557

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 13:26:05
รายละเอียด..
View.. 587

  ภาพ เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่องส่งตรวจ

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 13:40:29
รายละเอียด..
View.. 573

  ภาพ งานวิศวกรรมความปลอดภัย

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 14:00:38
รายละเอียด..

ชมทั้งหมด..  

Webboard กระทู้ถาม-ตอบ

# หัวข้อ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม

อ่านทั้งหมด..