Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวการประชุม/อบรม

อ่านทั้งหมด..  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง..

อ่านทั้งหมด..  

บทความ/ความรู้..

อ่านทั้งหมด..  

ดาวน์โหลด..

Download!

เอกสารหรือไฟล์ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยการตรวจทานจาก Web-Master เรียบร้อยแล้ว

เอกสารการโหลด..

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด VIEW OWNER-UPDATE คลิกเข้า โหลด
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2559 974 anakins | 2016-10-13 14:31:17 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 1003 maprangz | 2016-09-14 11:40:45 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 981 jiraporn | 2018-06-12 10:00:18 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 919 maprangz | 2016-08-10 13:41:37 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 950 maprangz | 2016-08-10 13:39:55 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 961 maprangz | 2016-06-02 10:11:16 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการอบรมเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตูพืชปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ สมุนไพรล้างพิษ อำเภอท่าตูม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม 1394 maprangz | 2016-06-01 10:12:39 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2559 1026 maprangz | 2016-05-10 15:03:23 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 920 maprangz | 2016-04-08 16:50:15 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 967 maprangz | 2016-03-15 11:36:05 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) 912 maprangz | 2016-03-14 08:50:19 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2559 956 maprangz | 2016-02-09 09:49:41 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม (พฤศจิกายน) 962 maprangz | 2015-12-08 15:51:35 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 1037 maprangz | 2015-12-08 15:48:40 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 1010 maprangz | 2015-11-07 09:59:45 คลิกเข้าเข้าโหลด..
ทะเบียนโรคติดต่อรวมโรค (ทะเบียน E0) และแยกโรค (ทะเบียน E1)โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม 1288 maprangz | 2015-11-06 09:48:07 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2558 934 maprangz | 2015-10-08 10:56:14 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 981 maprangz | 2015-08-04 19:01:33 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนาย 2558 889 maprangz | 2015-07-10 11:51:51 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 1018 maprangz | 2015-06-09 19:22:47 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2558 942 maprangz | 2015-05-06 18:30:34 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2558 962 maprangz | 2015-04-06 15:29:08 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 1016 maprangz | 2015-03-06 08:57:42 คลิกเข้าเข้าโหลด..
QOF 2558 981 tharatip | 2015-03-02 17:45:23 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2558 949 maprangz | 2015-02-12 14:57:11 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปสถานการณ์รายงานการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญ ประจำปี 2557 1091 maprangz | 2015-02-12 14:54:49 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการทำแผน ปี2558 1075 maprangz | 2015-01-16 13:02:13 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบรายงานและแผนปฏิบัติการDHSท่าตูมปี2558 1017 tharatip | 2014-12-11 18:41:59 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสธ.ปีงบประมาณ2558 1026 tharatip | 2014-10-15 10:34:46 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกันยายน2557 1006 maprangz | 2014-10-07 13:38:32 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการประชุมWarroom(ตาแดง)2/2557 999 maprangz | 2014-09-04 13:16:42 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนสิงหาคม2557 978 maprangz | 2014-09-02 14:12:36 คลิกเข้าเข้าโหลด..
cqi ใส่ใจมารับยา ARV 994 tharatip | 2014-08-20 11:47:03 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบส่งถ่ายเอกสาร 1139 beawsak | 2014-08-05 10:57:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) 1077 maprangz | 2014-07-21 10:26:44 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 1039 maprangz | 2014-07-18 19:57:15 คลิกเข้าเข้าโหลด..
เอกสารประกอบการประชุมWarroomHFMD1/2557(ในโครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปาก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2557) 1087 maprangz | 2014-07-08 14:24:54 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน2557 982 maprangz | 2014-07-07 08:50:26 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2557 924 maprangz | 2014-06-13 15:28:02 คลิกเข้าเข้าโหลด..
kpi template ประจำปี 2557 1068 tharatip | 2014-06-09 10:14:12 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2557 1077 maprangz | 2014-05-09 10:36:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนตุลาคม2556 1005 maprangz | 2014-05-07 19:36:52 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน2556 1030 maprangz | 2014-05-07 19:35:08 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนสิงหาคม2556 1028 maprangz | 2014-05-07 19:31:30 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมิถุนายน2556 1076 maprangz | 2014-05-07 19:27:29 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2556 1104 maprangz | 2014-05-07 19:23:55 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนเมษายน2556 1072 maprangz | 2014-05-07 19:21:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2556 1044 maprangz | 2014-05-07 19:19:41 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2556 1042 maprangz | 2014-05-07 19:15:21 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2556 1099 maprangz | 2014-05-07 19:12:05 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำปี พ.ศ.2556 1143 maprangz | 2014-05-07 18:37:58 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2557 1183 maprangz | 2014-05-07 18:26:35 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมีนาคม2557 1093 maprangz | 2014-05-01 18:17:17 คลิกเข้าเข้าโหลด..
สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 1176 maprangz | 2014-05-01 18:17:39 คลิกเข้าเข้าโหลด..
xx 1031 anakins | 2014-04-22 17:46:19 คลิกเข้าเข้าโหลด..
คู่มือจิตเวช 1098 MaTa | 2014-04-22 15:05:43 คลิกเข้าเข้าโหลด..
แบบฟอร์มการลา อ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข 1638 admin | 2014-04-21 18:39:28 คลิกเข้าเข้าโหลด..

ภาพกิจกรรม..

View.. 628

  จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโรงพยาบาลท่าตูม

 • Post By: tharatip
 • Date : 2019-05-21 10:59:19
รายละเอียด..
View.. 1188

  ภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2557

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 13:26:05
รายละเอียด..
View.. 1167

  ภาพ เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่องส่งตรวจ

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 13:40:29
รายละเอียด..
View.. 1121

  ภาพ งานวิศวกรรมความปลอดภัย

 • Post By: tharatip
 • Date : 2014-07-09 14:00:38
รายละเอียด..

ชมทั้งหมด..  

Webboard กระทู้ถาม-ตอบ

# หัวข้อ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
106 ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ prang 2,330 0 อ่าน..
105 ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท บ้างคะ prang 1,175 0 อ่าน..
103 สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน tharatip 1,322 2 อ่าน..
102 SPA In Action tharatip 1,722 0 อ่าน..
101 ตรวจสุขภาพประจำปี baibon128 1,822 2 อ่าน..
100 VDO ประชุม 3 ต.ค. 56 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข tharatip 1,949 0 อ่าน..
99 ด่วนที่สุด ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( ว 815 / 23 กันยายน 2556 ) tharatip 1,317 1 อ่าน..
98 รพ.ท่าตูม อบรม Hosxp ให้ จนท.ทุกท่าน วันที่ 23-24 ก.ย. 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรังษี เพื่อรองรับการส่ง 21 แฟ้ม 43 แแฟ้ม ปี2557 tharatip 1,334 0 อ่าน..
97 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง ( ภาคผนวก ก. ) tharatip 2,066 1 อ่าน..
96 การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง tharatip 1,296 0 อ่าน..

อ่านทั้งหมด..